HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2007/NQ-HĐND

Buôn Ma Thuột, ngày 17 tháng 10 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨCPHỤ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hộinước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTB &XH-BTC ngày 01/3/2007 của liên Bộ: Công an, Tàichính và Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Xét Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 02/10/2007 củaỦy ban nhân dân tỉnh đề nghị quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượngBảo vệ dân phố; Báo cáo thẩm tra số 48/BC-BPC ngày 12/10/2007 của Ban Pháp chếcủa HĐND tỉnh và ý kiến các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành, thôngqua Đề án Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố, doỦy ban nhân dân tỉnh trình tại Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 02/10/2007, với cácnội dung cụ thể như sau:

Trưởng Ban Bảo vệ dân phố: 250.000 đồng/tháng

Phó trưởng Ban Bảo vệ dân phố: 200.000 đồng/tháng

Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố: 170.000 đồng/tháng

Tổ viên Tổ Bảo vệ dân phố: 140.000 đồng/tháng

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy bannhân dân tỉnh triển khai, thực hiện nghị quyết này và báo cáo Hội đồng nhân dântỉnh tại các kỳ họp cuối năm.

Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân và các Bancủa HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ĐắkLắk khóa VII, kỳ họp bất thường thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2007./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra Văn bản Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp;
- Công báo tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Báo Đắk Lắk;
- Lưu VT, TH.

CHỦ TỊCH
Niê Thuật