HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2007/NQ-HĐND

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 8 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA HOẠTĐỘNG THỂ THAO GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNGTÀU
KHÓA IV KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005của Chính phủ về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, vănhóa, thể dục - thể thao;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, kỳ họp thứ 6 về việc hoàn thành việcxây dựng và trình duyệt đề án xã hội hóa theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 4736/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2007 củaỦy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt đề án xã hội hóa hoạt động thểdục - thể thao giai đoạn 2007 - 2010 trình tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dântỉnh;

Sau khi xem xét các báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xãhội Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Phê chuẩn việc thực hiện đề án xã hội hóa hoạt động thể dục - thể thaogiai đoạn 2007 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với những nội dungchính như Tờ trình số 4736/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhândân tỉnh.

Điều 2.Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh căncứ vào Nghị quyết này, kèm theo Tờ trình số 4736/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm2007 có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.

Giao cho Thường trực Hội đồng nhândân tỉnh và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường công tác giám sát để kịpthời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khóa IV, kỳ họp thứ 8 năm 2007 thông qua và cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng Xinh