HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 25/2007/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 14 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀLỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHKHÁNH HOÀ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNHHÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quyđịnh việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thảivào nguồn nước;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềphí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương;
Sau khi xem xét Tờ trình số 4295/TTr-UBND ngày 02/7/2007 của Uỷ ban nhân dântỉnh; Báo cáo thẩm tra số 39/BKTNS-TH ngày 10/7/2007 của Ban kinh tế và ngânsách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lệ phí cấp giấyphép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà được quyđịnh như sau:

1. Đối tượng thu: Áp dụng đốivới tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có các hoạt độngliên quan đến việc xả nước thải vào công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh KhánhHoà.

2. Mức thu:

- Mức thu 100.000 đồng/giấyphép;

- Trường hợp gia hạn, điều chỉnhnội dung giấy phép áp dụng mức thu tối đa bằng 50% mức thu theo quy định trên.

3. Quản lý, sử dụng tiền lệ phíthu được: Cơ quan, đơn vị thu lệ phí được trích 20% trên tổng số lệ phí thuđược để chi cho các hoạt động phục vụ cho việc tổ chức thu lệ phí. Số thu cònlại (80%) phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo chương, loại, khoản, mục và tiểumục của Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhândân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Thường trựcHội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo các lĩnh vực, địa bànthuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Khánh Hoà khoá IV, kỳ họp lần thứ 8 thông qua./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài chính;
- Ban thường vụ Tỉnh ủy;
- VP Tỉnh ủy; các ban Đảng, đoàn thể;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- VP HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT, NN, VN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh