HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2011/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 16 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA QUYĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; THU HÚTVÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân vàỦy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đốivới cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động khôngchuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của liên Bộ: Nội vụ, Tài chính, Laođộng Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày22/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờtrình số 113/TTr-UBND ngày 23/11/2011; Báo cáo thẩm tra số 33/BC-HĐND-VHXH ngày29/11/2011 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vịđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua quy định về chính sáchđào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức; thu hút và phát triển nguồnnhân lực trên địa bàn tỉnh Bình Phước (có quy định chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứcthực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhândân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 18/2005/NQ-HĐND ngày 30/11/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hànhquy định chính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh BìnhPhước khóa VIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011 và có hiệulực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

QUY ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH ĐÀOTẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; THU HÚT VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂNLỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồngnhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về chính sách trong đàotạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Phước; thu hútngười có trình độ chuyên môn cao, sinh viên tốt nghiệp đại học về công tác tạitỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đào tạo, bồi dưỡng

a) Cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, xã trongdiện quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đi đào tạo, bồi dưỡng. Cánbộ không chuyên trách thuộc diện quy hoạch để thay thế cho các chức danh cán bộchuyên trách cấp xã;

b) Viên chức lãnh đạo và diện quy hoạch vào cácchức danh lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức được quy hoạch làm côngtác chuyên môn kỹ thuật thuộc các lĩnh vực: kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóaxã hội… được cấp có thẩm quyền phê duyệt đi đào tạo sau đại học, lý luận chính trị,bồi dưỡng chuyên môn nhằm phát triển lực lượng cán bộ khoa học chuyên sâu phụcvụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

c) Cán bộ đương chức và dự nguồn quy hoạch cácchức danh lãnh đạo các đơn vị ngành dọc, doanh nghiệp nhà nước thuộc diện quyhoạch cán bộ lãnh đạo quản lý đi đào tạo lý luận chính trị - hành chính;

d) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá trở lênđi đào tạo sau đại học, thạc sỹ đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước và ngoài nướcđể dự nguồn cán bộ cho tỉnh sau khi tốt nghiệp (gọi chung là diện dự nguồn cánbộ).

2. Thu hút

- Những người là giáo sư, phó giáo sư - tiến sỹ,thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa cấp I, cấp II về công tác trong các lĩnhvực sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ, nông, lâmnghiệp, môi trường và các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật khác mà tỉnh có nhu cầuđể phát triển kinh tế - xã hội;

- Sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá trở lêncác chuyên ngành tỉnh có nhu cầu tự nguyện về công tác tại tỉnh và các xã vùngsâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Trong đó ưu tiên thu hút đốitượng học sinh sau khi tốt nghiệp đại học là người địa phương,đặc biệt ngườidân tộc thiểu số bản địa, học sinh các Trường Trung học phổ thông chuyên, Trunghọc phổ thông Dân tộc nội trú và các Trường Trung học phổ thông khác của tỉnhBình Phước để bố trí dự nguồn công tác tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Chương II

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH TRONG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ THU HÚT

Điều 3. Đào tạo, bồi dưỡng

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng quyđịnh tại Điểm a, b, c, d Khoản 1, Điều 2 Quy định này khi được cử đi đào tạo,bồi dưỡng thì ngoài việc được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp (nếu có)còn được hưởng thêm các chế độ đi học từ nguồn ngân sách của tỉnh được áp dụngtheo mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định, cụ thể như sau:

1. Đào tạo ở trong nước

a) Trợ cấp tiền ăn

* Học tập trung:

- Học tại các tỉnh và thành phố từ Đà Nẵng trởra: được trợ cấp 1,5 lần mức lương tối thiểu/người/tháng;

- Học tại các tỉnh và thành phố còn lại: đượctrợ cấp bằng 1 lần mức lương tối thiểu/người /tháng;

- Học tập trung trên địa bàn tỉnh được trợ cấp0,7 lần mức lương tối thiểu/người/tháng (áp dụng cho cán bộ, công chức, viênchức và cán bộ diện dự nguồn):

* Học tại chức: Trợ cấp tiền ăn theo ngày thựchọc (áp dụng trong và ngoài tỉnh);

- Được trợ cấp 6% mức lương tối thiểu/người/ngày(áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và diện cán bộ dự nguồn là người dântộc thiểu số).

b) Trợ cấp đi thực tế, viết và bảo vệ luận văn,luận án tốt nghiệp (được thanh toán 1 lần sau khi được cấp bằng) áp dụng chungcho cả đi học tập trung và tại chức đối với đi đào tạo sau đại học mức trợ cấpcụ thể như sau:

- Tiến sỹ: 50 lần mức lương tối thiểu;

- Bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa II: 40 lần mức lương tối thiểu;

- Thạc sỹ: 30 lần mức lương tối thiểu;

- Bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa I: 20 lần mức lương tối thiểu;

- Cao cấp lý luận chính trị - hành chính: 6 lầnmức lương tối thiểu.

c) Trợ cấp khác

- Người dân tộc thiểu số được trợ cấp 0,3 lầnmức lương tối thiểu/người/tháng;

- Nữ được trợ cấp 0,2 lần mức lương tốithiểu/người/tháng (nếu nữ là người dân tộc thiểu số thì được trợ cấp thêm 0,3lần mức lương tối thiểu/người/tháng);

- Nữ đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 3tuổi thì được trợ cấp 0,5 lần mức lương tối thiểu/người/tháng (trong trườnghợp, người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thuộc diện được hưởng nhiều khoản trợcấp khác nhau theo quy định tại điểm này thì mức trợ cấp cao nhất được hưởngcũng không quá 0,5 lần mức lương tối thiểu/người/tháng).

d) Thanh toán tiền học phí, tài liệu, nội trú, ytế phí (nếu có) theo phiếu thu của cơ sở đào tạo.

e) Thanh toán chi phí đi lại

- Học tại các tỉnh và thành phố từ Đà Nẵng trởra: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đượcthanh toán tiền vé máy bay (hạng vé phổ thông) 02 lần/năm (4 lượt). Các đốitượng còn lại được thanh toán chi phí đi lại bằng phương tiện công cộng khác 02lần /năm (4 lượt);

- Học tại các tỉnh và thành phố còn lại: Áp dụngchung cho tất cả các đối tượng được thanh toán chi phí đi lại bằng phương tiệncông cộng khác 02 lần/tháng (4 lượt);

- Học trên địa bàn tỉnh: Áp dụng chung cho tấtcả các đối tượng được thanh toán chi phí đi lại bằng phương tiện công cộng 02lần/tháng (04 lượt). Không áp dụng cho học viên đang công tác trên địa bàn cácxã, thị trấn và các phường thuộc huyện, thị xã nơi tổ chức lớp học.

* Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đi họccác lớp tin học, ngoại ngữ và các kiến thức bổ trợ khác do tỉnh mở thì học viênđược đài thọ kinh phí đào tạo nhưng không được hưởng các chế độ trợ cấp đi họccòn lại theo Quy định này.

2. Đào tạo ở nước ngoài

Tùy theo lớp học cụ thể, Ban Tổ chức Tỉnh ủy vàSở Nội vụ sẽ đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, quyết định và thực hiện theoquy định tài chính về đào tạo ở nước ngoài theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định về việc lập dự toán, quản lý và sửdụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cánbộ, công chức.

3. Bồi dưỡng

a) Bồi dưỡng ở nước ngoài: Chế độ đối với cánbộ, công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài thực hiện theo quyđịnh tài chính hiện hành;

b) Bồi dưỡng ở trong nước: Cán bộ, công chức,viên chức cấp tỉnh, huyện, xã khi tham gia các lớp bồi dưỡng dưới 3 tháng thựchiện theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính. Đối vớicác lớp bồi dưỡng từ 3 tháng trở lên được áp dụng thanh toán các chế độ sau:

- Trợ cấp tiền ăn theo ngày thực học (áp dụngcho học trong và ngoài tỉnh): 6% mức lương tối thiểu/người/ngày;

- Thanh toán tiền học phí, tài liệu, nội trú, ytế phí (nếu có) theo phiếu thu của cơ sở đào tạo;

- Thanh toán chi phí đi lại:

+ Bồi dưỡng tại các tỉnh và thành phố từ Đà Nẵngtrở ra: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lýđược thanh toán tiền vé máy bay (hạng vé phổ thông); Cán bộ, công chức, viênchức còn lại được thanh toán chi phí đi lại bằng phương tiện công cộng khác 01 lần(02 lượt) cho lớp bồi dưỡng dưới 6 tháng; 02 lần (04 lượt) cho lớp từ 6 thángtrở lên.

+ Bồi dưỡng tại các tỉnh và thành phố còn lại(áp dụng chung cho tất cả các đối tượng): Được thanh toán chi phí đi lại bằngphương tiện công cộng 01 lần (02 lượt)/tuần;

+ Bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh: Không áp dụng chohọc viên đang công tác trên địa bàn xã, phường, thị trấn nơi tổ chức lớp học.Được thanh toán chi phí đi lại bằng phương tiện công cộng 1 lần (2lượt)/tuần/người.

Điều 4. Khuyến khích tự đi đào tạo

Cán bộ, công chức, viên chức sau khi có bằngthạc sỹ và tương đương trở lên, đúng chuyên ngành đào tạo thì được hỗ trợ cácmức sau:

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức họcngoài giờ hành chính có xác nhận của cơ sở đào tạo và các hồ sơ liên quan đượctrợ cấp bằng 50% học phí và trợ cấp bằng 100% mức trợ cấp đi thực tế, viết vàbảo vệ luận văn tốt nghiệp được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 3 Quy địnhnày tương ứng từng bằng cấp đào tạo (được thanh toán 1 lần sau khi tốt nghiệp);

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức họctrong giờ hành chính có quyết định cử đi học của Giám đốc sở (hoặc tương đương)thì được tạo điều kiện về thời gian và trợ cấp bằng 50% mức trợ cấp đi thực tế,viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 3Quy định này tương ứng từng bằng cấp đào tạo (được thanh toán 1 lần sau khi tốtnghiệp).

Điều 5. Chính sách thu hút nguồn nhân lực

1. Những đối tượng sau đây tự nguyện làm việc từ10 năm trở lên tại các cơ quan, đơn vị theo sự phân công của cấp có thẩm quyền,thì ngoài việc được hưởng lương theo ngạch, bậc và phụ cấp (nếu có) còn đượchưởng trợ cấp ban đầu cho từng đối tượng với các mức sau:

- Giáo sư - tiến sỹ: 70 lần mức lương tối thiểu;

- Phó giáo sư - tiến sỹ: 60 lần mức lương tối thiểu;

- Tiến sỹ: 50 lần mức lương tối thiểu;

- Bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa II: 40 lần mức lương tối thiểu;

- Thạc sỹ: 40 lần mức lương tối thiểu;

- Bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa I: 30 lần mức lương tối thiểu;

- Đại học chính quy loại giỏi, xuất sắc: 20 lần mứclương tối thiểu;

- Đại học chính quy loại khá (bố trí cho viênchức ngành Y tế và công chức cấp xã): 15 lần mức lương tối thiểu.

2. Thời điểm để nhận trợ cấp ban đầu là sau 3tháng tính từ ngày nhận công tác.

Những người thuộc đối tượng thu hút được quyđịnh tại Khoản 2, Điều 2 Quy định này thì ngoài việc được trợ cấp ban đầu, cònđược trợ cấp thêm 0,5 lần mức lương tối thiểu/người/tháng (trong thời gian 24tháng kể từ ngày nhận công tác);

Người có nhiều bằng cấp khác nhau thì chỉ đượchưởng một mức trợ cấp tính theo văn bằng cao nhất.

3. Sau thời gian công tác ít nhất là 5 năm, nếunhững cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện thu hút có nguyện vọng được đàotạo trình độ từ cao hơn liền kề thì được xem xét để giải quyết cho đi đào tạovà được trợ cấp chế độ đi học theo quy định hiện hành của tỉnh.

Chương III

BỒI HOÀN KINH PHÍ TRONG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, KHUYẾNKHÍCH TỰ ĐÀO TẠO VÀ THU HÚT

Điều 6. Nguyên tắc bồi thường đào tạo, bồidưỡng, khuyến khích tự đào tạo và thu hút

1. Cán bộ, công chức, viên chức và diện dự nguồncán bộ cho tỉnh được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và ngoài nước cóthời gian từ 3 tháng trở lên từ kinh phí Nhà nước toàn phần hay một phần; saukhi tốt nghiệp và hoàn thành khóa học nếu không chấp hành sự phân công của tổchức thì phải bồi hoàn chi phí đào tạo, bồi dưỡng. Việc bồi thường chi phí đàotạo, bồi dưỡng được thực hiện theo Điều 25 Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2011 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng.

2. Cán bộ, công chức, viên chức nhận hỗ trợkhuyến khích tự đào tạo và trợ cấp thu hút theo quy định tại Điều 4, Điều 5 củaQuy định này thì tùy theo từng trường hợp cụ thể phải bồi thường các khoản trợcấp theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 7 của Quy định này.

Điều 7. Cách tính chi phí bồi thường đào tạo,bồi dưỡng, khuyến khích tự đào tạo và thu hút

1. Việc tính chi phí bồi thường đào tạo, bồidưỡng thực hiện theo Điều 26 Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của BộNội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày05/03/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng.

2. Đối với trường hợp nhận hỗ trợ khuyến khíchtự đào tạo mà không công tác đủ thời gian quy định thì phải hoàn trả số tiền đãnhận tương ứng với tỷ lệ thời gian cam kết phục vụ trừ đi thời gian đã công tác.

3. Trường hợp nếu cán bộ, công chức, viên chứcđược các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, tuyển dụng và chi trả trợ cấp ưu đãithu hút theo khoản 1, 2 Điều 5 Quy định này nếu không phục vụ đủ thời gian nhưđã cam kết hoặc vi phạm pháp luật, bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôiviệc hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí ưuđãi đã được hưởng theo quy định.