HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 25/2011/NQ-HĐND

Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊABÀN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ CỦA TỈNH NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBNDngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chínhphủ, Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xácđịnh giá đất và khung giá các loại đất, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thuhồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày08/01/2010 của Liên Bộ: Tài nguyên - Môi trường và Tài chính Hướng dẫn xâydựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩmquyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 01/11/2011 của UBND tỉnh vềkhung giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố công bố ápdụng từ ngày 01/01/2012; Báo cáo thẩm tra số 55/BC-HĐND ngày 13/12/2011 của BanKinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành thông qua Nghị quyết về quy định khunggiá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, được ápdụng từ ngày 01/01/2012, cụ thể như sau:

1. Giá đất ở tại đô thị và nông thôn: Mức giá cao nhất: 38.000.000đồng/m2; mức giá thấp nhất: 20.000 đồng/m2.

2. Giá đất phi nông nghiệp (ngoài đất ở và đất nghĩa trang,nghĩa địa, đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng): Tính bằng70% so với giá đất ở tại vị trí liền kề được quy định tại khoản 1 Điều này;

3. Đất nghĩa trang, nghĩa địa, đất sông, ngòi, kênh, rạch,suối và mặt nước chuyên dùng: Giá đất được xác định bằng giá đất nông nghiệpcủa hạng đất liền kề, trường hợp liền kề nhiều hạng đất thì tính theo giá đấthạng cao nhất.

4. Giá đất cho thuê tại Khu công nghiệp Hoà Phú - thành phốBuôn Ma Thuột: 60 đồng/m2/năm; Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thành phốBuôn Ma Thuột: 70 đồng/m2/năm; Cụm công nghiệp Ea Đar - huyện Ea Kar: 45 đồng/m2/năm;Cụm công nghiệp Krông Búk 1 - huyện Krông Búk: 45 đồng/m2/năm; Cụm công nghiệp TrườngThành - huyện Ea H’leo: 35 đồng/m2/năm; Cụm Công nghiệp Cư Kuin - huyện CưKuin: 40 đồng/m2/năm; Cụm công nghiệp M’ Drăk - huyện M’ Drăk: 35 đồng/m2/năm;Cụm công nghiệp Ea Lê - huyện Ea Súp: 35 đồng/m2/năm (mức giá đất cho thuê trênchưa bao gồm chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng).

5. Giá đất nông nghiệp.

a) Giá đất sản xuất nông nghiệp (bao gồm cả đất vườn, aotrong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở) cómức giá từ 6.000đồng/m2 đến 16.000đồng/m2 tương ứng với từng hạng đất theo quyđịnh.

- Giá đất sản xuất nông nghiệp (bao gồm cả đất vườn, aotrong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở) tạicác phường thuộc thành phố Buôn Ma Thuột được tính bằng 2,5 lần so với giá đấtnông nghiệp cùng hạng;

- Giá đất sản xuất nông nghiệp (bao gồm cả đất vườn, aotrong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở) tạicác phường thuộc thị xã Buôn Hồ, thị trấn các huyện và các xã thuộc thành phốBuôn Ma Thuột được tính bằng 2 lần so với giá đất nông nghiệp cùng hạng;

- Giá đất sản xuất nông nghiệp (bao gồm cả đất vườn, aotrong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở)nằm xen kẽ trong khu dân cư nông thôn thuộc các xã ở các huyện, thị xã đượctính bằng 1,5 lần so với giá đất sản xuất nông nghiệp cùng hạng.

b) Giá đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản có mức giá từ 4.000đồng/m2đến 6.000đồng/m2 tương ứng với từng vị trí đất. Đối với đất ao, hồ nằm xen kẽtrong khu dân cư tại đô thị và nông thôn nhưng không được công nhận là đất ởthì giá đất được tính bằng 1,5 lần so với mức giá đất sản xuất nông nghiệp hạngcao nhất.

c) Giá đất Lâm nghiệp có mức giá từ 1.200đồng/m2 đến 4.000đồng/m2tương ứng với từng loại đất. Đối với đất lâm nghiệp nằm trong các phường thuộcthành phố Buôn Ma Thuột, các phường thuộc thị xã Buôn Hồ và thị trấn các huyệnđược tính bằng 1,5 lần mức giá trên tương ứng với từng vị trí đất.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho UBND tỉnh quy định cụ thểgiá các loại đất để áp dụng; quy định vị trí, từng loại đất phù hợp với từnghạng đất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho UBND tỉnh triển khai thựchiện. Trường hợp phải điều chỉnh giá đất theo quy định của pháp luật, UBND tỉnhbáo cáo Thường trực HĐND tỉnh để xem xét thống nhất và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳhọp gần nhất.

Giao cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐNDtỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3.Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012 và thay thế Nghịquyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh khoá VII, Kỳ họp thứ 15về giá đất trên địa bàn tỉnh, công bố áp dụng vào ngày 01/01/2011.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk KhoáVIII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2011./.

CHỦ TỊCH
Niê Thuật

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND về khung giá đất trên địa bàn huyện, thị xã và thành phố của tỉnh năm 2012 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, kỳ họp thứ 3 ban hành