HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2014/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP 05 NĂM (2015-2019)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII - KỲ HỌP LẦN THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Sau khi xem xét Tờ trình số 84/TTr- UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy bannhân dân tỉnh đề nghị thông qua Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015 - 2019); Báo cáo thẩm tra số 47/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Bankinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015 - 2019), áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 (có Bảng giá các loại đất kèm theo).

Điều 2.Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quyết định quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015 - 2019). Trong quá trình điều hành, nếu có yêu cầu điều chỉnh giá đất, Ủy bannhân dân Tỉnh phải tuân thủ đúng theo quy định tại Điều 14 Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP (I,II), Ban CTĐB;
- Cục kiểm tra văn bản (BTP);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ;
- TT/TU; UBND, UB MTTQVN Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- UBKT Tỉnh ủy;
- Các đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành Tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu VT, các phòng nghiệp vụ.

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường