HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2015/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 10 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC VÀO CUỐI NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 2003

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015 Về việc chủ trương đối với các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh hết hiệu lực năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách. Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh hết hiệu lực thi hành vào cuối năm 2015, cụ thể như sau:

1. Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X về ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon tum giai đoạn 2011-2015. Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND tỉnh ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X về bãi bỏ, bổ sung một số nội dung được ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2010 đến hết năm 2016(trừ các nội dung quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển đã ban hành Nghị quyết riêng)

2. Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X về một chính sách đặc thù với các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X về một số chính sách đặc thù với các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho đến khi có Nghị quyết mới

3. Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số: Tiếp tục thực hiện một phần nội dung của Nghị quyết về“chế độ dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém” là người dân tộc thiểu số đến tháng 6/2016 (hết học kỳ II của năm học 2015-2016)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015./.

Nơi nhận:- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Chi cục văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, CTHĐ

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng