HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 1994

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa I - kỳ họp thứ 7

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm1993

________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành ngày 21/6/1994;

Xét đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa I thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn kết quả tổng quyết toán ngân sách năm 1993 với các mục cụ thể sau:

A. Thu ngân sách:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 50.564 triệu đồng.

Trong đó:

- Thu xí nghiệp quốc doanh Trung ương: 15.144 triệu đồng

- Thu xí nghiệp quốc doanh địa phương : 9.496

- Thu thuế công thương nghiệp: 4.637

- Thu thuế nông nghiệp: 4.366

- Thu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch: 2.329

- Thu thuế xuất nhập khẩu chính ngạch: 4.395

-Thu khác: 9.671

2. Tổng thu cho ngân sách địa phương: 161.233 triệu đồng

Trong đó:

- Thu phát sinh từ kinh tế địa phương : 35.784 triệu đồng,

- Thu kết dư năm 1992: 1.699 triệu đồng,

- Thu trợ cấp bổ sung từ NSTW: 123.750 triệu đồng

B. Chi ngân sách:

- Tổng chi ngân sách địa phương: 155.559 triệu đồng

Trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 52.647 ưiệu đồng,

- Chi bổ xung vốn lưu động: 1.774 triệu đồng,

- Chi trợ giá các mặt hàng chính sách: 1.606 triệu đồng,

- Chi cho các sự nghiệp phát triển kinh tế: 9.521 triệu đồng,

- Chi cho sự nghiệp văn xã: 33.653 triệu đồng,

- Chi trợ cấp ngân sách xã: 13.336 triệu đồng,

- Chi hỗ trợ an ninh quốc phòng: 2.776 triệu đồng.

C. Số kết dư ngân sách chuyển qua năm 1994 là: 5.674 triệu đồng.

Điều 2:

- Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện nghị quyết này.

- Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ Đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua tại kỳ họp thứ 7.

Chủ tịch

(Đã ký)

Tráng A Pao