BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 25-NQ/TW

Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNGƯƠNG KHÓA XI

VỀ “TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNGTÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

I- TÌNH HÌNH VÀNGUYÊN NHÂN

1- Trong quá trìnhlãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ýnghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quantrọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịtgiữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, BanBí thư các khóa đã ban hành nhiều chủ trương về công tác dân vận. Trên cơ sởđó, công tác dân vận đã đạt được những kết quả quan trọng. Nội dung, phươngthức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác vận động nhân dânđược đổi mới; đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, bảo đảm ansinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; pháthuy quyền làm chủ của nhân dân. Hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thểchính trị - xã hội được kiện toàn, củng cố, đổi mới phương thức hoạt động; giữvai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện Quychế dân chủ ở cơ sở. Đã có nhiều hình thức hoạt động vận động nhân dân, tíchcực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnhcác phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân vàcông tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài. Quyền và lợi ích hợp pháp, chínhđáng của đoàn viên, hội viên được chăm lo, bảo vệ; công tác tập hợp, phát triểnđoàn viên, hội viên được chú trọng; công tác giáo dục thế hệ trẻ được quan tâm.

Công tác dân vận thời gianqua đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kếttoàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh,ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

2- Tuy nhiên, công tácdân vận còn nhiều hạn chế, yếu kém. Việc xây dựng và triển khai thực hiện các nghịquyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận còn chưa kịp thời, kém hiệu quả;chưa đánh giá và dự báo chính xác những diễn biến, thay đổi cơ cấu xã hội, thànhphần dân cư, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân... để có chủ trương,chính sách phù hợp. Việc thể chế hoá chủ trương, quan điểm của Đảng về công tácdân vận chưa kịp thời, nhất là cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý,nhân dân làm chủ". Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện cácnghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận chưa được quan tâm đúng mức.Một số chính sách chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của nhân dân, nhiều bức xúcchưa được giải quyết; quyền làm chủ của nhân dân ở nhiều nơi bị vi phạm, làmgiảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

3- Tình hình trên đâycó nguyên nhân khách quan, nhưng chủ yếu do những nguyên nhân chủ quan. Một sốcấp ủy đảng chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác dân vận; chưathấy hết trách nhiệm và chưa quan tâm đúng mức lãnh đạo, chỉ đạo công tác này. Mộtbộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý cònthiếu gương mẫu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Phương thứclãnh đạo của Đảng về công tác dân vận chậm được đổi mới, chưa theo kịp sự pháttriển nhanh chóng của thực tiễn. Tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thểchính trị - xã hội ở một số cơ sở yếu kém, giảm sút vai trò lãnh đạo, phối hợpthiếu chặt chẽ, không sát dân, không làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhândân. Chưa xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và bố trí đủ nguồn lực cho việctriển khai, thực hiện chủ trương, chính sách công tác dân vận. Phương pháp vậnđộng, tập hợp quần chúng chưa phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là đối vớiđội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, thanh niên, người theo đạo. Việc chăm lo, đàotạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, đoàn thể chưa thực sự đápứng yêu cầu.

Trong điều kiện Đảngcầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế thị trường địnhhướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, có rất nhiều vấn đề mới đặt ra tácđộng đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sựphân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội, cùng với tệ quan liêu, tham nhũng, xadân, xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân, làm giảm sút lòng tin của nhân dânđối với Đảng, là thách thức đối với mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng. Thựctiễn đòi hỏi Đảng cần tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo đối với công tác dânvận, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối liênhệ giữa Đảng với dân cũng như khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy sức mạnh tolớn của toàn dân phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

II- MỤC TIÊU, QUANĐIỂM

1- Mục tiêu

Tăng cường và đổi mớisự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vữngchắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dântộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dânthực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước;phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn xâydựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiệnđại hóa đất nước.

2- Quan điểm

Tăng cường và đổi mớisự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, cần quántriệt các quan điểm sau:

- Cách mạng là sựnghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; nhân dân là chủ, nhân dân làmchủ.

- Động lực thúc đẩy phongtrào nhân dân là phát huy quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhândân; kết hợp hài hòa các lợi ích; quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ công dân;chú trọng lợi ích trực tiếp của người dân; huy động sức dân phải đi đôi với bồidưỡng sức dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dânthì hết sức tránh.

- Phương thức lãnh đạocông tác dân vận của Đảng phải gắn liền với công tác xây dựng Đảng, Nhà nước trongsạch, vững mạnh. Mọi quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nướcphải phù hợp với lợi ích của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Mỗi cán bộ,đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu để nhân dân tin tưởng, noi theo.

- Công tác dân vận là tráchnhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làmtham mưu và nòng cốt.

- Nhà nước tiếp tụcthể chế hóa cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ"thành quy chế, quy định để các tổ chức trong hệ thống chính trị; cán bộ, đảng viên,công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiện công tácdân vận; các hình thức tập hợp nhân dân phải phong phú, đa dạng, khoa học, hiệuquả.

III- NHIỆM VỤ VÀGIẢI PHÁP

1- Tăng cường xây dựngĐảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ; tập trung giải quyết kịp thời, cóhiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân; làm cho nhân dân tin tưởng vàosự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng vàNhà nước.

Kiên quyết, kiên trì thựchiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta thựcsự trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tựphê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suythoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Sớm ban hành và thực hiện tốtquy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chínhtrị - xã hội, quy định để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội vànhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Không ngừng nâng cao chấtlượng các tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước từ Trungương đến cơ sở. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải hiểu dân, gươngmẫu, tận tụy với công việc, nói đi đôi với làm để nhân dân tin tưởng, noi theo.Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, gắn với nâng cao chất lượng độingũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nghiên cứu sửa đổi, bổsung quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân trêncơ sở tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân phát huyđầy đủ quyền và thực hiện tốt nghĩa vụ của mình.

Các cấp, các ngành,địa phương, đơn vị tập trung giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đángcủa nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm,đền bù thu hồi đất đai, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội. Trong xây dựng thểchế, chính sách, cần quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc: mọi chủ trươngcủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải thuận với lòng dân, xuất pháttừ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Chú trọng cải thiện đời sốngvật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là điều kiện sống, lao động, học tập, sángtạo, nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe.

Quan tâm điều chỉnhhài hòa lợi ích giữa các giai tầng xã hội, các vùng miền, các lĩnh vực; gắnnghĩa vụ với quyền lợi, cống hiến với hưởng thụ, lợi ích cá nhân với lợi íchtập thể và cộng đồng, xã hội.

Xử lý nghiêm minhnhững vụ việc tiêu cực, tham nhũng; giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếukiện đông người phức tạp, kéo dài.

2- Nâng cao nhận thức củađội ngũ cán bộ Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội và các tầnglớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới

Đổi mới và nâng caochất lượng tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắmvững, nhất trí với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác dân vận; quán triệtsâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Lực lượng của dân rất to. Việcdân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việcgì cũng thành công". Công tác dân vận trong tình hình mới phải phát huysức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, củng cố mối quanhệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo động lực để nhân dân đónggóp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. Làm tốt công tác dân tộc, tôngiáo, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Củng cố, tăng cườngquốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toànvẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Không ngừng nâng cao vị thế, vai trò của Việt Namtrong khu vực và trên thế giới; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu "dângiàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước đi lên chủ nghĩaxã hội.

Tăng cường lãnh đạocông tác thông tin, tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quanthông tin đại chúng; mở rộng các kênh thông tin truyền thông, đối thoại trựctiếp với nhân dân, góp phần giải tỏa bức xúc, hoài nghi trong xã hội. Chú trọngviệc định hướng và quản lý các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là cácmạng xã hội; phát huy sức mạnh của dư luận xã hội lành mạnh hỗ trợ cho các biệnpháp quản lý của Nhà nước và các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động củaMặt trận và các đoàn thể nhân dân. Chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyêntạc, kích động của các thế lực thù địch chống phá khối đại đoàn kết dân tộc,chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền,cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việctốt trên mọi lĩnh vực; phát huy tinh thần yêu nước, thực hành dân chủ, tạo raphong trào hành động cách mạng của toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổimới và phát triển đất nước. Thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc cácquan điểm, giải pháp về công tác dân vận của Đảng để mỗi cán bộ, đảng viên, côngchức, viên chức là cán bộ dân vận của Đảng. Phát hiện, bồi dưỡng kỹ năng vậnđộng nhân dân cho những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tạo điều kiệnđể họ tham gia tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, phápluật của Nhà nước, tạo sự lan tỏa, sức sống của công tác dân vận trong tìnhhình mới.

3- Tăng cường và đổimới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước

Thể chế hóa các quan điểm,chủ trương mới của Đảng về dân vận thành các văn bản pháp luật để các cấp chínhquyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thựchiện. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các chính sách cụ thể đối vớigiai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức, doanh nhân, thế hệ trẻ,phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi. Ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ,giúp đỡ đồng bào định cư ở nước ngoài ổn định cuộc sống, giữ gìn và phát huybản sắc văn hoá dân tộc, hướng về Tổ quốc, đóng góp xây dựng đất nước; góp phầntăng cường hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước.

Cán bộ, công chức,viên chức phải có trách nhiệm vận động nhân dân. Xây dựng và thực hiện phongcách: "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân","nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin"; thường xuyên đi công tác cơsở. Các cơ quan nhà nước, nhất là những ngành, cơ quan, đơn vị có quan hệ trựctiếp với nhân dân cần công khai các quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độphục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức để nhân dân biết và giám sát,kiểm tra việc thực hiện. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lốilàm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân và giải quyếtkịp thời đơn, thư khiếu tố của dân. Làm tốt công tác thanh tra nhân dân, côngtác hòa giải ở cơ sở; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm tình hìnhvà giải quyết những công việc liên quan đến đời sống của nhân dân.

Chú trọng bảo đảm an sinhxã hội, giải quyết tốt các chính sách đối với người nghèo, người khuyết tật vàcác chính sách phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở các vùng đồng bào dân tộcít người, để các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết,tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.

4- Đẩy mạnh phong tràothi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hộinhập quốc tế, giữ vững độc lập chủ quyền, an ninh chính trị

Trong tình hình mới, côngtác dân vận phải tập hợp được quần chúng nhân dân thành lực lượng xã hội rộngrãi tham gia các phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần "Thi đua làyêu nước, yêu nước phải thi đua". Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải kếtthành một khối vững chắc, làm nên sức sống các phong trào thi đua. Các cấp ủyđảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân bám sát nhiệm vụchính trị, nắm bắt lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân để xác định nộidung và lựa chọn cách thức phát động thi đua sát với thực tế của địa phương,đơn vị với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Đẩymạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc "Học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các phong trào do Mặt trận Tổquốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phát động.

Các phong trào thi đuacần thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, sáo rỗng; lấy hiệu quả về chính trị,kinh tế - xã hội làm thước đo đánh giá từng phong trào thi đua. Thường xuyêntheo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời. Vận độngvà tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy cao độ tiềm năng, sức sángtạo, tích cực lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho mình, chocộng đồng và đất nước; tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tiêu cực, tệnạn xã hội.

5- Đổi mới nội dung, phươngthức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hộiquần chúng để tập hợp nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mặt trận Tổ quốc, đoànthể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vaitrò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hộiviên; đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở, tập trung chocơ sở, phù hợp với trình độ dân trí và đặc điểm, tình hình cụ thể của từng giaitầng xã hội, trong từng giai đoạn cách mạng.

Mặt trận Tổ quốc, các đoànthể chính trị - xã hội làm tham mưu và nòng cốt trong việc nắm bắt dư luận xãhội, phát huy dân chủ, năng lực trí tuệ, ý thức trách nhiệm của công dân trongthực hiện giám sát xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng.

Đổi mới phương thứclãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoànthể chính trị - xã hội, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chínhtrị - xã hội tăng thêm tính tự chủ, chủ động hơn trong hoạt động, để gần dân,sát dân hơn.

Phát triển các tổ chứcquần chúng theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự trang trải, tạo môi trường vàđiều kiện để nhân dân phát huy sức lực, trí tuệ sáng tạo theo nguyện vọng trên cơsở pháp luật. Nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức đoàn thể, đoàn viên, hộiviên; phát hiện, lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để giớithiệu kết nạp vào Đảng, giới thiệu quy hoạch, đào tạo cán bộ. Phát huy vai tròxung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; tạo môi trường, cơ chế, chính sách thuận lợicho tuổi trẻ rèn đức, luyện tài, lao động, học tập, phấn đấu, cống hiến cho đấtnước. Coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng cho thanh, thiếu niêntrở thành những người kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Xây dựng cơ chế phốihợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội với các hội quầnchúng, với chính quyền, lực lượng vũ trang trong công tác dân vận. Phát huy vaitrò của người có uy tín trong cộng đồng. Phát huy vai trò công tác đối ngoạinhân dân và vận động người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc dân tộc, hìnhảnh con người, đất nước Việt Nam và hướng về xây dựng quê hương, đất nước;tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của bạn bè và các tổ chức quốc tế.

6- Quan tâm xây dựng, củngcố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ Ban Dân vận, Mặt trận, đoàn thể nhân dân cáccấp vững mạnh

Củng cố ban dân vậncác cấp; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận của Đảng, đặc biệt là đội ngũcán bộ tham mưu chiến lược; có cơ chế, chính sách thu hút người có năng lực, cóuy tín, có kinh nghiệm làm công tác dân vận; chú trọng luân chuyển, đào tạo,bồi dưỡng bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, nhất là cán bộtrẻ tuổi, có năng lực; khắc phục tình trạng đưa cán bộ phẩm chất, năng lực yếukém và không có uy tín về làm công tác dân vận.

Kiện toàn tổ chức, bộ máyvà cán bộ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đáp ứng yêucầu về trình độ lý luận, năng lực thực tiễn và kỹ năng công tác vận động nhândân.

Các cơ quan tham mưucủa Đảng phải nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác tham mưu, tư vấncho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ đảng vềcông tác dân vận; có chế độ báo cáo, thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hìnhnhân dân và những hạn chế trong hoạt động lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận.

7- Tăng cường lãnhđạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận

Các tổ chức đảng từ Trungương đến cơ sở phải đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đểnghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận sớm đi vào cuộc sống, có hiệuquả thiết thực. Phải xác định công tác vận động và chăm lo lợi ích của nhân dânlà một trong những nội dung chủ yếu trong hoạt động của mình; có kế hoạchthường xuyên tìm hiểu tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đểcó chủ trương, biện pháp xử lý đúng đắn, kịp thời. Các cấp ủy đảng lãnh đạochính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân phối hợp chặt chẽ trong giảiquyết các công việc liên quan đến nhân dân và vận động nhân dân thực hiện tốtquyền và nghĩa vụ công dân.

Các cơ quan đảng ởTrung ương thường xuyên phối hợp, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình triểnkhai thực hiện; đồng thời theo dõi, kiểm tra việc thể chế hóa các quan điểm,chủ trương của Đảng về công tác dân vận. Quan tâm nghiên cứu lý luận, tổng kếtthực tiễn, giải đáp kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là về xây dựngvà củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, mối quan hệ giữa Đảng với nhândân, từ đó tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành các chủ trương, chính sáchphù hợp.

IV- TỔ CHỨC THỰCHIỆN

1- Các tỉnh ủy, thành ủy,các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựngchương trình hành động quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2- Đảng đoàn Quốc hội lãnhđạo việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các luật có liên quan, tạo cơ sở pháplý cho việc thực hiện Nghị quyết và giám sát việc thực hiện.

3- Ban cán sự đảngChính phủ lãnh đạo việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạmpháp luật; tổ chức tốt việc thi hành pháp luật; thường xuyên theo dõi, kiểmtra, đánh giá tình hình thực hiện của các cấp chính quyền; kịp thời điều chỉnhcác chương trình, giải pháp về tăng cường công tác dân vận phù hợp với thực tế.

4- Mặt trận Tổ quốcViệt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng chương trình hành độngthực hiện Nghị quyết; tổ chức học tập, tuyên truyền phổ biến Nghị quyết chođoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

5- Ban Dân vận Trung ươngchủ trì phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trựcthuộc Trung ương thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết vàđịnh kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đượcquán triệt, phổ biến đến các chi bộ./.