HĐND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa

_________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số: 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Công văn số: 2165/BNV-CCHC ngày 22/7/2008 của Bộ Nội vụ về phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp;

Xét Tờ trình số: 7955/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Nghệ An về chế độ phụ cấp cho cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa;

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (sau đây gọi tắt là công chức một cửa) của các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh như sau:

1. Mức phụ cấp: 200.000 đồng/định suất/tháng.

2. Kinh phí thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được sử dụng trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của đơn vị, dự toán được cấp có thẩm quyền giao theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và từ các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật nhưng không làm tăng chi ngân sách.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An xem xét quyết định số định suất hưởng phụ cấp cho các ngành, địa phương trên cơ sở khối lượng công việc theo định kỳ 2 năm/lần.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2008.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thế Trung