HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 254/2011/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 NGHỊ QUYẾT

V/v phê chuẩn bổ sung quyết toán ngân sách địa phương năm 2009

_________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003; Thông tư 59/2003//TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ NSĐP, phê chuẩn quyết toán NSĐP; Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm;

Sau khi xem xét báo cáo số: 154 /BC-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh về bổ sung quyết toán NSĐP năm 2009; Báo cáo thẩm tra số 50/BC-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các vị Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn bổ sung quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 của tỉnh Điện Biên, như sau:

I. Bổ sung quyết toán thu từ ngân sách Trung ương: 144.733,1 triệu đồng.

II. Bổ sung quyết toán chi ngân sách địa phương: 144.733,1 triệu đồng, trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển: 127.480,9 triệu đồng.

2. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 17.252,2 triệu đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh báo cáo bổ sung quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 và chỉ đạo các cơ quan chức năng điều chỉnh sổ sách kế toán, điều chỉnh số liệu quyết toán năm 2009 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 4.Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua và bổ sung cho Nghị quyết số 204/2010/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 của HĐND tỉnh khoá XII về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIII, kỳ họp thứ 03 thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2011./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Tùng