HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2007/NQ-HĐND

Long Xuyên, ngày 07 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỊNH MỨCPHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH AN GIANG NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 10

(Từ ngày 05 đến ngày 07/12/2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/01/2007 của BộLao động, Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề AnGiang;

Sau khi xem xét Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ dự toánchi thường xuyên ngân sách địa phương đối với sự nghiệp đào tạo hệ đại học, caođẳng nghề tỉnh An Giang năm 2007; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sáchvà ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ dự toán chi thườngxuyên ngân sách địa phương đối với sự nghiệp đào tạo hệ đại học, cao đẳng tỉnhAn Giang năm 2007, như sau:

Mức chi ngân sách hệ cao đẳng nghề là 4.500.000 đồng/sinhviên/năm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai đến các sở, ban ngành cấptỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố việc sửa đổi, bổ sung địnhmức chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2007.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang KhóaVII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007 và có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Khiết