HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 26/2007/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 14 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀLỆ PHÍ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HOÀ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký vàquản lý hộ tịch;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềphí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương;
Sau khi xem xét Tờ trình số 4295/TTr-UBND ngày 02/7/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh;Báo cáo thẩm tra số 39/BKTNS-TH ngày 10/7/2007 của Ban kinh tế và ngân sách Hộiđồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lệ phí hộ tịch trênđịa bàn tỉnh Khánh Hòa được quy định như sau:

1. Đối tượng thu: Tổ chức và cá nhâncó nhu cầu đăng ký hộ tịch tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy địnhcủa pháp luật về đăng ký hộ tịch.

2. Mức thu:

a. Mức thu ápdụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

- Đối với việc đăng ký khai sinh;khai sinh quá hạn; đăng ký lại việc sinh, mức thu là 5.000 đồng/trường hợp;

- Đối với việc đăng ký kết hôn; đăngký lại việc kết hôn, mức thu là 20.000 đồng/trường hợp;

- Đối với việc đăng ký khai tử; đăngký khai tử quá hạn; đăng ký lại việc tử, mức thu là 5.000 đồng/trường hợp;

- Đối với việc đăng ký việc nuôicon nuôi; đăng ký lại việc nuôi con nuôi, mức thu là 20.000 đồng/trường hợp;

- Đối với việc đăng ký nhận cha,mẹ, con, mức thu là 10.000 đồng/trường hợp;

- Đối với việc cấp bản sao giấy tờhộ tịch từ sổ gốc, mức thu là 2.000 đồng/bản sao;

- Đối với việc ghi vào sổ đăng kýhộ tịch các thay đổi hộ tịch: ly hôn; xác định cha, mẹ, con; thay đổi quốc tịch;hủy việc kết hôn trái pháp luật; chấm dứt nuôi con nuôi, mức thu là 5.000 đồng/trườnghợp;

- Đối với việc đăng ký việc giámhộ, mức thu là 5.000 đồng/trường hợp;

- Đối với việc thay đổi, cải chínhhộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điềuchỉnh hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, mức thu là 10.000 đồng/trường hợp;

- Đối với việc cấp giấy xác nhậntình trạng hôn nhân, mức thu 3.000 đồng/trường hợp.

b. Mức thu áp dụng đối với việc đăngký hộ tịch tại UBND huyện, thị xã, thành phố:

- Đăng ký việc thay đổi, cải chínhhộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điềuchỉnh hộ tịch: mức thu là 25.000 đồng/trường hợp;

- Cấp lại bản chính giấy khai sinh:mức thu là 10.000 đồng/trường hợp;

- Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từsổ hộ tịch: mức thu là 3.000 đồng/1 bản sao.

c. Mức thu áp dụng đối với việc vớiviệc đăng ký hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp:

- Đối với việc đăng ký khai sinh;khai sinh quá hạn; đăng ký lại việc sinh, mức thu là 50.000 đồng/trường hợp;

- Đối với việc đăng ký kết hôn; đăngký lại việc kết hôn, mức thu là 1.000.000 đồng/trường hợp;

- Đối với việc đăng ký khai tử; đăngký khai tử quá hạn; đăng ký lại việc tử, mức thu là 50.000 đồng/trường hợp;

- Đối với việc đăng ký việc nuôicon nuôi; đăng ký lại việc nuôi con nuôi, mức thu là 2.000.000 đồng/trường hợp;

- Đối với việc đăng ký nhận cha,mẹ, con, mức thu là 1.000.000 đồng/trường hợp;

- Đăng ký việc thay đổi, cải chínhhộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điềuchỉnh hộ tịch: mức thu là 25.000 đồng/trường hợp;

- Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịchtừ sổ gốc: mức thu là 5.000 đồng/bản sao;

- Xác nhận các giấy tờ hộ tịch: mứcthu là 10.000 đồng/trường hợp;

- Ghi vào sổ đăng ký hộ tịch cácviệc hộ tịch: khai sinh; kết hôn; nhận cha, mẹ, con; nuôi con nuôi của công dânViệt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài: mức thu là 50.000đồng/trường hợp;

- Ghi vào sổ các thay đổi về hộ tịchđã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài: mức thu là 50.000 đồng/trườnghợp;

- Cấp lại bản chính giấy khai sinh:mức thu là 50.000 đồng/trường hợp;

- Cấp bản chính giấy tờ hộ tịch saukhi ghi chú: mức thu là 50.000 đồng/trường hợp;

- Đăng ký giám hộ: mức thu là 50.000đồng/trường hợp.

3. Quản lý, sử dụng tiền lệ phí đăngký hộ tịch thu được:

Cơ quan, đơn vị thu lệ phí đăng kýhộ tịch được trích 30% trên tổng số lệ phí thu được để chi cho các hoạt động phụcvụ cho việc tổ chức thu lệ phí đăng ký hộ tịch. Số thu còn lại (70%) phải nộpvào ngân sách Nhà nước theo chương, loại, khoản, mục và tiểu mục của Mục lụcngân sách Nhà nước hiện hành.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dântỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Thường trực Hộiđồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo các lĩnh vực, địa bàn thuộcphạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Khánh Hoà khoá IV, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài chính;
- Ban thường vụ Tỉnh ủy;
- VP Tỉnh ủy; các ban Đảng, đoàn thể;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- VP HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh (2 bản);
- Lưu VT, NN, VN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh