HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2014/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của Uỷban nhân dân tỉnh, các báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dântỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua Báo cáo số 292/BC-UBND ngày02/12/2014 của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm2014, nhiệm vụ phát triển năm 2015, các báo cáo của Viện kiểm sát nhân dântỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh xác định:

I. Về mục tiêu và các chỉ tiêuchủ yếu năm 2015:

1. Mục tiêu tổng quát:

Phấn đấu tăngtrưởng kinh tế cao, đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động các nguồn lực để tiếp tục thực hiện ba nhiệmvụ đột phá: Phát triển công nghiệp, phát triển đô thị, phát triển nguồn nhânlực và hai nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển nông nghiệp, xây dựng nôngthôn mới; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh vàbền vững ở 6 huyện miền núi nhằm thựchiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII, tạo đàcho sự phát triển giai đoạn 2016-2020.Đồng thời đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội, giữvững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự và antoàn xã hội.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

a) Chỉ tiêu kinh tế:

- Tổng sản phẩm trong tỉnh(GRDP): tăng 7 - 8 %.

* Tổng sản phẩm không tínhsản phẩm lọc hóa dầu: tăng 8 - 9%.

- GRDP bình quân đầu người:2.485 USD/người/năm.

- Cơ cấu kinh tế:

+ Công nghiệp - xây dựng: 61- 62 %,

+ Dịch vụ: 23 - 24 %,

+ Nông - lâm - ngư nghiệp: 14 -15 %.

- Sản lượng lương thực có hạt:479.799 tấn.

- Sản lượng thủy sản đánh bắtvà nuôi trồng: 157.170 tấn.

- Tổng mức lưu chuyển hàng hóabán lẻ: 38.050 tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu: 545triệu USD.

- Kim ngạch nhập khẩu: 800triệu USD.

- Tổng thu cân đối ngân sáchtrên địa bàn: 33.383.800 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách địaphương: 9.298.107 triệu đồng.

- Tổng vốn đầu tư phát triểntoàn xã hội: 15.120 tỷ đồng.

b) Chỉ tiêu văn hóa - xã hội:

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên:8,5%o

- Số giường bệnh/1vạn dân(không tính trạm y tế xã): 21,6 giường

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc giavề y tế: 70%

- Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ:100%

- Tỷ lệ người tham gia đóng bảohiểm y tế toàn dân: 73%

- Số lao động được giải quyếtviệc làm mới: 39.000 lao động

- Tỷ lệ lao động được đào tạonghề so với tổng số lao động: 45 %

- Cơ cấu lao động trong nềnkinh tế:

+ Nông, lâm nghiệp và thủy sản:47%

+ Công nghiệp - xây dựng: 28%

+ Dịch vụ: 25%

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,29%;trong đó, miền núi giảm: 7%

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dụcmầm non cho trẻ em 5 tuổi:95,1%

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốcgia:

+ Mầm non: 24,6%

+ Tiểu học: 65,0%

+ Trung học cơ sở: 63,9%

+ Trung học phổ thông: 46,2%

- Tỷ lệ đạt chuẩn văn hoá:

+ Gia đình văn hóa: 85%

+ Thôn, khối phố văn hóa: 75%

+ Cơ quan, đơn vị văn hóa: 95%

c) Chỉ tiêu về môi trường:

- Độ che phủ của rừng: 50%

- Tỷ lệ cây xanh đô thị: 70%

- Tỷ lệ xử lý chất thải rắn ở KKT, KCN và đô thị : 75%; ở nông thôn: 40%

- Tỷ lệ hộ dân đô thị được dùng nước sạch: 87%

- Tỷ lệ hộ dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh: 85%

d) Chỉ tiêu về quốc phòng,an ninh:

- Giáo dục quốc phòng - an ninhcho các đối tượng đạt 100%.

- Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu,động viên quân dự bị đạt 95 - 100%

- Xây dựng lực lượng dân quântự vệ đạt 1,5% so với tổng dân số.

- Xây dựng 92% xã, phường, thịtrấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh; trong đó, 55% xã, phường, thị trấn vữngmạnh toàn diện.

II. Một số nhiệm vụ, giảipháp chính:

1. Tậptrung rà soát và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xãhội 5 năm 2011 - 2015 theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/12/2010, các nghịquyết chuyên đề về nhiệm vụ đột phá, trọng tâm, các nghị quyết về cơ chế, chínhsách của tỉnh để tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực thực hiện, đặc biệt làthực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, 2 nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ khôngđạt hoặc đạt thấp.

2. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quyhoạch phát triển; chú trọng công tác lập Quy hoạch xây dựng các thị trấn, Quyhoạch xây dựng một số khu vực của thànhphố Quảng Ngãi (mở rộng); Quy hoạch toàn bộ diện tích huyện Lý Sơn; điều chỉnhQuy hoạch khu công nghiệp- đô thị- dịch vụVSIP-Quảng Ngãi; điềuchỉnh, bổ sung một số quy hoạch chuyên ngành. Các quyhoạch phải bảo đảm chất lượng, có tầm nhìn dài hạn, có quy chế quản lý thựchiện quy hoạch. Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới một số cơchế, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; trong đó, chú trọngđến chính sách thu hút đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư, thu hút và pháttriển nguồn nhân lực chất lượng cao.

3. Tiếptục thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển công nghiệp.Ràsoát, nâng cao hiệu quả hoạt động Khu kinh tế Dung Quất, các khu, cụm côngnghiệp, bảo đảm an toàn, an ninh cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinhdoanh. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Chỉ đạo vàtriển khai quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư để phục vụcác dự án: Nhà máy nhiệt điện Dung Quất, nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu DungQuất, nâng cấp, mở rộng quốclộ 1A, Quốc lộ 24, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; chuẩn bị sẵnsàng các điều kiện để xúc tiến dự án đưa khí vàobờ. Tăng cường hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiệndự án Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP. Thu hút đầu tư vào các ngànhcông nghiệp nhẹ gắn với việc giải quyết lao động, việc làm.

4. Tăngcường quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đầu cơnâng giá gây rối loạn thị trường. Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợingười tiêu dùng, xử lý nghiêm các vi phạm.Xây dựng phương án bình ổngiá cả, thị trường trước và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi (năm 2015). Tập trungphát triển thương mại nội địa, quan tâm đến thị trường nông thôn, miền núi gắnvới thực hiện tốt cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng ViệtNam”; phát triển các dịch vụ phục vụ Khukinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp của tỉnh. Tăng cường kiểm soátvệ sinh, an toàn thực phẩm. Nâng caogiá trị gia tăng của hàng xuất khẩu, tìm cơ hội xuất khẩu vào các thị trườngmới, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nhằm hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp. Nângcao năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao củatỉnh.

5. Pháttriển nông nghiệp làm tiền đề xây dựng nông thôn mới. Đẩymạnh thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trịgia tăng và phát triển bền vững”, tập trung chỉ đạo tăng năng suất các sản phẩmchủ lực của tỉnh, thực hiện có hiệu quả công tác dồn điền đổi thửa, quản lýthực hiện đúng lịch thời vụ; tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất;phòng chống dịch bệnh; phát triển các vùng chăn nuôi tập trung theo mô hìnhtrang trại... nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi.Huy động các nguồn lực cùng với vốn Nhà nước thực hiện có hiệu quảChương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 17 xã đạt nông thôn mới vào năm2015. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theoNghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

Triển khai thực hiện tốt Nghịđịnh số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển thủy sản, hỗ trợ ngư dân pháttriển tàu có công suất lớn, trang thiết bị hiện đại, tiếp tục xây dựng các tổđánh bắt xa bờ, phát triển hậu cần nghề cá và chế biến, bảo quản để nâng caohiệu quả sản xuất.

6. Huy động, lồng ghép các nguồn vốn đểđầu tư hạ tầng đô thị, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản,các dự án khai thác quỹ đất để phát triển hạ tầng. Phối hợp với VSIP và cácdoanh nghiệp kinh doanh bất động sản đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khuđô thị. Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng Trung tâm mới của huyện Sơn Tịnh; tiếptục đầu tư thành phố Quảng Ngãi và thị trấn Đức Phổ, lập Đề án đưa huyện ĐứcPhổ lên thị xã và Đề án nâng cấp thành phố Quảng Ngãi lên đô thị loại II vàonăm 2015; đẩy nhanh tiến độ dự án đường Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn I. Triểnkhai dự án Quy hoạch, chỉnh trị và phát triển đô thị hai bên bờ sông Trà Khúc.

7. Tiếptục triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản liên quan, tăngcường quản lý đối với đất lâm nghiệp. Kiểm tra, rà soát, thu hồi đất lâm nghiệpcác tổ chức sử dụng không hiệu quả để giao lại cho chính quyền địa phương vànhân dân quản lý, sử dụng. Rà soát, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chínhliên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Hoàn thành công tác kiểm kêđất đai năm 2015 đúng tiến độ ở cả 3 cấp (xã, huyện, tỉnh). Triển khai thựchiện hiệu quả công tác ứng phó biến đổi khí hậu, Chiến lược phát triển bềnvững, Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường. Tăng cường côngtác kiểm soát ô nhiễm môi trường ở Khu kinh tế Dung Quất, các Khu công nghiệpcủa tỉnh, các cụm công nghiệp - làng nghề, các dự án nuôi tôm trên cát, khu dâncư tập trung, bệnh viện,... nhằm giảm thiểu ô nhiễm và có biện pháp xử lý kịpthời.

8. Chỉđạo quyết liệt chống thất thu ngân sách nhà nước, chống chuyển giá, tăng cườngxử lý nợ đọng thuế, kịp thời thu các khoản thu vãng lai vào ngân sách nhànước... phấn đấu thu vượt dự toán năm 2015. Triệt để thực hiện tiết kiệm chitrong chi thường xuyên, giảm tối đa các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hộithảo, đi công tác nước ngoài, kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách nhà nước.

9. Thựchiện tái cơ cấu đầu tư công theo hướng loại bỏ những dự án chưa thật sự cấpbách, đồng thời sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để phát triển kinh tế - xã hội.Có biện pháp lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực tài chính, uy tín để thực hiện dựán nhằm tránh tình trạng thi công trì trệ kéo dài. Thực hiện nghiêm các quytrình, thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản.Triển khai thực hiệnLuật Đầu tư công và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn. Tăng cường quản lýđầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Các địa phương phải xây dựng lộ trìnhtrả nợ hằng năm, ưu tiên bố trí vốn thực hiện lộ trình xử lý nợ đọng xây dựngcơ bản trước khi bố trí vốn khởi công mới bảo đảm chấm dứt nợ đọng trong năm2015. Đa dạng hóa các hình thức đầu tư, khuyến khích đầu tư theo hình thức BT,BOT, PPP.

10. Tăngcường tổ chức đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khókhăn, vướng mắc; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhất là doanhnghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Tăng cường quản lý, kiểm tradoanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh. Đẩy mạnh lộ trình sắp xếp, đổi mới doanhnghiệp nhà nước và các công ty, nông, lâm trường theo chỉ đạo của Chính phủ.Tích cực triển khai thực hiện Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quảhoạt động của tổ chức HTX. Đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hình thức xã hội hóađối với lĩnh vực giáo dục- đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường...

11. Tiếptục thực hiện hiệu quảChương trình hànhđộng số 51-CTr/TU ngày 23/7/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghịTrung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học để nâng caochất lượng nguồn nhân lực.Đổi mới quản lý giáo dục theo đầu radựa trên chất lượng giáo dục và đào tạo. Đẩynhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và đề án thành lập trường dân tộcbán trú, bảo đảm các điều kiện để các trường này hoạt động hiệu quả; ưu tiênđầu tư phát triển giáo dục mầm non. Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổiở các cấp học; tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý dạy thêm, học thêm và hoạt độngthu, chi trong trường học.

12. Nângcao chất lượng khám, chữa bệnh tại các bệnh viện trong tỉnh. Củng cố và nângcao hiệu quả y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, thực hiện hiệu quảcơ chế chính sách và lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Thực hiện tốt chính sáchdân số, kế hoạch hóa gia đình. Tiếp tục tăng cường bác sĩ về công tác tại cáctrạm y tế xã. Tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược tư nhân. Ưu tiênđầu tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Đẩy nhanh tiến độxây dựng Bệnh viện Sản Nhi.

13. Tăngcường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm; nâng cao chất lượng dự báo vàthông tin thị trường lao động nhằm đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Đổi mới phươngthức đào tạo nghề theo hướng hỗ trợ cho doanh nghiệp tổ chức đào tạo gắn vớituyển dụng, sử dụng lao động. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chương trình,chính sách, chế độ ưu đãi cho người có công; thực hiện tốt phong trào “đền ơnđáp nghĩa”. Thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo; đẩymạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững ở 06huyện miền núi.

Thực hiện tốt các chương trình, dựán về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; huy động các nguồn lực để giảm mạnhtình trạng trẻ em suy dinh dưỡng, nhất là ở miền núi. Chăm lo, bảo đảm các điều kiện cho người nghèo,gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số đón Tết nguyên đán 2015 trongkhông khí ấm no, hạnh phúc.

14. Tổchức tốt các hoạt động văn hóa, tuyên truyền các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm, cácsự kiện chính trị của tỉnh, của cả nước. Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trịcác di tích lịch sử, văn hóa. Nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động vănhóa, thể thao. Đẩy mạnh xúc tiến và thu hút đầu tư phát triển du lịch tại huyệnđảo Lý Sơn, biển Mỹ Khê và các khu quy hoạch trọng điểm về du lịch; mở rộngliên kết vùng để phát triển du lịch thông qua các sự kiện văn hóa, thể thao vàdu lịch.

15. Thựchiện đồng bộ, hiệu quả chương tình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Từngngành, địa phương hoàn thành xây dựng Đề án vị trí việc làm; tổ chức lại bộmáy, thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CPcủa Chính phủ gắn với việc sắp xếp, bố trí và sử dụng cán bộ một cách hợp lý,hiệu quả.Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư ngàycàng thông thoáng, công khai, minh bạch, phấn đấu giữ vững và nâng cao chỉ sốnăng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tích cực cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh.

16. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tácthanh tra. Tập trung thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đốivới công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, giao đất, giao rừng, quản lýngân sách, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công. Tập trung giải quyết những vụkhiếu nại phức tạp, đông người. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, thực hànhtiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của BộChính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Nâng cao chất lượng côngtác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tích cực đấu tranh phòng, chốngtiêu cực trong hoạt động tư pháp.

17. Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm antoàn các mục tiêu trọng điểm; tăng cường công tác bảo vệ an ninh, chủquyền vùng biển; tăng cường tuyên truyền những quy định,thông ước quốc tế về khai thác, đánh bắt thuỷ hải sản cho ngư dân đánh bắt xabờ. Thực hiện tốt công tác an ninh chính trị nội bộ phục vụ Đại hội Đảng cáccấp. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giảm tainạn giao thông. Kiểm soát và thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy,phòng, tránh lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Điều 2.

1. UBND tỉnh báo cáo bổ sung kếtquả đầy đủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội đến hết tháng12/2014 cho HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất trong năm 2015.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểuHĐNDtỉnh theo dõi, đôn đốc UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị theo các báo cáo giámsát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, các chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, kiếnnghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14 và những vấn đề của các kỳ họp trước chưa cókết quả giải quyết. UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết các nội dung trên tạicác kỳ họp của HĐND tỉnh trong năm 2015.

Điều 3.

1. UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhândân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh theo chức năng của mình tổ chức triển khai thựchiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Bancủa HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, cácngành, quân và dân trong tỉnh nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗlực phấn đấu, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thựchiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015.

Nghị quyết này có hiệulực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được HĐNDtỉnh khóa XI thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2014, tại kỳ họp thứ 14./.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng