HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2014/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 17 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶLỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA KHOẢN THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ CHOCÁC XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ CỦA TỈNH NINH BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đườngbộ; Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chínhphủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Xét đề nghị của Ủy bannhân dân tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 25/11/2014 về việcbanhành quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu phí sử dụng đường bộ đối vớixe mô tô cho các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện, thị xã củatỉnh Ninh Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban kinhtế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chiakhoản thu Phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô cho các xã xây dựng nông thônmới trên địa bàn các huyện, thị xã của tỉnh Ninh Bình như sau:

Khoản thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô tạicác xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện, thị xã sau khi trừ đi phầnđể lại đơn vị thu theo quy định, phần còn lại được nộp vào ngân sách Nhà nướcvà phân chia 100% cho ngân sách cấp xã để đầu tư xây dựng đường giao thông nôngthôn theo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dântỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 17/12/2014 và có hiệulực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứcthực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, cácBan của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sátviệc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Quốc hội; VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy;
- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố, thị xã;
- Công báo tỉnh, Đài PT-TH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Lưu: VT, phòng CT HĐND.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành