BAN CHẤP HÀNH
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------

Số: 26-NQ/TW

Hà Nội, Ngày 12 tháng 3 năm 2003

NGHỊ QUYẾT

TIẾPTỤC ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆPHÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Những đổi mới trong chính sách,pháp luật về đất đai hơn 15 năm qua đã đưa đến những kết quả tích cực, thúc đẩykinh tế phát triển, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, góp phần giữ vững ổn địnhchính trị - xã hội. Người sử dụng đất gắn bó nhiều hơn với đất đai. Đất đaiđược sử dụng có hiệu quả hơn. Đất xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển côngnghiệp, dịch vụ và xây dựng đô thị tăng tương đối nhanh, đồng thời diện tíchđất sản xuất nông nghiệp vẫn tiếp tục tăng. Công tác quản lý nhà nước về đấtđai có tiến bộ; hệ thống quản lý được tăng cường, từng bước phân cấp nhiều hơncho địa phương.

Quyền sử dụng đất đã bước đầutrở thành một nguồn vốn để Nhà nước và nhân dân đầu tư phát triển sản xuất,kinh doanh. Thị trường bất động sản tuy còn sơ khai, nhưng đã thu hút được mộtlượng vốn khá lớn vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện về mặt bằngcho các ngành sản xuất, kinh doanh phát triển, cải thiện điều kiện về nhà ở chonhân dân, nhất là tại các đô thị.

Đạt được những thành tựu trên làdo Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai,tạo ra động lực mới, được nhân dân đồng tình; cấp uỷ, chính quyền các cấp đãvận dụng sáng tạo chính sách, pháp luật về đất đai vào thực tiễn địa phương.

Tuy nhiên, công tác quản lý vàsử dụng đất đai hiện nay còn nhiều hạn chế, yếu kém và nhiều vấn đề bức xúc.

Tiềm năng đất đai chưa được pháthuy tốt; đất đai chưa được chuyển dịch hợp lý, hiệu quả sử dụng còn thấp. Đấtsản xuất nông nghiệp còn manh mún; rừng tiếp tục bị tàn phá, diện tích đấttrống, đồi núi trọc, đất bị xói mòn còn lớn. Việc sử dụng đất của nhiều khucông nghiệp, doanh nghiệp, cơ quan còn lãng phí. Tình trạng người sử dụng đấtvi phạm pháp luật về đất đai và tình hình khiếu kiện về đất đai diễn ra nghiêmtrọng và phổ biến. Việc Nhà nước thu hồi đất, đền bù giải toả mặt bằng thựchiện hết sức khó khăn.

Hoạt động của thị trường bấtđộng sản không lành mạnh, tình trạng đầu cơ về đất đai và bất động sản gắn liềnvới đất rất nghiêm trọng, đẩy giá đất lên cao, đặc biệt là ở đô thị, gây khókhăn, cản trở lớn cho cả đầu tư phát triển và giải quyết nhà ở, tạo ra nhữngđặc quyền, đặc lợi, dẫn đến tiêu cực và tham nhũng của một số cá nhân và tổchức.

Những hạn chế, yếu kém trên dođất đai có nguồn gốc phức tạp; chính sách đất đai thay đổi qua nhiều thời kỳ;quản lý đất đai chuyển từ cơ chế tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường đặtra nhiều vấn đề mới, trong khi chúng ta còn thiếu kiến thức và kinh nghiệm;nhưng nguyên nhân chủ yếu là:

- Chưa nhận thức đúng mức đấtđai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là nguồn nội lực quan trọng và nguồn vốnto lớn của đất nước; chưa khẳng định rõ quyền sử dụng đất là hàng hoá đặc biệtvà cần có cơ chế quản lý phù hợp. Quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều hạnchế, yếu kém, quản lý thị trường bất động sản bị buông lỏng. Người sử dụng đấtchưa thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Chính sách tài chính đối vớiđất đai còn nhiều bất cập, gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước. Khuynhhướng tự phát chạy theo cơ chế thị trường đã gây ra nhiều sai lệch trong việcthực hiện chính sách đất đai.

- Một số chủ trương, chính sáchlớn rất quan trọng của Đảng về đất đai chưa được thể chế hoá (như: chế độ sởhữu toàn dân đối với đất đai; thị trường bất động sản, trong đó có quyền sửdụng đất...). Văn bản pháp luật về đất đai ban hành nhiều, nhưng chồng chéo,thiếu đồng bộ. Chưa làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luậtvề đất đai trong nhân dân. Nhiều chính sách đã ban hành chưa được tổ chức chỉđạo, hướng dẫn và thi hành nghiêm túc.

- Vai trò và trách nhiệm đạidiện chủ sở hữu của Nhà nước đối với đất đai chưa được xác định rõ. Chưa quantâm đúng mức việc đầu tư cho công tác quản lý đất đai, xây dựng bộ máy và chỉđạo công tác quản lý đất đai. Chưa thực hiện tốt công khai, dân chủ trong việcthực thi các chính sách, pháp luật về đất đai. Công tác giải quyết khiếu nại,tố cáo, tranh chấp về đất đai ở các địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Chưa kịpthời thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật vềđất đai.

- Một bộ phận cán bộ, đảng viêntha hoá, đã lợi dụng chức quyền để trục lợi, tham nhũng trong công tác quản lý,sử dụng đất đai, gây ảnh hưởng xấu trong xã hội và bất bình trong nhân dân.

- Chậm tổng kết thực tiễn để làmrõ nhiều vấn đề lý luận về quản lý đất đai trong điều kiện nền kinh tế thịtrường định hướng xã hội chủ nghĩa. Công tác nghiên cứu khoa học về đất đai cònyếu. Chậm tháo gỡ các vướng mắc trong chính sách, pháp luật về đất đai.

II- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO TIẾPTỤC ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI

- Đất đai thuộc sở hữu toàn dândo Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý; Nhà nước giao đất, chothuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài hoặccó thời hạn theo quy định của pháp luật. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lạiđất đã được Nhà nước giao cho cá nhân, tổ chức sử dụng trong quá trình thựchiện các chính sách đất đai.

- Đất đai là tài nguyên quốc giavô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực và nguồn vốn tolớn của đất nước; quyền sử dụng đất là hàng hoá đặc biệt. Chính sách đất đaiphải chú ý đầy đủ tới các mặt kinh tế, chính trị, xã hội; bảo đảm hài hoà lợiích của Nhà nước, người đầu tư và người sử dụng đất, trong đó cần chú trọngđúng mức lợi ích của Nhà nước, của xã hội. Tăng cường trách nhiệm và nghĩa vụcủa mọi thành viên trong xã hội đối với việc quản lý và sử dụng đất.

- Khai thác, sử dụng đất đúngmục đích, tiết kiệm và có hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực vềđất; đầu tư mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng và bảo vệ đất canh tác nôngnghiệp, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và môi trường sinh thái theo quyhoạch, kế hoạch của Nhà nước.

- Đổi mới chính sách, pháp luậtvề đất đai phù hợp với đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướngxã hội chủ nghĩa. Chủ động phát triển vững chắc thị trường bất động sản (trọngtâm là tại các đô thị) có sự quản lý và điều tiết của Nhà nước, với sự tham giacủa nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo;không tách rời thị trường quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất;chống đầu cơ đất đai.

- Kiên quyết lập lại trật tựtrong quản lý, sử dụng đất đai theo luật pháp. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảngvà quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dânViệt Nam, các đoàn thể nhân dân và toàn dân trong thực hiện chính sách, phápluật về đất đai. Bảo đảm sự quản lý nhà nước thống nhất của Trung ương, đồngthời phân cấp cho địa phương, có chế tài nghiêm trong thực thi chính sách, phápluật đất đai.

III- TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CHÍNHSÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI

1. Về chế độ sử dụng đất

a) Đối với đất sản xuất nôngnghiệp

Quản lý chặt chẽ, bảo vệ đấtcanh tác nông nghiệp, đặc biệt là đất tốt trồng lúa theo quy hoạch để bảo đảman ninh lương thực quốc gia. Có quy định cụ thể về quản lý, bảo vệ chất lượngđất nông, lâm, ngư nghiệp, đất làm muối.

b) Đối với đất phi nông nghiệp

- Đẩy nhanh việc quy hoạch pháttriển đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng văn minh, hiện đại. Nâng caochất lượng công tác quy hoạch sử dụng đất và tăng cường công tác quản lý thựchiện quy hoạch. Ban hành pháp luật về quản lý xây dựng ở đô thị. Tăng cườngquyền hạn và trách nhiệm của uỷ ban nhân dân các đô thị trong việc tổ chức thựchiện và giám sát, bảo đảm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy hoạch. Phâncông rõ trách nhiệm và có cơ chế phối hợp tốt giữa các cơ quan quản lý đất đai,quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng, quản lý nhà và quản lý các côngtrình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Tiếp tục hoàn chỉnh cơ chế sửdụng đất đô thị phải trả tiền. Thực hiện đấu giá đất đối với các tổ chức, cánhân xin thuê đất để đầu tư kinh doanh nhà, đất theo quy hoạch. Không giao đấthoặc nhượng bán quyền sử dụng đất để từng gia đình làm nhà ở riêng lẻ tại cácđô thị lớn hoặc các đô thị có quỹ đất ít; chuyển sang giao (cho thuê) cho cáctổ chức kinh tế đầu tư xây dựng đồng bộ các khu nhà chung cư mới theo quy hoạchđể bán hoặc cho thuê.

Đối với đất nông nghiệp được quyhoạch vào mục đích xây dựng đô thị, kết cấu hạ tầng..., Nhà nước có quyền thuhồi hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong thời gian chưa xây dựng,Nhà nước có thể cho công dân mượn, thuê để sử dụng tạm thời.

- Có quy hoạch xây dựng và pháttriển các công trình công cộng và nhà ở tại các làng, xã, thị tứ; ban hành phápluật về quản lý xây dựng ở nông thôn.

- Phân định rõ trách nhiệm vàquản lý chặt chẽ đất xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi, điện và đất hànhlang an toàn công trình. Nghiêm cấm việc xây dựng các công trình trái với quyđịnh vào các loại đất này.

- Quy hoạch sử dụng đất làm mặtbằng cho sản xuất, kinh doanh công nghiệp, dịch vụ cần chú ý khai thác cả phầnkhông gian bên trên và phần dưới mặt đất; dành quỹ đất cho xây dựng các khu xửlý chất thải công nghiệp và sinh hoạt đô thị. Quy định cụ thể việc sử dụng đấtcho hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản, việc phục hồi đất sau khi kếtthúc thăm dò và khai thác.

- Quy định rõ loại đất có liênquan đến quốc phòng và an ninh quốc gia, có quy chế đặc biệt về quy hoạch sửdụng và giao loại đất này. Đất nằm trong khu vực quy hoạch đất quốc phòng, anninh, khi chưa có nhu cầu sử dụng thì giao cho địa phương tạm sử dụng.

Quy định cơ chế phối hợp giữa BộQuốc phòng, Bộ Công an với chính quyền các địa phương trong quy hoạch sử dụngđất phục vụ quốc phòng, an ninh. Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của cấptỉnh trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với đất sử dụng cho quốc phòng,an ninh.

Có chính sách đầu tư đặc biệt đểphát triển kết cấu hạ tầng trên đất kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh,đặc biệt là ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo,vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam. Có chính sách thu hút dân cư đến sinh sống ởvùng đất biên giới, hải đảo còn thưa dân.

- Đất di tích lịch sử, đất danhlam thắng cảnh phải được bảo vệ nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật;kiên quyết thu hồi đất bị lấn chiếm.

- Giao đất cho các cơ sở tôngiáo hoạt động hợp pháp trên cơ sở đất đang sử dụng. Nghiên cứu đầy đủ về hướnggiải quyết đất cho các cơ sở tôn giáo phù hợp với nguyện vọng chính đáng và hợppháp của nhân dân. Đất sử dụng làm nhà thờ họ và vào mục đích tín ngưỡng dângian do họ tộc và cộng đồng tự giải quyết. Có quy định về đất để làm nghĩatrang nhân dân, ngăn chặn việc xây dựng mộ phần chiếm nhiều diện tích đất đai;khuyến khích hình thức hoả táng, trước hết là ở các đô thị và nơi tập trungđông dân.

c) Đối với đất chưa sử dụng -Bảo vệ và có quy hoạch, kế hoạch, chính sách khai thác có hiệu quả diện tíchđất chưa sử dụng; ngăn chặn tình trạng đất bị xâm hại, sạt lở, lấn chiếm; tổchức lấn biển trong phạm vi lãnh thổ quốc gia ở những nơi có điều kiện.

- Xây dựng chính sách khuyếnkhích các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đầu tư cải tạo đất để sử dụng vào sảnxuất nông, lâm, ngư nghiệp và các mục đích thích hợp khác.

2. Về nhiệm vụ, quyền hạn quảnlý đất đai của Nhà nước

a) Nhà nước là đại diện chủ sởhữu toàn dân về đất đai, có quyền sử dụng, quyền định đoạt và quyền hưởng lợitừ đất, đồng thời thống nhất quản lý nhà nước về đất đai

- Quyết định và quản lý mục đíchsử dụng đất. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sử dụng, phân bổ và pháttriển đất đai; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong khuôn khổ quy hoạchđã được duyệt.

- Ban hành, hướng dẫn và tổ chứcthực hiện các văn bản pháp luật, chính sách về đất đai và thị trường bất độngsản, trong đó có quyền sử dụng đất. Quy định, tạo điều kiện thuận lợi, quản lývà giám sát việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Giaođất, cho thuê đất, thực hiện quyền thu hồi đất. Thực hiện quyền hưởng lợi từđất đai. Quy định và tổ chức thực hiện chính sách tài chính về đất đai, đầu tưtài chính cho việc quản lý đất đai.

- Xây dựng và quản lý thị trườngbất động sản, trong đó có quyền sử dụng đất. Tạo môi trường pháp lý, môi trườngkinh tế cho các doanh nghiệp, trong đó các doanh nghiệp nhà nước làm nòng cốt.Đầu tư cải tạo, mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng đất, xây dựng kết cấu hạtầng, xây dựng nhà. Ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế xây dựng và quản lýgiá quyền sử dụng đất và giá một số loại bất động sản gắn liền với đất.

- Thanh tra, kiểm tra việc chấphành pháp luật về đất đai, việc thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất,việc thực hiện các quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người sử dụng đất và hiệu quảsử dụng đất. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo và các tranh chấp về đất đai.

- Tổ chức hệ thống quản lý nhànước về đất đai từ Trung ương đến cơ sở. Quản lý các hoạt động hành chính côngvà dịch vụ công về đất đai.

b) Nhà nước có chính sách tạođiều kiện về đất đai cho những người có nhu cầu sản xuất nông, lâm, ngư, làmmuối

Tiếp tục thực hiện chính sáchbảo đảm đất đai cho những người trực tiếp sản xuất nông, lâm, ngư, làm muối;đồng thời đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phânbố lại dân cư phù hợp với yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Để giải quyết một cách cơ bảnviệc làm và thu nhập cho người nông dân không có đất, ít đất, hoặc có đất bịthu hồi để sử dụng vào các mục đích công cộng, phát triển kinh tế - xã hội, cầnthực hiện tổng hợp các biện pháp phát triển ngành nghề, đào tạo nghề để tạoviệc làm, đổi mới cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất cây trồng,vật nuôi và những biện pháp hỗ trợ cần thiết khác.

Đối với các vùng đồng bào dântộc thiểu số, vùng cao, cần có chính sách bảo đảm đất sản xuất nông, lâm, ngưnghiệp phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện của từng vùng; có cơ chếquản lý để đồng bào giữ được đất, có cuộc sống ổn định và làm giàu trên đấtđược giao.

Xây dựng quỹ đất công ích trongnông thôn để địa phương sử dụng vào mục đích công cộng tại các xã, hoặc bổ sungcho những trường hợp có nhu cầu thuê đất. Uốn nắn, sửa chữa những sai phạm, bổsung những quy định phù hợp về quản lý, sử dụng đất công ích.

c) Về giao, cho thuê, thu hồiquyền sử dụng đất

Về hình thức giao và cho thuêđất:

Tiếp tục giữ hình thức giao đấtkhông thu tiền đối với đất dùng vào mục đích sản xuất nông, lâm, ngư, làm muốicủa hộ nông dân (với phần diện tích đất trong hạn mức), đất sử dụng vào mụcđích công cộng, quốc phòng, an ninh và đất ở cho đối tượng chính sách như hiệnnay.

Đối với đất dùng làm mặt bằngsản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và đất sản xuất nông, lâm, ngư, làm muốicủa các tổ chức kinh tế, áp dụng cả hai hình thức giao đất có thu tiền và chothuê đất.

Về đối tượng được giao đất, chothuê đất sản xuất nông nghiệp:

Bổ sung đối tượng được giao đấtkhông thu tiền: cộng đồng dân cư thôn, bản, phù hợp với tập quán của đồng bàodân tộc thiểu số; những người dân di cư có tổ chức đến nơi ở mới, đã ổn định,đúng quy hoạch và không có tranh chấp đất đai.

Các cá nhân, hộ gia đình, tổchức trong nước (dành ưu tiên cho người dân địa phương) có khả năng và cónguyện vọng đầu tư khai phá đất chưa sử dụng tại các xã miền núi, ven biển đểsử dụng vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối,được thuê đất với mức diện tích phù hợp nhu cầu sản xuất, kinh doanh và khảnăng đất đai của từng địa phương.

Về hạn mức giao đất, cho thuêđất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối:

Khuyến khích tích tụ đất đai,sớm khắc phục tình trạng đất sản xuất nông nghiệp manh mún. Quá trình tích tụđất đai cần có sự chỉ đạo và quản lý của Nhà nước, có quy hoạch, kế hoạch, cóbước đi vững chắc trên từng địa bàn, lĩnh vực, gắn với chương trình phát triểnngành nghề, tạo việc làm. Tích tụ đất đai thông qua việc nhận chuyển nhượng vànhiều biện pháp khác phù hợp với từng thời kỳ, từng vùng (như cho thuê đất, gópvốn, góp cổ phần bằng quyền sử dụng đất để hình thành các tổ chức kinh tế hợptác, các công ty cổ phần...). Xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chính sáchtích tụ đất đai để đầu cơ trục lợi.

Quy mô sử dụng đất sản xuấtnông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối của các tổ chức, hộ gia đình vàcá nhân được mở rộng phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấulao động, trình độ thâm canh và quỹ đất đai trên từng địa bàn. Giữ hạn mức giaođất sản xuất nông nghiệp cho hộ nông dân không thu tiền như hiện nay. Chuyểndiện tích đất vượt hạn mức được giao không thu tiền cho hộ sản xuất nông nghiệpsang hình thức thuê đất có thời hạn. Thực hiện kê khai, đăng ký công khai việcsử dụng đất để làm kinh tế trang trại đối với mọi tổ chức và cá nhân. Có chínhsách thuế để thúc đẩy sử dụng đất có hiệu quả và điều tiết thu nhập của ngườisử dụng nhiều đất.

Về thời hạn giao đất, cho thuêđất:

Thực hiện theo quy định hiệnhành về thời hạn giao đất, cho thuê đất.

Về việc thu hồi đất:

Khi Nhà nước thu hồi đất mà cánhân hoặc tổ chức đang sử dụng hợp pháp để phục vụ các mục đích quốc phòng, anninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển sản xuất, kinh doanh,Nhà nước thực hiện chế độ bồi thường, tái định cư, đào tạo nghề và hỗ trợ tạoviệc làm theo quy định của pháp luật. Nhà nước có quy định để xử lý, thu hồiđất lấn chiếm; có quy định cụ thể việc thu hồi đất đã giao, cho thuê mà khôngsử dụng, sử dụng sai mục đích, xâm hại đất, hoặc sử dụng nhưng hiệu quả quákém. Các doanh nghiệp đã thuê hoặc được giao đất nhưng không sử dụng hoặc sửdụng không đúng mục đích đã quy định thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồithường.

Rà soát lại đất đã giao cho cáccơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đảng, đoàn thể; thu hồi nhữngdiện tích nhà, đất không sử dụng và sử dụng sai mục đích, trái pháp luật.

d) Về việc giải quyết các tranhchấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai

Việc tranh chấp đất đai trướchết cần tiến hành hoà giải, nếu hoà giải không thành thì đưa ra toà án giảiquyết. Nhà nước quy định thời hiệu và thời hạn giải quyết các khiếu nại, khôngđể kéo dài. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cấp giảiquyết cuối cùng các khiếu nại về đất đai trong phạm vi, thẩm quyền của các cấpở địa phương; trường hợp các đương sự không nhất trí với quyết định của Uỷ bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì đưa ra toà án giải quyết.Việc giải quyết tố cáo về đất đai thực hiện theo pháp luật về tố cáo.

Đất trước đây các cơ quan nhànước, các tổ chức thuộc hệ thống chính trị mượn, có đầy đủ giấy tờ hợp pháp thìtrả lại, nhưng không nhất thiết là trả lại đất cũ, mà có thể trả bằng tiền hoặcđất nơi khác.

3. Về quyền và nghĩa vụ của tổchức, hộ gia đình và cá nhân được giao quyền sử dụng đất

a) Về quyền chuyển đổi đất đãđược giao quyền sử dụng và việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Nhà nước có chính sách khuyếnkhích, hỗ trợ và hướng dẫn các hộ nông dân thực hiện quyền chuyển đổi, "đổithửa, dồn điền" theo nguyên tắc tự nguyện để tạo điều kiện thuận lợi choviệc tăng quy mô thửa đất canh tác, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuấtnông nghiệp khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Khi quy hoạch chuyển mục đích sửdụng đất trồng lúa nước sang đất công nghiệp, dịch vụ, xây dựng hạ tầng, đôthị... phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt chặt chẽtheo quy định của pháp luật.

b) Về quyền chuyển nhượng quyềnsử dụng đất

Việc chuyển nhượng quyền sử dụngđất được thực hiện đối với đất giao trong hạn mức không thu tiền đối với các hộsản xuất nông, lâm, ngư, làm muối; đất được giao có thu tiền sử dụng đất; đấtđã nhận chuyển nhượng, đất được thừa kế, tặng, cho. Người nhận chuyển nhượngtiếp tục sử dụng đất trong thời hạn còn lại theo đúng mục đích sử dụng đất đãquy định trong quy hoạch.

Nhà nước quản lý, giám sát cácgiao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tạo điều kiện thuận lợi để chuyểndịch cơ cấu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội trong cả nước và trên từng địa bàn. Nhà nước có quy định điều kiện cụ thểvề chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với những vùng, miền đặc thù; có chínhsách và biện pháp cần thiết để đồng bào dân tộc thiểu số giữ được đất sản xuất,bảo đảm đời sống; có quy định về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối vớicác dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, nhằm ngăn chặn việc lợi dụng đầu cơ đất đểtrục lợi.

c) Về quyền cho thuê quyền sửdụng đất

Người sử dụng đất được cho thuêđất trong trường hợp đất giao trong hạn mức không thu tiền đối với các hộ sảnxuất nông, lâm, ngư, làm muối; đất được giao có thu tiền sử dụng đất. Thời giancho thuê lại không được vượt quá thời hạn thuê đất, được giao đất.

d) Về quyền thừa kế quyền sửdụng đất sản xuất nông nghiệp

Người được giao quyền sử dụngđối với đất trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản và đất trồng cây lâu năm,đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở, được thực hiện quyền thừa kế quyền sử dụngđất theo pháp luật về thừa kế như các tài sản khác.

đ) Đối với đất trang trại

Khuyến khích phát triển trangtrại, nhất là ở những nơi còn nhiều đất chưa sử dụng. Diện tích đất Nhà nướcgiao, cho thuê làm trang trại theo yêu cầu sản xuất, kinh doanh, phù hợp vớiđiều kiện đất đai của mỗi địa phương, với thời gian theo chu kỳ của dự án, tốiđa là 50 năm.

e) Đối với đất nông, lâm trường

Tiến hành tổng kết đánh giá vàsắp xếp lại các nông, lâm trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, điliền với đổi mới quản lý, tạo sự chuyển biến tích cực về hiệu quả kinh tế - xãhội của từng nông, lâm trường. Giải thể những nông, lâm trường không cần thiếtđang hoạt động kém hiệu quả; chuyển quỹ đất này cho địa phương quản lý để giao,cho thuê theo quy định của pháp luật.

Các nông, lâm trường thực hiệnhình thức giao khoán đất sản xuất nông, lâm nghiệp ổn định lâu dài (thời hạntheo quy định chung, có hạn mức diện tích tối thiểu, tối đa tuỳ tình hình đấtđai của từng địa phương) cho cả các hộ nông, lâm trường viên và các hộ dân trênđịa bàn thực sự có nhu cầu và khả năng sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp (trong đóưu tiên đối với người trực tiếp sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tại địa phương,những người đang thiếu đất sản xuất). Các hộ được giao khoán phải sử dụng đấtđúng mục đích do nông, lâm trường giao, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ củanông, lâm trường và phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của người được giaokhoán đối với nông, lâm trường và đối với Nhà nước; các hộ nhận giao khoán đượcdùng hợp đồng giao khoán và phần tài sản trên đất tăng thêm do mình đầu tư tạora để thế chấp vay vốn ngân hàng, được thừa kế quyền lợi và nghĩa vụ trong hợpđồng nhận khoán.

Bộ Chính trị chỉ đạo việc xâydựng và tổ chức thực hiện đề án về sắp xếp lại và đổi mới quản lý các nông, lâmtrường.

g) Đối với các doanh nghiệp cóvốn đầu tư nước ngoài

Thực hiện hình thức cho thuêđất; nghiên cứu thí điểm việc giao đất có thời hạn, thu tiền một lần.

4. Về xây dựng, quản lý thịtrường bất động sản và chính sách tài chính về đất đai

a) Về xây dựng, quản lý thịtrường bất động sản

Chủ động xây dựng và phát triểnthị trường bất động sản, trong đó có quyền sử dụng đất, trước hết ở các đô thịvà ở các vùng quy hoạch sẽ phát triển đô thị.

Nhà nước định hướng, điều tiếtvà kiểm soát thị trường, có biện pháp chống các hành vi đầu cơ bất động sản;tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia thị trường bất độngsản, phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong kinh doanh và bình ổngiá bất động sản. Ban hành sớm các chính sách tài chính để điều tiết lại phầngiá trị đất gia tăng không do người sử dụng đất tạo ra, mà do đô thị hoá, doNhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, do quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất đemlại, để phục vụ cho lợi ích chung. Xây dựng Luật kinh doanh bất động sản.

Xây dựng chương trình nhà ở,tăng nhanh quỹ nhà ở để bán hoặc cho thuê đối với các đối tượng khác nhau trongxã hội. Đồng thời với việc phát triển quỹ nhà kinh doanh, chú trọng việc pháttriển nhà cho các đối tượng chính sách và người nghèo thông qua các chính sáchưu đãi về giá, thuế, vay lãi suất thấp, mua nhà trả góp...

b) Chính sách tài chính về đấtđai

Về giá quyền sử dụng đất:

Chính phủ quy định khung giá đấtcho từng địa bàn, trong từng thời gian (có điều chỉnh theo tình hình thực tế)và nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương quy định giá cụ thể, công bố công khai để làm căn cứ thựchiện giao đất, cho thuê đất, thu thuế về đất, bồi thường khi thu hồi đất.

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơchế quản lý giá đất, xây dựng hệ thống định giá và thẩm định giá đất phù hợpvới sự phát triển của thị trường bất động sản, trong đó có quyền sử dụng đất.

Đất Nhà nước giao có thu tiền,giao không thu tiền hoặc cho thuê đối với doanh nghiệp nhà nước, cơ quan nhànước và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội đều cần xác định rõ giá trịquyền sử dụng đất được giao. Các thất thoát về đất đai phải quy thành giá trịđể xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp nhà nước đượcNhà nước giao đất có thu tiền, thì tính số tiền đã trả đó vào giá trị tài sảncủa doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá, thí điểm đưamột phần giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản của doanh nghiệp, coi đólà vốn của Nhà nước góp vào công ty cổ phần (không được chuyển nhượng).

Chính sách thu thuế chuyển quyềnsử dụng đất:

Để điều tiết thu nhập đối vớicác tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất và mua, bán bất động sảngắn liền với đất, thay thuế chuyển quyền sử dụng đất hiện nay bằng thuế thunhập từ chuyển quyền sử dụng đất và áp dụng thuế suất luỹ tiến từng phần đốivới người có thu nhập cao khi chuyển quyền sử dụng đất.

Chính sách bồi thường, tổ chứctái định cư và hỗ trợ tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất:

Khi thu hồi đất phục vụ mục đíchquốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển sảnxuất, kinh doanh, việc bồi thường về đất đai và tài sản trên đất, tổ chức táiđịnh cư và hỗ trợ tạo việc làm thực hiện theo quy định chung của Nhà nước.

Khi xây dựng các dự án đầu tưdẫn đến phải thu hồi đất đang sử dụng, phải lập dự án tái định cư cho người cóđất bị thu hồi và phải xây dựng khu tái định cư trước khi thu hồi đất; đồngthời chú trọng đào tạo để chuyển đổi nghề cho lao động tái định cư. Người đangsử dụng đất hợp pháp khi bị thu hồi đất được bồi thường, hỗ trợ tái định cư vàtạo việc làm theo nguyên tắc "bảo đảm cho người bị thu hồi đất đến chỗ ởmới có điều kiện phát triển bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ".

Nhà nước có quy hoạch tổng thểvề sử dụng đất trên địa bàn cả nước nhằm tạo điều kiện cho các tỉnh, thành phốxây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ việc bồi thường, tái định cư và hỗ trợ tạoviệc làm khi thu hồi đất.

Trong bồi thường giải phóng mặtbằng, phải chú ý phân chia hợp lý phần giá trị đất tăng thêm do việc quy hoạchvà xây dựng cơ sở hạ tầng mang lại, bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, lợiích của người đang sử dụng đất hợp pháp nay bị thu hồi và lợi ích của người đầutư, trong đó phải chú trọng ưu tiên lợi ích của Nhà nước.

IV- VỀ TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰCHIỆN

1. Trên cơ sở Nghị quyết này,Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo việc ban hành Luật Đất đai mới trong năm 2003, dựthảo luật cần được tổ chức lấy ý kiến của nhân dân theo quy định của pháp luật.Ban cán sự đảng Chính phủ khẩn trương chỉ đạo việc rà soát, tiếp tục đổi mới cơchế, chính sách đất đai.

2. Phấn đấu đến cuối năm 2005,hoàn thành việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, các thành phố trực thuộc tỉnh, các quận,huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn; kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy và cánbộ quản lý nhà nước về đất đai từ Trung ương đến cơ sở.

3. Các cấp uỷ và tổ chức đảnglãnh đạo, động viên nhân dân tham gia xây dựng pháp luật về đất đai; thườngxuyên quán triệt trong Đảng và nhân dân để mọi người, mọi tổ chức tự giác chấphành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đất đai; tăngcường công tác lãnh đạo, kiểm tra việc triển khai nghị quyết của Đảng ở cáccấp, các ngành. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhândân trong việc thi hành chính sách, pháp luật về đất đai, tham gia phát hiện,kiểm tra, đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, tư lợi, tham nhũng trong quảnlý, sử dụng đất đai.

4. Các ban đảng ở Trung ươngtheo chức năng giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếnhành quán triệt, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết. Ban Kinh tếTrung ương phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi tình hình thực hiệnnghị quyết và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trungương.

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
TỔNG BÍ THƯ
Nông Đức Mạnh