UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 27- NQ/HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1994

NGHỊ QUYẾT

Về tăng cường quản lý, giữ gìn trật tự đường hè vệ sinh đô thị

__________________

Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 họp kỳ thứ 15, sau khi nghe UBND thành phố báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết số 17-HĐND thành phố về trật tự vệ sinh đường hè; báo cáo thuyết trình của Ban Văn hóa - xã hội và Ban Pháp chế của HĐND thành phố, nghe báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân, đi thảo luận và Quyết nghị:

Thực hiện chủ trương của Thành ủy và Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ra chỉ thị về tăng cường quản lý trật tự vệ sinh đô thị, được các cấp, các ngành, các đoàn thể cùng nhân dân thực hiện. Đã đầu tư , sửa chữa, cải tạo, nâng cấp một số đoạn đường, hè, cải tạo hệ thống cấp, thoát nước, đèn chiếu sáng công cộng, đèn điều khiển giao thông. Bước đầu sắp xếp các hoạt động sản xuất- kinh doanh trên vỉa hè ở một số đường phố chính và giải tỏa tệ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trái phép. Vệ sinh môi trường, nhất là việc thu dọn rác có nhiều cố gắng. Tạo chuyển biến bước đầu về giữ gìn trật tự vệ sinh đô thị, được nhân dân hoan nghênh, đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên sự chuyển biến còn rất chậm, nhìn chung việc quản lý đô thị, sắp xếp và giữ gìn trật tự đường hè, trật tự giao thông còn lơi lỏng , tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để sản xuất - kinh doanh buôn bán lại diễn ra phức tạp, giao thông ở một số đường phố nhiều lúc bị ách tắc, tình trạng ô nhiễm môi trường do xây dựng không có qui hoạch, cấp thoát nước kém, phân rác ở một số khu dân cư chưa được giải quyết tốt gây trở ngại lớn đến công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và sinh hoạt bình thường của nhân dân.

Nguyên nhân chủ yếu là do sự chỉ đạo thiếu kiên quyết, chưa tập trung đồng bộ và thường xuyên. Việc phân giao nhiệm vụ quyền hạn, giữa cấp và ngành chưa rõ, xác định trách nhiệm chưa cụ thể, tổ chức lực lượng lòng cốt, chuyên trách chưa đủ mạnh về số lượng chất lượng và trang bị. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn chưa được chú ý đúng mức. Một số bộ phận nhân dân thiếu ý thức tự giác. Việc xử lý các vi phạm hành chính về trật tự vệ sinh đô thị chưa nghiêm. Nhiều cơ quan, đơn vị, xuống cấp, qui hoạch đô thị chậm được xác định, kinh phí đầu tư còn hạn hẹp và thiếu tập trung.

Biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn hành vi vi phạm; phân công, phân cấp trách nhiệm và quyền hạn quản lý đất đai thiếu cụ thể; tổ chức bộ máy làm công tác quản lý trong tình hình mới.Công tác tuyên truyền , phổ biến hướng dẫn thi hành luật các chế độ chính sách của Nhà nước về đất đai làm chưa nhiều và không thường xuyên.

Để đưa công tác quản lý sử dụng đất đai đúng pháp luật, đạt hiệu quả ngày càng cao trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố quyết định một số biện pháp chủ yếu sau đây:

1- Tiến hành ngay việc kiểm tra lại quỹ đất, xây dựng quy hoạch sử dụng các loại đất hàng năm thông qua HĐND các cấp và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo luật định. Xác định rõ địa giới hành chính, lập lại bản đồ địa chính; hồ sơ địa chính; phân loại hạng đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật định. Xác định rõ địa giới hành chính, lập bản đồ địa chính; hồ sơ địa chính; phân loại hạng đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, đúng thời gian chính phủ quy định.

Rà soát lại nhu cầu sử dụng đất của tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế- xã hội, lực lượng vũ trang để giao đất theo luận chứng kinh tế kỹ thuật được cấp có thẩm quyền, phê duyệt; thu hồi diện tích đất sử dụng không hợp pháp, kém hiệu quả.

2- Tiến hành rà soát lại các văn bản pháp quy về đất đai do địa phương ban hành, bổ sung hoàn chỉnh, ban hành tiếp những văn bản pháp quy nhằm tăng cường quản lý, xử lý, sử dụng đất đai; ngăn chặn các vi phạm. Giao cho UBND thành phố ban hành quy định tạm thời về xử lý các hành vi vi phạm hành chính chế độ quản lý, sử dụng đất đai, hướng dẫn quyền chuyển nhượng đất thực hiện ngay ở địa phương.

3- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra kết hợp với việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân về quản lý, sử dụng đất đai. Khẩn trương kết luận và xử lý các đơn vị có nhiều đơn thư khiếu tố, một số xã ven đô, một số doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng và báo cáo kết quả tại kỳ họp của HĐND thành phố.

4- Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý đất đai từ thành phố đến cơ sở Chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và chế độ đãi ngộ để ổn định số cán bộ làm công tác này.

Thực hiện việc giao trách nhiệm cụ thể giữa ngành quản lý đất đai với các cấp chính quyền phải nắm được quy hoạch, kế hoạch, quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của thành phố.

5- UBND thành phố có kế hoạch tổ chức quán triệt sâu rộng luật đất đai năm 1993 và các văn bản dưới luật để toàn dân thực hiện. Chỉ đạo các ngành chức năng, các cấp chính quyền, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và các đoàn thể để làm tốt nhiệm vụ trên.

6- Thực hiện nghiêm túc chế độ thu nộp ngân sách về quản lý và sử dụng đất đai. Quan tâm phân bổ ngân sách hàng năm cho các hoạt động quản lý đất đai. Trước mắt đầu tư kinh phí cho việc lập hồ sơ địa chính, khảo sát đánh giá quỹ đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hội đồng Nhân dân thành phố kêu gọi toàn quân, toàn dân thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh thi hành luật đất đai, tích cực góp phần thực hiện các biện pháp bảo vệ và sử dụng đất.

HĐND thành phố yêu cầu các cấp chính quyền xác định nhiệm vụ quản lý đất đai là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và là nhiệm vụ trọng tâm đột xuất hiện nay; sử dụng đồng bộ các biện pháp, phát huy tính chủ động sáng tạo của từng địa phương, phấn đấu từng bước lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực quan trọng này, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Phong