HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách năm 2005

___________________
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Báo cáo số 205/BC-UBND ngày 10/12/2005 của UBND tỉnh Lào Cai về Quyết toán ngân sách năm 2005; Báo cáo thẩm tra số 37/BC-BKT &NS ngày 11/12/2006 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách năm 2005:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 655.284 triệu đồng, bao gồm:

- Các khoản thu cân đối NSNN 598.631 triệu đồng, gồm: thu từ nội địa 319.375 triệu đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 279.256 triệu đồng.

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách 56.653 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 1.975.818 triệu đồng, bao gồm:

- Các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 313.325 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ NSTW: 1.320.939 triệu đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm 2004: 60.042 triệu đồng.

- Thu viện trợ không hoàn lại: 3.025 triệu đồng.

- Huy động quỹ dự trữ tài chính: 17.000 triệu đồng.

- Thu vay theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN: 15.000 triệu đồng.

- Thu để lại chi quản lý qua NSNN: 56.653 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 1.944.087 triệu đồng, bao gồm:

3.1. Các khoản chi cân đối ngân sách 1.289.589 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển 225.013 triệu đồng.

- Chi thường xuyên 717.823 triệu đồng.

- Chi trả gốc và lãi vay đầu tư 26.604 triệu đồng.

- Chi chuyển nguồn 320.149 triệu đồng.

3.2. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, nhiệm vụ khác 606.834 triệu đồng.

3.3. Các khoản chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua ngân sách 47.664 triệu đồng.

4. Kết dư và xử lý kết dư ngân sách địa phương:

4.1. Kết dư ngân sách địa phương 31.731 triệu đồng, gồm:

- Kết dư ngân sách tỉnh: 9.321 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách cấp huyện: 19.457 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách cấp xã: 2.953 triệu đồng.

4.2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương:

- Thu ngân sách tỉnh: 4.661 triệu đồng;

- Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 4.660 triệu đồng;

- Thu ngân sách cấp huyện: 19.457 triệu đồng;

- Thu ngân sách cấp xã: 2.953 triệu đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho:

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/12/2006.

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Sùng Chúng

Chủ tịch

(Đã ký)

Sùng Chúng