HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2007/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 14 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 1157/NQ-UBTVQH11 ngày10/7/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định một số chế độ, định mức chitiêu tài chính các hoạt động của Quốc Hội;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghịđối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số23/2007/TT-BTC ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 334/TTr-TTHĐND ngày07/12/2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chế độ,định mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp và ý kiến thảo luận của các đạibiểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy định một số chế độ, địnhmức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lào Cai

I - QUY ĐỊNH CHUNG

1. Việc chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động củaHĐND các cấp được lập trong dự toán hàng năm, đảm bảo kịp thời, thống nhấttrong mức chi, mục chi, đối tượng chi trên cơ sở chế độ, định mức quy định tạiNghị quyết này và các quy định khác của cơ quan Nhà nược có thẩm quyền.

2. Sử dụng có hiệu quả kinh phí hoạt động của HĐNDcác cấp; thực hiện tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

3. Việc chi cho hoạt động của các cơ quan của HĐND,đại biểu HĐND được thực hiện như sau:

3.1 Đại biểu HĐND, cá nhân được mời tham gia cáchoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tham dự kỳ họp HĐND thì toànbộ chi phí cho đại biểu (tiền ăn, ở, bồi dưỡng họp theo chế độ.... trong thờigian tham dự) do đơn vị tổ chức, triệu tập đảm bảo.

3.2 Đại biểu HĐND tham dự các hạot động của HĐNDđược thanh toán tiền công tác phí từ nguồn kinh phí hoạt động của HĐND.

II - QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Chi chi cho công tác xây dựng Nghị quyết củaHĐND: Bao gồm các khoản chi sau:

1.1 Chi tổ chức hội nghị thẩm tra, hội thảo, cho ýkiến voà dự thảo Nghị quyết của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND;

1.2 Chủ trì cuộc họp, hội thảo:

- Cấp tỉnh: 100.000 đồng/người/ngày

- Cấp huyện: 70.000 đồng/người/ngày

- Cấp xã: 50.000 đồng/người/ngày

1.3 Chi cho các thành viên khác (theo giấy mời):

- Cấp tỉnh: 50.000 đồng/người/ngày

- Cấp huyện: 30.000 đồng/người/ngày

- Cấp xã: 20.000 đồng/người/ngày

1.4 Chi tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Nghịquyết: Mức chi ở cấp tỉnh không quá 200.000 đ/báo cáo; cấp huyện không quá100.000 đ/báo cáo; cấp xã không quá 50.000 đ/báo cáo.

2. Chi cho công tác giám sát chuyên đề:

Chi bồi dưỡng cho thành viên theo quyết định thànhlập đoàn giám sát (ngoài chế độ thanh toán công tác phí), mức chi như sau:

- Cấp tỉnh: 50.000 đồng/người/ngày

- Cấp huyện: 30.000 đồng/người/ngày

- Cấp xã: 20.000 đồng/người/ngày

3. Chi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND:

Chi hỗ trợ cho công tác tiếp xúc cử tri để chi phí:Trang trí, khánh tiết, nước uống và một số khoản chi khác. Mức chi như sau:

- Cấp tỉnh: 300.000 đồng/1 điểm;

- Cấp huyện: 200.000 đồng/1 điểm;

- Cấp xã: 100.000 đồng/1 điểm

4. Chi tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân:

Chi bồi dưỡng đại biểu HĐND, đại diện lãnh đạo cáccơ quan liên quan và cán bộ được phân công tiếp công dân:

- Cấp tỉnh: 50.000 đồng/người/ngày

- Cấp huyện: 30.000 đồng/người/ngày

- Cấp xã: 20.000 đồng/người/ngày

5. Chế độ chi tiêu phục vụ kỳ họp:

Đại biểu HĐND, khách mời dự kỳ họp của các cơ quancủa HĐND được bố trí ăn, nghỉ tại các địa điểm do cơ quan, tổ chức bố trí.

- Mức tiền ăn đối với đại biểu HĐND, khách mời dựkỳ họp:

+ Cấp tỉnh: 70.000 đồng/người/ngày

+ Cấp huyện: 50.000 đồng/người/ngày

+ Cấp xã: 30.000 đồng/người/ngày

- Mức tiền ăn đối với lái xe, cán bộ phục vụ kỳ họp:

+ Cấp tỉnh: 40.000 đồng/người/ngày

+ Cấp huyện: 30.000 đồng/người/ngày

+ Cấp xã: 20.000 đồng/người/ngày

- Chế độ phòng nghỉ: Theo quy định hiện hành củaNhà nước và của tỉnh

- Tiền nước uống:

+ Cấp tỉnh: 10.000 đồng/người/ngày

+ Cấp huyện: 7.000 đồng/người/ngày

+ Cấp xã: 5.000 đồng/người/ngày

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện Nghịquyết. Căn cứ chế độ, định mức chi tiêu hiện hành của Nhà nước, của tỉnh và cácquy định nêu trên, Thường trực HĐND tỉnh chụi trách nhiệm hướng dẫn cụ thể nộidung, định mức chi phục vụ hoạt động HĐND các cấp khi thời giá thay đổi làmtăng, giảm trên 10% các khảon chi.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ11 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Sùng Chúng