HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2011/NQ HĐND

Ninh Bình, ngày 15 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾNKHÍCH TÀI NĂNG VÀ THU HÚT NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ CAO VỀ CÔNG TÁC TẠI TỈNH NINH BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Luật Cán bộ, côngchức ngày 13/11/2008; Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sáchđối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động khôngchuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủquy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sửdụng và quản lý công chức; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 củaChính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyểndụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thôngtư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB &XH của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộtrưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫnthực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ vềchức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã,phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 28/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyệnviên, vận động viên thể thao;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhNinh Bình tại Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 24/11/2011 về việc quy định chínhsách khuyến khích tài năng và thu hút người có trình độ cao về công tác tạitỉnh Ninh Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của cácđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chínhsách khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Đối tượng áp dụng

a) Học sinh các trường phổ thông trong tỉnh đạt giảitrong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và Quốc tế; học sinh được chọn vào độidự tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc tế; học sinh, sinh viên các trườngdạy nghề trên địa bàn tỉnh tham gia đoàn của tỉnh và đạt giải trong hội thi taynghề giỏi cấp Quốc gia và Quốc tế;

b) Giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn có học sinhđạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và Quốc tế; giáo viên dạy mônchuyên trong lớp chuyên của Trường Trung học phổ thông Chuyên của tỉnh; giáoviên có học sinh, sinh viên tham gia đoàn của tỉnh đạt giải trong hội thi taynghề giỏi cấp Quốc gia và Quốc tế;

c) Diễn viên đạt huy chương trong các Hội diễn chuyênnghiệp toàn quốc;

d) Tác giả, đạo diễn, biên đạo có tác phẩm báo chí,văn học - nghệ thuật (văn, thơ, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, nhiếp ảnh, nghiêncứu sưu tầm, phê bình lý luận) đạt giải chính thức của các hội chuyên ngànhTrung ương, của Ủy ban toàn quốc liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam;các giải khu vực và các Bộ, ngành Trung ương; giải Quốc tế;

đ) Vận động viên của đoàn thể thao Ninh Bình đạt huychương trong các giải thi đấu thể thao Quốc gia và vận động viên của Ninh Bìnhđạt huy chương trong các giải thi đấu thể thao Quốc tế;

e) Huấn luyện viên có vận động viên đạt huy chươngtrong các giải thi đấu thể thao Quốc gia và Quốc tế.

2. Chính sách hỗ trợ

a) Đối với học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳthi học sinh giỏi, hội thi tay nghề giỏi Quốc gia và Quốc tế được hỗ trợ theomức như sau:

- Học sinh, sinh viên đạt giải trong kỳ thi học sinhgiỏi, hội thi tay nghề giỏi Quốc gia

+ Giải nhất:

10.000.000 đồng;

+ Giải nhì:

7.000.000 đồng;

+ Giải ba:

5.000.000 đồng;

+ Giải khuyến khích:

3.000.000 đồng;

- Học sinh, sinh viên được chọn vàođội dự tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc tế được hỗ trợ 10.000.000 đồng;

- Học sinh đạt giải trong kỳ thi họcsinh giỏi Olympic khu vực Quốc tế; sinh viên đạt giải trong hội thi tay nghềgiỏi khu vực Asean

+ Giải nhất:

25.000.000 đồng;

+ Giải nhì:

15.000.000 đồng;

+ Giải ba:

10.000.000 đồng;

+ Giải khuyến khích:

5.000.000 đồng;

- Học sinh, sinh viên đạt giải trongkỳ thi học sinh giỏi, hội thi tay nghề giỏi Olympic Quốc tế

+ Giải nhất:

80.000.000 đồng;

+ Giải nhì:

60.000.000 đồng;

+ Giải ba:

45.000.000 đồng;

+ Giải khuyến khích:

30.000.000 đồng;

- Học sinh đạt giải trong các kỳ thihọc sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Quốc gia (do Bộ Giáo dục vàĐào tạo tổ chức); giải toán qua mạng Internet toàn quốc và đạt giải tại Hội thitin học trẻ không chuyên toàn quốc

+ Giải nhất:

7.000.000 đồng;

+ Giải nhì:

5.000.000 đồng;

+ Giải ba:

3.000.000 đồng;

+ Giải khuyến khích:

2.000.000 đồng.

b) Đối với giáo viên trực tiếp giảngdạy bộ môn có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, hộithi tay nghề giỏi Quốc gia và Quốc tế được hỗ trợ theo mức như sau:

- Giáo viên trực tiếp giảng dạy bộmôn có học sinh, sinh viên đạt giải được hỗ trợ tương đương với học sinh, sinhviên đạt giải (trường hợp có nhiều giáo viên cùng tham gia dạy học sinh, sinhviên đạt giải thì chỉ được hưởng một suất hỗ trợ tương đương với mức hỗ trợ củahọc sinh, sinh viên đạt giải). Giáo viên có nhiều học sinh, sinh viên đạt giảiở nhiều nội dung khác nhau thì được hỗ trợ bằng tổng mức hỗ trợ của các họcsinh, sinh viên ở mỗi nội dung;

- Giáo viên trực tiếp dạy môn chuyêntrong lớp chuyên của trường Trung học phổ thông Chuyên của tỉnh được hỗ trợhằng tháng hệ số 1,0 mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định. Thời gian hỗtrợ: 10 tháng/năm học;

- Giáo viên dạy chuyên (dạy bùchương trình cho thời gian tập huấn đội tuyển thi Quốc gia, Quốc tế) được chitrả các tiết dạy bù chương trình theo chế độ tăng giờ đã được Nhà nước quyđịnh. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo.

- Giáo viên trực tiếp giảng dạy bộmôn có học sinh đi thi học sinh giỏi quốc tế thì được cử đi theo học sinh đểtiếp tục bồi dưỡng cho học sinh.

c) Tập thể, diễn viên đạt huy chươngtrong các Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc; tác giả, đạo diễn, biên đạo có tácphẩm báo chí, văn học - nghệ thuật đạt giải được hỗ trợ theo mức như sau:

- Tập thể Nhà hát Chèo Ninh Bình đitham dự liên hoan các kỳ hội diễn sân khấu chuyênnghiệp toàn quốc (05 năm/lần)

+ Vở diễn xếp thứ nhất, đạt giải xuất sắc Huy chương vàng:

100.000.000 đồng;

+ Vở diễn xếp thứ nhì, Huy chương bạc:

70.000.000 đồng;

+ Vở diễn xếp thứ ba, được tặng bằng khen:

50.000.000 đồng;

- Tập thể Nhà hát Chèo Ninh Bìnhtham dự liên hoan các kỳ hội diễn sân khấuchuyên nghiệp khu vực (03 năm/lần)

+ Vở diễn xếp thứ nhất, đạt giải xuất sắc Huy chương vàng:

70.000.000 đồng;

+ Vở diễn xếp thứ nhì, Huy chương bạc:

50.000.000 đồng;

+ Vở diễn xếp thứ ba, được tặng bằng khen:

30.000.000 đồng;

- Diễn viên đạthuy chương trong các Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc

+ Huy chương vàng:

7.000.000 đồng;

+ Huy chương bạc:

5.000.000 đồng;

+ Huy chương đồng:

3.000.000 đồng;

+ Giải khuyến khích:

2.000.000 đồng;

- Tác giả, đạo diễn, biên đạo có tácphẩm báo chí, văn học - nghệ thuật (văn, thơ, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu,nhiếp ảnh, nghiên cứu sưu tầm, phê bình lý luận) đạt giải khu vực

+ Giải nhất:

10.000.000 đồng;

+ Giải nhì:

8.000.000 đồng;

+ Giải ba:

6.000.000 đồng;

+ Giải khuyến khích:

4.000.000 đồng.

- Tác giả, đạo diễn, biên đạo có tácphẩm báo chí, văn học - nghệ thuật (văn, thơ, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu,nhiếp ảnh, nghiên cứu sưu tầm, phê bình lý luận) đạt giải chính thức của cáchội chuyên ngành Trung ương và của Ủy ban toàn quốc liên hiệp các Hội Văn họcnghệ thuật Việt Nam

+ Giải nhất:

16.000.000 đồng;

+ Giải nhì:

14.000.000 đồng;

+ Giải ba:

12.000.000 đồng;

+ Giải khuyến khích:

10.000.000 đồng;

- Tác giả, đạo diễn, biên đạo có tácphẩm báo chí, văn học - nghệ thuật (văn, thơ, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu,nhiếp ảnh, nghiên cứu sưu tầm, phê bình lý luận) đạt giải Quốc tế

+ Giải nhất:

20.000.000 đồng;

+ Giải nhì:

18.000.000 đồng;

+ Giải ba:

16.000.000 đồng;

+ Giải khuyến khích:

14.000.000 đồng;

- Trường hợp cá nhân vừa là tác giả,vừa là đạo diễn có tác phẩm văn học - nghệ thuật đạt giải thì chỉ được hỗ trợmột mức tương ứng với mức hỗ trợ của tác giả hoặc đạo diễn đạt giải.

d) Vận độngviên, huấn luyện viên hoặc đội bóng tham dự các giải thi đấu thể thao cấp quốcgia, giải cá nhân đạt huy chương được hỗ trợ theo mức như sau:

- Đối với vận động viên

Đơn vị tính: đồng/huychương

Giải cuộc thi

Thành tích

Huy chương vàng

Huy chương bạc

Huy chương đồng

Phá kỷ lục các cuộc thi

Giải thiếu niên; nhi đồng; Hội khoẻ phù đổng toàn quốc

5.000.000

3.000.000

2.000.000

Giải Vô địch quốc gia, từ giải trẻ trở lên (trừ đội bóng chuyền hạng mạnh; đội bóng đá chuyên nghiệp)

10.000.000

7.000.000

5.000.000

Giải Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc (4 năm một lần)

15.000.000

10.000.000

7.000.000

Được cộng thêm 5.000.000

Giải phong trào do Liên đoàn thể thao quốc gia tổ chức

5.000.000

3.000.000

2.000.000

- Đối với Huấn luyện viên: Huấnluyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên lập thành tích trong các cuộc thiđấu thể thao cấp quốc gia, mức hỗ trợ bằng mức hỗ trợ của vận động viên;

- Đối với các môn thể thao thi đấuđồng đội (các môn thi đấu mà thành tích thi đấu của từng cá nhân và đồng độiđược xác định trong cùng một lần thi), mức hỗ trợ chung bằng số lượng vận độngviên, huấn luyện viên theo quy định của điều lệ giải nhân với 50% mức hỗ trợtương ứng của cá nhân đạt giải tại các cuộc thi đấu thể thao cấp quốc gia;

- Đối với các môn thể thao tập thể,mức hỗ trợ chung bằng số lượng vận động viên, huấn luyện viên theo quy định củađiều lệ giải nhân với mức hỗ trợ tương ứng của cá nhân đạt giải tại các cuộcthi đấu thể thao cấp quốc gia;

- Đội bóng chuyền hạng mạnh, mức hỗtrợ chung bằng số lượng vận động viên, huấn luyện viên theo quy định của điềulệ giải nhân với mức hỗ trợ tương ứng của cá nhân đạt giải Đại hội thể dục thểthao toàn quốc;

- Đối với đội bóng đá chuyên nghiệp

+ Đội bóng đá hạng nhất, mức hỗ trợchung bằng số lượng vận động viên, huấn luyện viên theo quy định của điều lệgiải nhân với 02 lần mức hỗ trợ tương ứng của cá nhân đạt giải Vô địch quốcgia;

+ Đội bóng đá đạt giải vô địch quốcgia, mức hỗ trợ chung bằng số lượng vận động viên, huấn luyện viên theo quyđịnh của điều lệ giải nhân với 02 lần mức hỗ trợ tương ứng của cá nhân đạt giảiĐại hội Thể dục thể thao toàn quốc.

e) Vận động viên, huấn luyện viêntham dự các giải thi đấu thể thao cấp quốc tế đạt huy chương được hỗ trợ mứcnhư sau:

- Đối với vận động viên

+ Vận động viên đạt huy chương trongcác giải thi đấu thể thao quốc tế (thuộc các môn Olympic), mức tiền hỗ trợ bằng70% mức tiền hỗ trợ quy định tại Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011của Thủ tướng Chính phủ (hoặc theo quy định mới khi có sửa đổi, bổ sung của Thủtướng Chính phủ)

Đơnvị tính: đồng/huy chương

Giải cuộc thi

Thành tích

Huy chương vàng

Huy chương bạc

Huy chương đồng

Phá kỷ lục các cuộc thi

Giải quốc tế mở rộng

4.000.000

3.000.000

2.000.000

Giải Đại hội thể thao Đông Nam Á (Seagames)

30.000.000

15.000.000

10.000.000

Giải Vô địch Đông Nam Á

25.000.000

15.000.000

10.000.000

Được cộng thêm 10.000.000

Giải Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD)

50.000.000

25.000.000

20.000.000

Giải Vô địch Châu Á

40.000.000

20.000.000

15.000.000

Được cộng thêm 15.000.000

Giải Đại hội Olympic

100.000.000

50.000.000

40.000.000

Được cộng thêm 40.000.000

Giải Vô địch thế giới

60.000.000

30.000.000

25.000.000

Được cộng thêm 55.000.000

+ Vận động viên lập thành tích tạicác cuộc thi đấu của giải trẻ Đông Nam Á, Châu Á và thế giới được hưởng mức hỗtrợ tối đa bằng 50% mức hỗ trợ đối với vận động viên đạt huy chương trong cácgiải thi đấu thể thao quốc tế;

- Đối với huấn luyện viên

+ Huấn luyện viên trực tiếp đào tạovận động viên lập thành tích trong các cuộc thi đấu quốc tế, mức hỗ trợ bằngmức hỗ trợ của vận động viên;

+ Huấn luyện viên của tỉnh Ninh Bìnhtrực tiếp huấn luyện vận động viên của tỉnh Ninh Bình đạt giải tại các giải thểthao quốc tế, mức hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ tương ứng của các vận động viên.

Điều 2. Quyđịnh chính sách thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Ninh Bìnhnhư sau:

1. Tuyển dụng, tiếp nhận và hỗ trợnhững người vào làm công chức tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thànhphố, thị xã; các cơ quan thuộc khối Đảng, đoàn thể

a) Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng:Đối tượng áp dụng chính sách thu hút ngoài việc đáp ứng các quy định hiện hànhcủa Nhà nước về tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển công chức phải đáp ứng các tiêuchuẩn, điều kiện sau:

- Có chuyên ngành đào tạo phù hợpvới chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

- Cam kết làm việc ở tỉnh ít nhất là5 năm kể từ khi được hưởng chính sách thu hút.

b) Đối tượng tuyển dụng

- Người tốt nghiệp sau đại học hạnggiỏi, xuất sắc ở nước ngoài;

- Sinh viên tốt nghiệp hệ đại họchạng giỏi, xuất sắc ở nước ngoài;

- Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa hệđại học chính quy tại các trường Đại học công lập trong nước.

c) Chính sách

- Tuyển dụng: Thực hiện theo quytrình quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ.

- Hỗ trợ một lần:

+ Người tốt nghiệp trình độ Tiến sỹhạng giỏi, xuất sắc ở nước ngoài: 100.000.000 đồng;

+ Người tốt nghiệp trình độ Thạc sỹhạng giỏi, xuất sắc ở nước ngoài: 50.000.000 đồng;

+ Sinh viên tốt nghiệp hệ đại họchạng giỏi, xuất sắc ở nước ngoài: 20.000.000 đồng;

+ Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa hệđại học chính quy tại các trường Đại học công lập ở trong nước: 10.000.000đồng;

d) Những người có học hàm Giáo sư,Phó Giáo sư; những người tốt nghiệp trình độ Tiến sỹ; Thạc sỹ (riêng ngườitốt nghiệp trình độ Thạc sỹ phải là sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy),nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây thì sau khi được tiếp nhận, tuyểndụng vào công chức sẽ được hỗ trợ bằng mức hỗ trợ của viên chức được thu hút cótrình độ tương ứng, cụ thể:

- Công chức hiện đang công tác tạicác cơ quan, đơn vị khác ngoài phạm vi quản lý của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dântỉnh;

- Người có kinh nghiệm công tác cóđủ các điều kiện, tiêu chuẩn để được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển (khôngáp dụng đối với viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh);

- Người tham gia thi tuyển và trúngtuyển trong kỳ thi tuyển công chức do tỉnh tổ chức.

2. Tuyển dụng, tiếp nhận và hỗ trợnhững người vào làm viên chức tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh.

a) Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng:Đối tượng áp dụng chính sách thu hút ngoài việc đáp ứng các quy định hiện hànhcủa Nhà nước về tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển viên chức phải đáp ứng các tiêuchuẩn, điều kiện sau:

- Tuổi đời (tính đến thời điểm nộphồ sơ) dưới 55 tuổi đối với Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ; dưới 40 tuổi đối vớiThạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa cấp I, cấp II, Dược sỹ chuyên khoa cấp I, cấp II (trừchuyên khoa định hướng); dưới 30 tuổi đối với người tốt nghiệp đại học.Riêng đối với các nghệ sỹ biểu diễn (diễn viên, nhạc công): nam khôngquá 35 tuổi, nữ không quá 30 tuổi;

- Có chuyên ngành đào tạo phù hợpvới chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

- Cam kết làm việc ở tỉnh ít nhất là5 năm kể từ khi được hưởng chính sách thu hút;

- Đối tượng không áp dụng chính sáchthu hút: đối tượng đào tạo tại các trường đại học dân lập, đào tạo theo hìnhthức liên thông, theo chế độ cử tuyển, theo địa chỉ sử dụng; người tốt nghiệpcác trường đại học trực thuộc tỉnh, thành phố và đại học khu vực.

b) Đối tượng tuyển dụng

- Những người có học hàm Giáo sư,Phó Giáo sư;

- Những người có học vị Tiến sỹ;Thạc sỹ, Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp I và cấp II nguyên là sinh viên tốtnghiệp đại học hệ chính quy (riêng đối tượng Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp Ivà cấp II phải học hệ tập trung dài hạn);

- Bác sỹ nội trú;

- Sinh viên tốt nghiệp đại học hạnggiỏi, xuất sắc ở nước ngoài;

- Bác sỹ, Dược sỹ tốt nghiệp hệchính quy;

- Sinh viên tốt nghiệp Đại học hệchính quy được xếp hạng giỏi trở lên tại các trường Đại học công lập (trừđối tượng là sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học Điều dưỡng; đối với đốitượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ, điểm trung bình toàn khoá sau khi quy đổira hệ điểm 10 phải đạt từ 8,0 trở lên);

- Vận động viên có thành tích cao(đạt huy chương tại các giải thi đấu thể thao chính thức cấp Quốc gia hoặc Quốctế) đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học và các nghệ sỹ biểu diễn (diễn viên, nhạccông) đạt huy chương vàng, bạc trong các kỳ liên hoan hội diễn sân khấu chuyênnghiệp toàn quốc;

- Học sinh, sinh viên các trường dạynghề trên địa bàn tỉnh tham gia đoàn của tỉnh và đạt giải trong hội thi taynghề giỏi cấp Quốc gia và Quốc tế.

c) Chính sách

- Đối với những người có học hàm,học vị cao như: Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ; Bác sỹ, Dược sỹ chuyênkhoa cấp II; Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp I được tiếp nhận, tuyển dụng và bổnhiệm vào ngạch, được bố trí, sử dụng đúng chuyên môn; hỗ trợ một lần, mức cụthể như sau:

+ Giáo sư: 100.000.000đồng;

+ Phó Giáo sư, Tiến sỹ ở trong nước: 70.000.000 đồng;

+ Bác sỹ nội trú: 50.000.000đồng;

+ Bác sỹ và Dược sỹ chuyên khoa cấpII: 30.000.000 đồng;

+ Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa cấp I,Dược sỹ chuyên khoa cấp I: 20.000.000 đồng;

+ Những người tốt nghiệp Tiến sỹ,Thạc sỹ hạng giỏi, xuất sắc ở nước ngoài mức hỗ trợ áp dụng như hỗ trợ côngchức thu hút có trình độ tương ứng.

- Đối với sinh viênmới tốt nghiệp: Tuyển dụng thẳng (không qua thi tuyển, xét tuyển) để bố trí làmviệc tại cơ quan, đơn vị có yêu cầu chuyên môn phù hợp đối với sinh viên tốtnghiệp đại học hạng giỏi, xuất sắc ở nước ngoài; bác sỹ, dược sỹ tốt nghiệp hệchính quy; sinh viên tốt nghiệp Đại học hệ chính quy được xếp hạng giỏi trở lêntại các trường Đại học công lập. Hỗ trợ một lần mức cụ thể như sau:

+ Sinh viên tốt nghiệp đại học hạnggiỏi, xuất sắc ở nước ngoài: 20.000.000 đồng;

+ Bác sỹ, Dược sỹ; sinh viên tốtnghiệp đại học hạng giỏi, xuất sắc tại các trường Đại học công lập: 5.000.000đồng;

- Đối với những vận động viên cóthành tích thi đấu cao (đạt huy chương tại các giải thi đấu thể thao chính thứctrong nước hoặc quốc tế) đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học và các nghệ sỹ biểudiễn (diễn viên, nhạc công) đạt huy chương vàng, bạc trong các kỳ liên hoan hộidiễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốcđược ưu tiên tiếp nhận và bố trílàm việc tại cơ quan, đơn vị có yêu cầu chuyên môn phù hợp; hỗ trợ một lần sốtiền là 15.000.000 đồng.

- Đối với học sinh, sinh viên cáctrường dạy nghề trên địa bàn tỉnh tham gia đoàn của tỉnh và đạt giải trong hộithi tay nghề giỏi cấp Quốc gia, Quốc tế nếu có văn bằng và có chuyên ngành đàotạo phù hợp với tiêu chuẩn ngạch viên chức tuyển dụng thì được tuyển thẳng vàolàm việc tại các Trung tâm dạy nghề của tỉnh.

d) Viên chứcđược tuyển dụng theo chính sách thu hút được cơ quan, đơn vị nhận xét, đánh giáhàng năm. Trong thời gian từ đủ 60 tháng công tác trở lên, không kể thời gianthử việc, viên chức có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, hoàn thành chứctrách, nhiệm vụ được giao thì được xem xét chuyển thành công chức (nếu đơnvị sử dụng công chức có nhu cầu và còn chỉ tiêu biên chế để tiếp nhận).

e) Trường hợp cơ quan, đơn vị hếtchỉ tiêu biên chế sự nghiệp nhưng có nhu cầu tuyển dụng, tiếp nhận những ngườithuộc diện thu hút thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bổ sungchỉ tiêu.

3. Tuyển dụng, tiếp nhận và hỗ trợnhững người vào làm công chức cấp xã

a) Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng:Đối tượng áp dụng chính sách thu hút ngoài việc đáp ứng các quy định hiện hànhcủa Nhà nước về tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển công chức cấp xã phải đáp ứngcác tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Tuổi đời (tính đến thời điểm nộphồ sơ) dưới 40 tuổi đối với Thạc sỹ; dưới 30 tuổi đối với người tốt nghiệp đạihọc;

- Có chuyên môn phù hợp với chứcdanh công chức cấp xã;

- Cam kết làm việc tại xã ít nhất là5 năm kể từ khi được hưởng chính sách thu hút;

b) Đối tượng tuyển dụng: Những ngườitốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ở trong nước và hạng khá trở lên ở nướcngoài, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cấp xã cầntuyển dụng.

c) Chính sách

- Tuyển dụng: Tuyển dụng thẳng(không qua thi tuyển, xét tuyển) đối với những người tốt nghiệp đại học hạnggiỏi trở lên ở trong nước và hạng khá trở lên ở nước ngoài có chuyên môn,nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng; số lượng tuyển dụngphụ thuộc vào định mức biên chế của cấp xã quy định tại Nghị định số92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

- Hỗ trợ một lần:

+ Những người được tuyển dụng, tiếpnhận vào làm công chức cấp xã được hỗ trợ một lần tương đương mức hỗ trợ củangười được tuyển dụng vào làm viên chức tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trongtỉnh; đối với người đạt hạng khá ở nước ngoài được hỗ trợ một lần số tiền là5.000.000 đồng;

+ Những người được tuyển dụng vàolàm công chức cấp xã, được phân công công tác tại các xã vùng cao, bãi ngang,vùng đặc biệt khó khăn theo quy định của Nhà nước, ngoài được hưởng chính sáchnhư trên còn được hỗ trợ thêm một lần số tiền là 10.000.000đ. Nếu từ nơi côngchức cư trú hiện tại đến nơi công chức làm việc có khoảng cách từ 20 km trở lênđược hỗ trợ thêm một lần số tiền là 2.000.000đ.

d) Trong thời gian từ đủ 60 thángtrở lên, công chức cấp xã có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, hoàn thànhchức trách, nhiệm vụ được giao thì được xem xét đưa vào quy hoạch cán bộ chuyêntrách cấp xã hoặc được xem xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên.

Điều 3. Kinh phí hỗ trợ ban đầu, chi trảtiền lương, các khoản phụ cấp, bảo hiểm bắt buộc cho các đối tượng thụ hưởngchính sách thu hút; kinh phí cho việc thực hiện chính sách khuyến khích tàinăng được bố trí trong ngân sách của tỉnh.

Điều 4. Nghị quyếtnày đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông quangày 15/12/2011; có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua, ápdụng thực hiện từ ngày 01/01/2012 và thay thế Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày23/01/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định chínhsách khuyến khích tài năng và thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao.

Điều 5. GiaoUỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 6. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sátviệc thực hiện Nghị quyết này./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành