HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 27/2011/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC ĐẶT TÊN CÔNG TRÌNH HẦM THỦ THIÊM MANG TÊN ĐƯỜNG HẦM SÔNG SÀI GÒN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BA

(Từngày 06 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổitên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về quy chếđặt tên đường;

Xét Tờ trình số 6193/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đặt tên đườngmang tên Đường hầm sông Sài Gòn; Báo cáo thẩm tra số 365/BCTT-VHXH ngày 05tháng 12 năm 2011 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiếncủa đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua Tờtrình số 6193/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phốvề việc đặt tên cho công trình hầm Thủ Thiêm, từ điểm giao đường Võ Văn Kiệt -Phó Đức Chính, quận 1 đến Trạm thu phí quận 2 với chiều dài tuyến 1.490m, mangtên Đường hầm sông Sài Gòn.

Điều 2. Giao Ủy ban nhândân thành phố có kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 07 tháng12 năm 2011./.

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm