HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2013/NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊNĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 7

(Từ ngày 03đến ngày 06 tháng 12 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11 /2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và côngtrình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóaThông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiệnmột số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng banhành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày22/11/2013 và Đề án số 8761/ĐA-UBND ngày 22/11/2013 của Ủy ban nhân dân thànhphố về việc đặt tên và kéo dài một số đường, phố trên địa bàn các quận Lê Chân,Hải An, Đồ Sơn, Kiến An, thành phố Hải Phòng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa- Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồngnhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đặt tên 16 đường, 14 phố trên địa bàncác quận: Hải An, Đồ Sơn, Kiến An; kéo dài 01 phố đã đặt tên thuộc quận Hải An,thành phố Hải Phòng

(có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phốchỉ đạo:

Các sở, ban, ngành liên quanvà Ủy ban nhân dân các quận: Hải An, Đồ Sơn, Kiến An tổ chức thực hiện Nghịquyết theo đúng quy định; tổ chức gắn biển tên đường, phố và tuyên truyền sâurộng trong nhân dân về ý nghĩa tên các đường, phố.

Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổitên đường, phố và công trình công cộng chủ động nghiên cứu hình thành ngân hàngtên đường phố theo đúng quy định của pháp luật; các sở, ban, ngành liên quan vàỦy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục nghiên cứu việc đặt tên, đổi tên mộtsố đường, phố trên địa bàn thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhândân, các Ban, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thànhphố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06 tháng 12năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

PHỤ LỤC

TÊNĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN CÁC QUẬN HẢI AN, ĐỒ SƠN, KIẾN AN
(Kèm theo Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhândân thành phố Hải Phòng)

A. ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ:

I. QUẬN HẢI AN (11 PHỐ):

* Phường Đằng Lâm (04 phố):

1. Phố Lực Hành:

Điểm đầu: từ nhà số 180 đườngTrung Hành (đoạn giáp sân vận động phường Đằng Lâm). Điểm cuối: đến nhà số 50phố Lực Hành (tiếp giáp Nhà thờ Thư Trung). Phố dài 600m, rộng 10m.

2. Phố Kiều Sơn:

Điểm đầu: từ số nhà 77 đườngNguyễn Bỉnh Khiêm. Điểm cuối: đến nhà số 17 phố Kiều Sơn. Phố dài 600m, rộng7m.

3. Phố Bến Láng:

Điểm đầu: từ nhà số 01 đường TrungLực. Điểm cuối: đến nhà số 205 phố Bến Láng (tiếp giáp lô 16 mở rộng Dự án Ngã5 - Sân bay Cát Bi). Phố dài 330m, rộng 9m.

4. Phố Nguyễn Đồn:

Điểm đầu: từ nhà số 171 đườngTrung Lực. Điểm cuối: đến nhà số 142 đường Trung Hành. Phố dài 410m, rộng 6m.

* Phường Đằng Hải (05 phố):

5. Phố Bảo Phúc:

Điểm đầu: từ nhà số 5 phố Lũng Bắc(gần chùa Bảo Phúc). Điểm cuối: tiếp giáp mương An Kim Hải. Phố dài 500m, rộng7,5m.

6. Phố Đoàn Kết:

Điểm đầu: từ tiếp giáp với phố HạLũng (cạnh Trường Mầm non Đằng Hải). Điểm cuối: đến số nhà 02 phố Đoàn Kết. Phốdài 500m, rộng 7,5m.

7. Phố Tiền Phong:

Điểm đầu: từ ngã ba thứ hai tiếpgiáp với phố Hạ Lũng. Điểm cuối: đến mương kè cuối Tổ dân phố số 9, phường ĐằngHải. Phố dài 920m, rộng 7,5m.

8. Phố Mai Trung Thứ:

Điểm đầu: từ cầu nhân dân quen gọilà cầu ông Nom, Lũng Đông. Điểm cuối: đến cầu nghĩa trang Đồng Miếu, Lũng Đông.Phố dài 1.000m, rộng 7,5m - 8,0m.

9. Phố Trần Hoàn:

Điểm đầu: từ đường Lê Hồng Phong(cạnh trụ sở Ủy ban nhân dân quận Hải An). Điểm cuối: đến tiếp giáp với đườngĐằng Hải. Phố dài 500m, rộng 25m.

* Phường Cát Bi (01 phố):

10. Phố Nguyễn Khoa Dục:

Điểm đầu: từ ngõ số 76 đường NgôGia Tự. Điểm cuối: đến đường Cát Bi. Phố dài 200m, rộng 9m.

* Phường Tràng Cát (01 phố):

11. Phố Cát Khê:

Điểm đầu: từ đường Thành Tô. Điểmcuối: đến đường nhân dân quen gọi là đường Nhà Mạc. Phố dài 760m, rộng 7,5m.

II. QUẬN ĐỒ SƠN (12 ĐƯỜNG, 01PHỐ):

* Phường Bàng La (03 đường, 01phố):

1. Đường Ấp Bắc:

Điểm đầu: từ đường nhân dân quengọi là đường Bàng La (đối diện cổng Trường Tiểu học Bàng La). Điểm cuối: đến Đêbiển II. Đường dài 774m, rộng 3,5m - 4,5m.

2. Phố Nguyễn Văn Thức:

Điểm đầu: từ cổng làng Tiểu Bàngxưa. Điểm cuối: đến Bưu điện Bàng La. Phố dài 469m, rộng 4,5m.

3. Đường Đại Thắng:

Điểm đầu: từ ngã ba tiếp giáp phốNguyễn Văn Thức. Điểm cuối: đến Đê biển II. Đường dài 1.092m, rộng 3,5m.

4. Đường Đại Phong:

Điểm đầu: từ ngã ba tiếp giáp vớiđường nhân dân quen gọi là đường Bàng La. Điểm cuối: đến Đê biển II. Đường dài1.200m, rộng 3,5m.

* Phường Minh Đức (04 đường):

5. Đường Minh Tiến:

Điểm đầu: từ ngã ba Minh Tiến, nơitiếp giáp với đường Bình Minh. Điểm cuối: đến đường 403. Đường dài 1.525m, rộng3,5m.

6. Đường Nghĩa Phương:

Điểm đầu: từ Nhà văn hóa của Tổdân phố Đề Thám. Điểm cuối: đến ngã ba tiếp giáp với đường Phạm Văn Đồng. Đườngdài 2.226m, rộng 4,5m.

7. Đường Thượng Đức:

Điểm đầu: từ tiếp giáp đường nhândân quen gọi là đường Minh Đức. Điểm cuối: đến tiếp giáp với đường Phạm VănĐồng. Đường dài 1.701m, rộng 3,5m.

8. Đường Đức Thắng:

Điểm đầu: từ ngã ba tiếp giápđường Thượng Đức. Điểm cuối: đến ngã ba tiếp giáp với đường nhân dân quen gọilà Hợp Đức. Đường dài 525m, rộng 3,5m.

* Phường Hợp Đức (05 đường):

9. Đường Bình Minh:

Điểm đầu: từ ngã ba điểm Bưu điện- Văn hóa phường Hợp Đức. Điểm cuối: đến tiếp giáp với đường liên thôn KínhTrực, xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy. Đường dài 976m, rộng 6m.

10. Đường Trung Nghĩa:

Điểm đầu: từ tiếp giáp với sôngLai. Điểm cuối: đến tiếp giáp với đường Phạm Văn Đồng. Đường dài 2.268 m, rộng3,5m.

11. Đường Trần Minh Thắng:

Điểm đầu: từ tiếp giáp với GồGăng. Điểm cuối: đến tiếp giáp với đường Phạm Văn Đồng. Đường dài 807m, rộng4,5m.

12. Đường Quý Kim:

Điểm đầu: từ trạm bơm Kim Đức.Điểm cuối: đến đường Trung Nghĩa. Đường dài 1.120m, rộng 3,5m.

13. Đường Đức Hậu:

Điểm đầu: từ tiếp giáp với đườngTrung Nghĩa. Điểm cuối: đến tiếp giáp với đường nhân dân quen gọi là đường HợpĐức. Đường dài 630m, rộng 6m.

III. QUẬN KIẾN AN (04 ĐƯỜNG, 02PHỐ):

* Phường Nam Sơn (01 đường):

1. Đường Đông Chấn:

Điểm đầu: từ ngã 4 đường ChiêuChinh (nơi có biển hiệu chùa Đông Chấn). Điểm cuối: đến ngã 3 đình Lệ Tảo.Đường dài 1.700m, rộng 6m.

* Phường Phù Liễn (01 đường):

2. Đường Trang Đồng Tử:

Điểm đầu: từ nhà số 237 đường TrầnTất Văn. Điểm cuối: đến tiếp giáp với đường Vụ Sơn. Đường dài 1.000m, rộng từ3,5m - 4,5m.

* Phường Văn Đẩu (02 đường):

3. Đường Xuân Biều:

Điểm đầu: tiếp giáp với đường 355.Điểm cuối: tiếp giáp với đường mới mở (chưa được đặt tên) thuộc địa bàn 02 Tổdân phố Đẩu Sơn 3 và Đẩu Sơn 5. Đường dài 600m, rộng 3,5m.

4. Đường Quyết Tiến:

Điểm đầu: từ ngõ 469 đường NguyễnLương Bằng. Điểm cuối: đến đường Trần Nhội. Đường dài 800m, rộng 5,5m.

* Phường Trần Thành Ngọ (01phố):

5. Phố Đông Sơn:

Điểm đầu: từ cổng Trường mầm nonBắc Sơn. Điểm cuối: đến ngã 3 doanh trại quân đội Quân khu III. Phố dài 430m,rộng 3,5m.

* Phường Quán Trữ (01 phố):

6. Phố Quý Minh.

Điểm đầu: từ nhà số 72 đường ĐồngHòa. Điểm cuối: đến ngã 3 có biển số nhà 199 thuộc đường nhân dân quen gọi làđường Đất Đỏ. Phố dài 800m, rộng 5,5m.

B. KÉO DÀI ĐƯỜNG, PHỐ:

Kéo dài phố Hạ Lũng, phường ĐằngHải, quận Hải An: Điểm đầu từ ngã 3 tiếp giáp với Trường Mầm non phường ĐằngHải (cuối phố Đoàn Kết) đến Trụ sở Bảo hiểm Xã hội quận Hải An. Tổng chiều dàicủa phố sau khi kéo dài là 770m; trong đó: Đoạn từ ngã 3 tiếp giáp với TrườngMầm non phường Đằng Hải (cuối phố Đoàn Kết) đến tiếp giáp với Khu dân cư số 5Hạ Lũng và Trung tâm hành chính quận Hải An dài 550m, rộng 7m (phố Hạ Lũng cũ);đoạn phố đề nghị kéo dài từ tiếp giáp với Khu dân cư số 5 Hạ Lũng và Trung tâmhành chính quận Hải An đến Trụ sở Bảo hiểm Xã hội quận Hải An dài 220m, rộng7,5m.