HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch thực hiện đề án “Bảo đảm

tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

 tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015 - 2020”

_______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống, nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-TTg , ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030”;

Căn cứ Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020";

Sau khi xem xét Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về kế hoạch thực hiện đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015 - 2020”; báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân và giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch thực hiện đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015 - 2020”, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu: Bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho việc thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Cụ thể là:

a) Bảo đảm đáp ứng được 60% nhu cầu kinh phí phòng, chống HIV/AIDS vào năm 2015 và 80% vào năm 2020;

b) Bảo đảm huy động nguồn viện trợ quốc tế đạt tỷ lệ tối thiểu 50% tổng chi phí cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào năm 2015, 25% vào năm 2020;

c) Bảo đảm sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và đúng theo các quy định hiện hành;

d) Bảo đảm 80% số người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế được chi trả theo quy định và đạt 100% vào năm 2020;

e) Bảo đảm chương trình phòng, chống HIV/AIDS hoạt động hiệu quả và tiết kiệm.

2. Kinh phí:

a) Tổng kinh phí cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020 là 129,223 tỷ đồng. Trong đó:

- Chi cho dự phòng lây nhiễm HIV là 32,459 tỷ đồng (chiếm 25,12%);

- Chi cho điều trị HIV/AIDS là 85,185 tỷ đồng (chiếm 65,92%);

- Chi cho tăng cường năng lực là 6,867 tỷ đồng (chiếm 5,31%);

- Chi cho theo dõi, đánh giá chương trình là 4,712 tỷ đồng (chiếm 3,65%).

b) Nguồn kinh phí:

- Ngân sách Trung ương: 24,449 tỷ đồng;

- Ngân sách địa phương: 38,767 tỷ đồng;

- Viện trợ quốc tế: 56,021 tỷ đồng;

- Bảo hiểm y tế: 9,985 tỷ đồng. 

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VIII, kỳ họp lần thứ 12 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Mai Khương