NGHỊ QUYẾT

Về trang phục đối với Hội thẩm Toà án nhân dân

_______________

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào Điều 6 của Luật tổ chức Quốc hội;

Căn cứ vào Điều 42 của Luật tổ chức Toà án nhân dân;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chánh án Toà án nhân dân tối cao tại Tờ trình số 304/TTr-QLTA ngày 18/9/2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội thẩm Toà án nhân dân các cấp được cấp trang phục để sử dụng theo niên hạn gồm có:

- Quần áo thu đông: 5 (năm) năm một bộ;

- Quần áo xuân hè: 5 (năm) năm hai bộ;

- Áo sơ mi dài tay: 5 (năm) năm hai chiếc;

- Cà vạt: 5 (năm) năm hai chiếc;

- Giầy da: 5 (năm) năm hai đôi;

- Bít tất: 1 (một) năm một đôi.

Điều 2.

1. Hình thức, màu sắc trang phục của Hội thẩm Toà án nhân dân các cấp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp thống nhất với Chánh án Toà án nhân dân tối cao quy định.

2. Trang phục đối với Hội thẩm nhân dân theo quy định về trang phục đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Điều 3. Khi thực hiện nhiệm vụ Hội thẩm Toà án nhân dân phải mặc trang phục được cấp theo quy định.

Điều 4. Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.