HĐND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Về việc quy định mức thu đối với hình thức học thêm có tổ chức trong các

trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh Nghệ An

____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHÊ AN

khoá XV kỳ họp thứ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 ngày 6 tháng 2005;

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD &ĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo quy định về dạy thêm học thêm;

Căn cứ Thông tư số 35/2006/TTLT-BGD &ĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ Thông tư số 71/2007/TTLT /BGD&ĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ Thông tư số 50/2008/TTLT /BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 9 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 3837/TTr .UBND.VX, ngày 19 tháng 6 năm 2009 Về việc điều chỉnh mức thu đối với hình thức học thêm có tổ chức trong các trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Học thêm có tổ chức quy định trong Nghị quyết này là học thêm của học sinh do nhà trường tổ chức.

2. Quy định mức thu đối với hình thức học thêm có tổ chức trong các trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh Nghệ An, như sau:

Đối tượng áp dụng:

- Trẻ em trong độ tuổi học tại các trường mầm non;

- Học sinh học tại các trường tiểu học;

- Học sinh học tại các trường THCS;

- Học sinh THCS, THPT, bổ túc THPT tham gia học nghề phổ thông.

3. Mức thu thỏa thuận: (mức thu tối đa)

Học thêm có tổ chức là học thêm do nhà trường tổ chức.

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ TÍNH

MỨC

THU

1. Mầm non

1.1. Chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ vào những ngày nghỉ

1000đ/HS/ngày

a) Không tổ chức bán trú

- Thành phố Vinh, thị xã, thị trấn đồng bằng

11

- Các vùng còn lại

9

b) Tổ chức bán trú

- Thành phố Vinh, thị xã, thị trấn đồng bằng

18

- Các vùng còn lại

15

1.2. Chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ vào những ngày hè

1000đ/HS/ngày

a) Không tổ chức bán trú

- Thành phố Vinh, thị xã, thị trấn đồng bằng

9

- Các vùng còn lại

7

b) Tổ chức bán trú

- Thành phố Vinh, thị xã, thị trấn đồng bằng

15

- Các vùng còn lại

12

2. Tiểu học

1000đ/HS/tháng

2.1. Học 2 buổi/ngày không có bán trú

- Thành phố Vinh, thị xã, thị trấn đồng bằng (tương đương 3.000đ/HS/buổi)

66

- Các vùng còn lại (tương đương 2.800đ/HS/buổi)

62

2.2. Học 2 buổi/ngày có bán trú

- Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị trấn đồng bằng

100

- Các xã đồng bằng và thị xã Thái Hòa

99

- Các vùng còn lại

85

3. Học thêm có tổ chức

1000đ/HS/buổi

3.1. Trung học cơ sở

- Thành phố Vinh, thị xã, thị trấn đồng bằng

6

- Các vùng còn lại

5

3.2. Trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông

- Thành phố Vinh, thị xã, thị trấn đồng bằng

7

- Các vùng còn lại

6

4. Học nghề phổ thông

1000đ/HS/tiết

- Trung học cơ sở

0,8

- Trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông

1

- Học tại TTKTTHHN tỉnh và huyện

0,8

4. Tổ chức thu và quản lý:Các cơ sở giáo dục - đào tạo chịu trách nhiệm thu quản lý và sử dụng các khoản tiền thu trên theo quy định hiện hành.

5. Khi có sự thay đổi về chế độ tiền lương theo quy định của Chính phủ, UBND tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh mức thu cho phù hợp và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ vào quy định hiện hành của nhà nước và nội dung của Nghị quyết này để tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khoá XV kỳ họp thứ 15 thông qua./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Thị Thu Hương