HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 274/2012/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________


Điện Biên, ngày 14 tháng 7 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp chủ yếu phát triển

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2012

_________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 262/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIII - kỳ họp thứ 03 về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2012;

Sau khi xem xét Báo cáo số 150/BC-UBND , ngày 28/6/2012 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012; Báo cáo thẩm tra số: 90/BC-HĐND , ngày 8/7/2012 của Thường trực HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với nội dung đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2012 do UBND tỉnh trình tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2012:

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2012 trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức, Chính phủ thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế; triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách về tài khóa, tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; bên cạnh đó tình hình dịch bệnh phát sinh trên đàn gia súc, gia cầm; tình hình di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật... đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đã được HĐND tỉnh đề ra từ đầu năm. Song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cố gắng của các ngành, các cấp, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong việc triển khai thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm và 10 nhóm giải pháp chủ yếu đã đề ra từ đầu năm và bổ sung, thực hiện một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường...; nên các mặt kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định và có bước phát triển cụ thể:

1. Lĩnh vực kinh tế:

- Tổng sản phẩm GDP dự ước 6 tháng đầu năm 2012 (theo giá so sánh năm 1994) đạt 1.201 tỷ đồng, tăng 10,05% so với cùng kỳ năm 2011; trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 310,4 tỷ đồng, tăng 7%; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 318,3 tỷ đồng tăng 10,5%; khu vực dịch vụ đạt 572,6 tỷ đồng tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2011.

- Sản xuất nông, lâm nghiệp được duy trì và có bước phát triển khá. Tổng sản lượng lương thực 6 tháng đầu năm ước đạt 111.816 tấn, tăng 3,15% so với vụ đông xuân năm trước và đạt 48,7% kế hoạch cả năm. Tích cực chuẩn bị các điều kiện để phát triển mở rộng diện tích các loại cây công nghiệp dài ngày theo quy hoạch.

- Sản xuất công nghiệp trong thời gian đầu năm gặp nhiều khó khăn do tình hình tiêu thụ nhiều sản phẩm giảm sút, tuy nhiên vẫn duy trì được nhịp độ tăng trưởng. Dự ước giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm đạt 346,78 tỷ đồng (giá 1994), đạt 45% kế hoạch, tăng 9,57% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Chế biến thức ăn gia súc, xi măng...

- Tình hình lưu thông hàng hoá và dịch vụ thương mại trên thị trường tương đối ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân trên địa bàn; giá cả hàng hóa tương đối ổn định, phản ánh sự tác động tích cực của chính sách điều hành nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát; dự ước chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng 10,25% so với cùng kỳ năm trước.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 5,66 triệu USD, đạt 40,41% kế hoạch và tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước.

- Tổng thu ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước đạt 3.139 tỷ 173 triệu đồng, đạt 66,4% dự toán, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2011; trong đó thu cân đối ngân sách trên địa bàn ước đạt 193 tỷ 400 triệu đồng, đạt 44,9% dự toán giao đầu năm, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2011.

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm được tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc đúng đối tượng và đã đạt được kết quả tích cực. Công tác cai nghiện ma túy và phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS được đẩy mạnh, tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone

- Chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân từng bước được nâng lên. Công tác truyền thông tuyên truyền về dân số, kế hoạch hóa gia đình; công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được các cấp, các ngành quan tâm.

- Mạng lưới, trường lớp học tiếp tục phát triển mở rộng theo quy hoạch, cơ sở vật chất được tăng cường; chất lượng giáo dục và đào tạo có tiến bộ. Kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2011-2012, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 97,44%, tăng 1,79% so với năm học 2010-2011. Tiếp tục mở rộng liên kết, đa dạng hóa các loại hình đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao trình độ của cán bộ công chức và nhân dân.

- Hoạt động Văn hoá, thông tin, thể dục thể thao được duy trì và phát triển; công tác quản lý xuất bản ấn phẩm, phát thanh truyền hình được tăng cường cả về chất lượng và thời lượng phát sóng, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi động, hình thức đa dạng, phong phú.

3. Lĩnh vực tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thanh tra và phòng chống tham nhũng:

- Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện từ cấp tỉnh đến cơ sở. Thực hiện tốt công tác ban hành, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác tư pháp trên các lĩnh vực quốc tịch, hộ tịch, lý lịch tư pháp; tăng cường các hoạt động trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật pháp trong nhân dân.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ các cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cơ sở. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công chức theo yêu cầu đối với mỗi chức danh.

- Nghiêm túc triển khai công tác thanh tra, tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư theo đúng quy định không để tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người kéo dài.

4. Lĩnh vực quốc phòng an ninh, quan hệ đối ngoại:

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến biên giới và trong nội địa được giữ vững và ổn định. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng dày tôn tạo mốc quốc giới tuyến Việt - Lào. Triển khai có hiệu quả kế hoạch quân sự địa phương, kế hoạch bảm đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cả khu vực biên giới và nội địa; đẩy mạnh tấn công truy quét các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, tội phạm hình sự và kinh tế; xóa các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự xã hội;

Quan hệ hợp tác với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam - Trung Quốc được tăng cường, đảm bảo đúng chủ trương đường lối quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

* Bên cạnh những kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm 2012 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục là:

- Dịch bệnh xảy ra trên đàn lợn và gia cầm tại địa bàn huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ với diễn biến phức tạp đã gây thiệt hại lớn cho sản xuất và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Chương trình bảo vệ phát triển rừng thực hiện chậm.

- Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp chưa đạt kế hoạch, sản lượng sản xuất một số sản phẩm tồn kho lớn, nhiều sản phẩm có sản lượng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2011 như gạch, đá xây dựng.

- Công tác quản lý, đôn đốc thu thuế có mặt còn hạn chế, tình trạng nợ đọng thuế trong các doanh nghiệp còn lớn, việc chấp hành chính sách thuế của nhiều doanh nghiệp chưa nghiêm túc.

- Công tác giao và triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước còn chậm, nhiều nguồn vốn nhất là vốn đầu tư của các Bộ ngành Trung ương sụt giảm cùng với chính sách tín dụng thắt chặt làm ảnh hưởng tới tổng đầu tư toàn xã hội trên địa bàn.

- Số lao động thiếu việc làm ở các doanh nghiệp tăng, kế hoạch xuất khẩu lao động đạt thấp. Số đối tượng phát hiện nhiễm HIV/AIDS tuy có giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn có tỷ lệ cao.

- Hiệu quả công tác cải cách hành chính chưa thực sự rõ nét, kỷ cương kỷ luật hành chính chưa cao, đội ngũ cán bộ còn bất cập, công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ chưa kịp thời, công tác chỉ đạo điều hành của một số địa phương còn thiếu quyết liệt, chưa sâu sát cơ sở.

- Hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật và di dịch cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới vẫn diễn biến phức tạp tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định an ninh trật tự. Tình hình tội phạm về buôn bán ma túy và tái trồng cây thuốc phiện gia tăng cả về địa bàn và diện tích.

- Việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, giá trị lịch sử của quần thể di tích Điện Biên Phủ còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng; dịch vụ du lịch nghèo nàn chưa tạo được sức hút đối với du khách, chưa có nguồn thu đáng kể từ dịch vụ du lịch.

II. Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012

Dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm vẫn còn nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp khó lường. Trong 6 tháng cuối năm, các ngành, các cấp phải tiếp tục tranh thủ khai thác thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn thách thức, chủ động linh hoạt trong chỉ đạo điều hành nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012 đã được HĐND tỉnh đề ra. Trong đó cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Lĩnh vực Kinh tế

1.1. Đẩy nhanh tiến độ công tác quy hoạch và xây dựng cơ chế chính sách.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy hoạch cho phù hợp, trong đó tập trung thực hiện công tác quy hoạch các điểm sắp xếp ổn định dân cư huyện Mường Nhé, quy hoạch sản xuất các khu điểm tái định cư thủy điện Sơn La, quy hoạch chương trình xây dựng nông thôn mới và các quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện các chương trình, đề án.

- Sửa đổi, bổ sung qui chế phân cấp quản lý đầu tư theo Quyết định 20 của UBND tỉnh cho phù hợp với công tác quản lý nhà nước về đầu tư theo Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ

1.2. Thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh

- Tập trung phát triển sản xuất lương thực, phấn đấu đạt sản lượng theo kế hoạch đã đề ra. Hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch trồng mới các loại cây công nghiệp, trọng tâm là cao su, cà phê và cây công nghiệp ngắn ngày. Tăng cường vệ sinh, phòng, chống dịch để dập dịch cho gia súc, gia cầm, phấn đấu duy trì ổn định tốc độ tăng đàn và đảm bảo nhu cầu thực phẩm trên địa bàn. Thực hiện các mục tiêu trồng rừng mới năm 2012 gắn với thực hiện kế hoạch khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng.

- Nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, cải thiện tình hình tiêu thụ sản phẩm của các ngành sản xuất chủ yếu phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp; Tăng cường công tác quản lý chất lượng, giá cả thị trường hàng hóa.

- Tăng cường rà soát, quản lý chặt chẽ và đôn đốc thu hồi các khoản nợ thuế gắn với thực hiện các chính sách miễn giảm cho doanh nghiệp theo đúng quy định. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại địa phương, phấn đấu đạt kế hoạch tăng trưởng tín dụng, đảm bảo an toàn tín dụng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tín dụng với lãi suất phù hợp.

- Nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân thanh toán vốn đầu tư, ưu tiên điều chuyển bổ sung vốn cho các dự án trọng điểm, các dự án hoàn thành và có khả năng hoàn thành trong năm 2012. Đôn đốc tiến độ triển khai các chương trình dự án trọng điểm như: Dự án Tái định cư thủy điện Sơn La, Đề án 79, các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ. Tháo gỡ khó khăn trong việc giao đất cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án trồng rừng, xây dựng khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn.

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, xóa đói giảm nghèo

2.1. Công tác xóa đói, giảm nghèo

- Nâng cao hiệu quả của công tác xóa đói giảm nghèo, từng bước thay đổi nhận thức của nhân dân và chính quyền cơ sở về công tác xóa đói giảm nghèo.

- Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đào tạo nghề và xuất khẩu lao động, gắn công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm cho người lao động.

2.2 Công tác Y tế, Giáo dục - Đào tạo

- Tăng cường đầu tư cho y tế tuyến cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, tăng cường quản lý chặt chẽ giá thuốc và hành nghề y dược. Nghiên cứu từng bước mở rộng địa bàn và đối tượng điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.

- Tổ chức tốt công tác Khai giảng năm học mới 2012 - 2013; đảm bảo tỷ lệ học sinh các cấp học tới trường, duy trì sĩ số, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh chuyên cần. Tiếp tục thực hiện phong trào 2 không với 4 nội dung trong Giáo dục - Đào tạo, có biện pháp tích cực chống bệnh thành tích trong giáo dục.

2.3 Công tác Văn hóa, Thể thao

- Khai thác tiềm năng, giá trị quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ gắn với phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ phát triển du lịch. Quan tâm phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng xa, biên giới.

- Duy trì, phát triển các phong trào thể dục thể thao, rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại. Kết hợp phong trào thể thao quần chúng với thể thao thành tích cao trong các môn tỉnh ta có thế mạnh

3. Quốc phòng - an ninh, đối ngoại

3.1 Công tác quốc phòng - an ninh

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới quốc gia, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, quản lý địa bàn, trọng điểm là khu vực biên giới, kịp thời phát hiện ngăn chặn, không để đột biến xấu xảy ra. Tiếp tục tấn công các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, giải quyết các tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn.

3.2 Công tác đối ngoại

Mở rộng quan hệ với các Tổ chức quốc tế, Đại sứ quán các nước theo đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục quan hệ hợp tác, hữu nghị với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam Trung Quốc.

4. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2013, kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước 3 năm 2013-2015 và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; trên cơ sở đánh giá nghiêm túc việc thực hiện các hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2012; đảm bảo việc xây dựng kế hoạch đúng thời gian quy định, có chất lượng và phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế của địa phương.

III. Những giải pháp chủ yếu

1. Phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản:

- Chú trọng đến các khâu giống, mùa vụ và khai hoang mở rộng diện tích canh tác gắn với phát huy tối đa khả năng tưới tiêu của các công trình thủy lợi mới được đầu tư đưa vào khai thác sử dụng.

- Tiếp tục chỉ đạo chống dịch tai xanh ở đàn lợn, dịch cúm gia cầm trên địa bàn huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ; có giải pháp xử lý triệt để, khống chế không để dịch lây lan trên các địa bàn khác trong tỉnh.

- Tăng cường công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai để giảm thiểu hậu quả do mưa lũ đối với sản xuất nông, lâm nghiệp trong mùa mưa lũ.

- Chính quyền các cấp phải phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng mới cây cao su, cà phê theo quy hoạch, kế hoạch được giao.

- Tăng cường chăm sóc, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, kiểm tra, kiểm soát lâm sản; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép gỗ, lâm sản trên địa bàn. Khuyến khích nhân dân và doanh nghiệp hợp tác để trồng rừng sản xuất.

2. Về phát triển sản xuất công nghiệp:

- Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho các doanh nghiệp gặp khó khăn, sản xuất đình đốn, sản phẩm tồn kho nhiều trong 6 tháng cuối năm đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

- Đôn đốc kiểm tra tiến độ triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm về thủy điện, sản xuất vật liệu xây dựng, phối hợp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

- Hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản; có chính sách hỗ trợ khôi phục, phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống cung cấp sản phẩm cho du lịch địa phương.

3. Về Thương mại - dịch vụ:

- Tạo điều kiện, thực hiện các chính sách hỗ trợ để phát triển kết cấu hạ tầng thương mại tại các khu đô thị. Tăng cường quản lý, chống gian lận thương mại đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trên thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và nhà sản xuất.

- Xúc tiến hội đàm để tháo gỡ vướng mắc trong triển khai đầu tư hạ tầng giai đoạn 2 cửa khẩu Quốc tế Tây Trang; sớm thống nhất hai bên để nâng cấp lối mở A Pa Chải - Long Phú thành Cửa khẩu Quốc gia trong thời gian tới.

4. Tài chính, ngân hàng:

- Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý thu thuế, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thuế theo đúng định kỳ. Tập trung thu hồi nợ đọng thuế trong 6 tháng cuối năm để đảm bảo kế hoạch thu NSNN trên địa bàn.

- Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước Trung ương về chính sách điều hành tiền tệ, tín dụng thận trọng và linh hoạt để thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô song vẫn đảm bảo duy trì được sự phát triển của nền kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc huy động nguồn vốn đầu tư vượt qua khó khăn thách thức.

­5. Về đầu tư phát triển:

- Tiếp tục rà soát, cụ thể hóa các chính sách thu hút đầu tư, giải quyết những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng của các dự án đã và đang triển khai để kêu gọi thu hút đầu tư, huy động vốn từ các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án được cấp phép đầu tư trên địa bàn nhất là các dự án chậm tiến độ như: thủy điện, trồng rừng; quản lý chặt chẽ, đúng chế độ việc giải ngân nguồn vốn hỗ trợ trồng rừng sản xuất từ ngân sách Nhà nước tránh tình trạng thất thoát, lãng phí.

- Tăng cường đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các dự án đã được giao kế hoạch vốn. Đôn đốc thực hiện các chương trình, dự án nhất là Đề án sắp xếp ổn định dân cư phát triển KT-XH huyện Mường Nhé, các chương trình mục tiêu Quốc gia.

- Theo dõi sát tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, dự kiến điều chỉnh kịp thời những dự án không có khả năng giải ngân để bổ sung cho thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án khác, hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng tồn đọng vốn.

- Giải quyết dứt điểm những tồn tại trong tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng, thường xuyên kiểm tra và tập trung đôn đốc các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công tăng cường năng lực, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, nhanh chóng đưa vào khai thác sử dụng, nhằm bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư, chất lượng công trình và tiến độ thực hiện dự án.

- Tiếp tục kiến nghị các Bộ ngành Trung ương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về trình tự thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án để đảm bảo kế hoạch đầu tư không bị gián đoạn.

- Đối với dự án Tái định cư thủy điện Sơn La: Tập trung chỉ đạo việc lập, phê duyệt và chi trả các khoản hỗ trợ theo chế độ, chính sách nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống cho nhân dân. Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện hoàn thành các phương án quy hoạch phát triển sản xuất nông lâm nghiệp tại các khu tái định cư, hoàn thành việc phân chia, giao đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp cho các hộ dân theo quy hoạch và tích cực thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất để ổn định đời sống lâu dài cho người dân.

- Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành, bố trí kế hoạch vốn bổ sung kịp thời cho những dự án đã phê duyệt theo quy định.

6. Khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường:

- Tập trung lựa chọn danh mục đề tài, dự án khoa học có tính ứng dụng thực tiễn cao. Tăng cường hiệu quả nghiên cứu khoa học thông qua việc công bố, tổ chức bàn giao kết quả của các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học để áp dụng trong thực tiễn.

- Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, rà soát quy hoạch, quản lý chặt chẽ các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, phục hồi môi trường sau khai thác. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành chức năng trong việc thu hồi, giao đất, tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn.

7. Các mặt Văn hóa - Xã hội:

- Rà soát số hộ nghèo theo đúng thực tế của từng địa phương, nghiên cứu kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh chính sách hỗ trợ cho người nghèo theo hướng tăng hỗ trợ gián tiếp, hạn chế hình thức hỗ trợ vật chất trực tiếp cho người nghèo. Thực hiện có hiệu quả và đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, xóa nghèo bền vững, tập trung xóa hộ nghèo thuộc diện chính sách. Nâng cao chất lượng hoạt động của các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị được phân công giúp xã khó khăn trong giai đoạn mới.

- Tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa hè, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, tăng cường quản lý chặt chẽ giá thuốc và hành nghề y dược.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các nhà trường. Chuẩn bị đồng bộ các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách giáo khoa, xét và thi tuyển sinh, bồi dưỡng giáo viên… để khai giảng và thực hiện kế hoạch năm học mới 2012- 2013.

- Duy trì và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tuyên truyền, đẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá và dịch vụ nhằm nâng cao mức hưởng thụ về đời sống văn hoá cho nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh.

- Tích cực triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại các cơ sở và cộng đồng đảm bảo kế hoạch. Tiếp tục triển khai có hiệu quả điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone; thực hiện tốt công tác giám sát dịch HIV/AIDS, can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV và hỗ trợ điều trị HIV/AIDS.

8. Công tác cải cách hành chính, thanh tra, tư pháp, tổ chức bộ máy, cán bộ và phòng chống tham nhũng

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính đồng bộ, kịp thời về thực hiện cơ chế “Một cửa’’ và “Một cửa liên thông’’; đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các đơn vị hành chính Nhà nước.

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Triển khai việc thành lập phòng Pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định của Nghị định số 55/2010/NĐ-CP ngày 4/7/2010 của Chính phủ. Có cơ chế chính sách ưu đãi đào tạo nghề cho cán bộ dân tộc thiểu số, thanh niên nông thôn.

- Tiếp tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, chủ động xử lý dứt điểm các đơn thư, vụ việc, không để xẩy ra điểm nóng, tụ tập khiếu kiện đông người. Thực hiện kế hoạch thanh tra và các nội dung thanh tra do Thanh tra Chính phủ triển khai.

9. Về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại:

Tăng cường quản lý an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng và củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch tăng cường an ninh trật tự cơ sở tại các địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực biên giới. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án 79, sớm ổn định đời sống nhân dân tại địa bàn; tăng cường quản lý, ngăn chặn có hiệu quả tình hình di dịch cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật. Tổ chức tốt kế hoạch Diễn tập khu vực phòng thủ các huyện theo kế hoạch.

Tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại hợp tác, hữu nghị với các địa phương giáp biên giới của Lào và Trung Quốc để nắm tình hình, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2012 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2012./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Đại biểu QH, ĐB HĐND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Website Chính phủ;

- Sở Tư pháp, trung tâm Công báo tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, Thị xã, Thành phố;

- Lưu: VT, CV: HĐND và UBND tỉnh.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Tùng