HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2006/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 18 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHONHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06-6-2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 58/TTg ngày 03-02-1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề về tổ chức vàchế độ chính sách với y tế cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 3653/1999/QĐ-BYT ngày 15-11-1999 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bản quyđịnh chức năng và nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản;

Trên cơ sở Tờ trình số: 129/TTr-UBND ngày 17-11-2006 của UBND tỉnh về đề nghị nâng mức phụ cấp cho nhânviên y tế thôn bản, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và thảoluận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều1. Hỗ trợ cho nhânviên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh từ 40.000 đồng/người/tháng lên 100.000đồng/người/tháng.

Thời gian thực hiện: Từ 01-01-2007.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghịquyết.

- Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnhgiám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoáXIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 14-12-2006./.

CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng