HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2007/NQ-HĐND

Long Xuyên, ngày 07 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU ĐÓNG GÓP CHI PHÍ CỦA NGƯỜI NGHIỆNMA TÚY TỰ NGUYỆN VÀO TRUNG TÂM ĐỂ CAI NGHIỆN, CHỮA BỆNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 10

(Từ ngày 05 đến ngày 07/12/2007)

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ về quy định chế độ áp dụng biệnpháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháplệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên,người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 117/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 01/10/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động,Thương binh và xã hội hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đốivới người nghiện ma túy, người bán dâm;

Sau khi xem xét Tờ trìnhsố 65/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điềuchỉnh mức thu đóng góp chi phí của người nghiện ma túy tự nguyện vào trung tâmđể cai nghiện, chữa bệnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội và ý kiếncủa các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc điều chỉnh mức thu đóng góp chi phí của ngườinghiện ma túy tự nguyện vào trung tâm để cai nghiện, chữa bệnh, như sau:

STT

Khoản thu

Tháng thứ 1

Tháng thứ 2

A. Mức đóng góp (đồng/tháng), gồm:

920.000

340.000

1

Thuốc cắt cơn, cấp cứu, chi phí xét nghiệm và thuốc điều trị các bệnh cơ hội khác

400.000

2

Hoạt động văn thể (cả đợt tập trung)

30.000

3

Vật dụng cá nhân cần thiết (cả đợt)

150.000

4

Tiền điện, nước

40.000

40.000

5

Tiền ăn

300.000

300.000

B. Tiền học nghề 500.000 đồng/khóa (nếu đối tượng và gia đình có nhu cầu)

Điều2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyếtđịnh điều chỉnh mức thu đóng góp chi phí của người nghiện ma túy tự nguyện vàotrung tâm để cai nghiện, chữa bệnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh tán thànhtheo Điều 1 Nghị quyết này đúng với quy định hiện hành.

Nghịquyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Khoá VII, kỳ họp thứ 10 thôngqua ngày 07 tháng 12 năm 2007 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Khiết