HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2007/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 14 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀTỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) TRÍCH ĐỂ LẠI CHO CÁC ĐƠN VỊ THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐIVỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNHHÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môitrường đối với nước thải;
Sau khi xem xét Tờ trình số 4293/TTr-UBND ngày 02/7/2007 của Uỷ ban nhân dântỉnh; Báo cáo thẩm tra số 38/BKTNS-TH ngày 10/7/2007 của Ban kinh tế và ngânsách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tỷ lệ phần trăm(%) trích để lại cho các đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thảisinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được quy định như sau:

7,5% trên tổng số tiền phí thuđược cho đơn vị cung cấp nước sạch;

15% trên tổng số tiền phí thuđược cho UBND xã, phường, thị trấn đối với trường hợp tự khai thác nước để sửdụng (trừ hộ gia đình ở những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch).

Thời gian trích để lại cho đơnvị thu phí: từ năm 2007.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhândân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Thường trựcHội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo các lĩnh vực, địa bànthuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà khoá IV, kỳ họpthứ 8 thông qua./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài chính;
- Ban thường vụ Tỉnh ủy;
- VP Tỉnh ủy; các ban Đảng, đoàn thể;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- VP HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh (2 bản);
- Lưu VT, NN, VN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh