HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/2011/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 16 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNHMỨC ĐÓNG GÓP QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNGNHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngânsách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

Sau khi xem xét Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 17/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 55/BC-HĐND ngày 05/12/2011 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiếncủa đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾTNGHỊ:

Điều 1. Quy định mức đónggóp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

1. Mức đóng góp quỹ quốc phòng - anninh

1.1. Đối với các doanh nghiệp cótrụ sở đóng trên địa bàn tỉnh Lào Cai: Đóng góp theo bậc thuế môn bài, cụ thể:

- Thuế môn bài bậc 1: Tối thiểu1.500.000 đồng/doanh nghiệp/tháng.

- Thuế môn bài bậc 2: Tối thiểu1.000.000 đồng/doanh nghiệp/tháng.

- Thuế môn bài bậc 3: Tối thiểu800.000 đồng/doanh nghiệp/tháng.

Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lào Cai- Thuế môn bài bậc 4:Tối thiểu 500.000 đồng/doanh nghiệp/tháng.

1.2. Đối với các chi nhánh, vănphòng đại diện của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Lào Cai (kể cả chinhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp có trụ sở chínhđóng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đóng góp theo mức quy định tại mục 1.1 nêutrên): đóng góp theo bậc thuế môn bài, cụ thể:

- Thuế môn bài bậc 1: Tối thiểu400.000 đồng/doanh nghiệp/tháng.

- Thuế môn bài bậc 2: Tối thiểu300.000 đồng/doanh nghiệp/tháng.

- Thuế môn bài bậc 3: Tối thiểu200.000 đồng/doanh nghiệp/tháng.

- Thuế môn bài bậc 4: Tối thiểu100.000 đồng/doanh nghiệp/tháng.

1.3. Đối với các hộ kinh doanh cáthể: Đóng góp theo bậc thuế môn bài, cụ thể:

- Thuế môn bài bậc 1: Tối thiểu80.000 đồng/hộ/tháng.

- Thuế môn bài bậc 2: Tối thiểu60.000 đồng/hộ/tháng.

- Thuế môn bài bậc 3: Tối thiểu40.000 đồng/hộ/tháng.

- Thuế môn bài bậc 4: Tối thiểu20.000 đồng/hộ/tháng.

- Thuế môn bài bậc 5: Tối thiểu10.000 đồng/hộ/tháng.

- Thuế môn bài bậc 6: Tối thiểu5.000 đồng/hộ/tháng.

1.4. Đối với các cơ quan hànhchính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xãhội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội -nghề nghiệp có trụ sở hoặc chi nhánh đóng trên địa bàn tỉnh Lào Cai: Đóng góptối thiểu 50.000 đồng/đơn vị/tháng.

1.5. Đối với người trong độ tuổilao động (nam giới từ đủ 18 tuổi đến 60 tuổi; nữ giới từ đủ 18 tuổi đến 55tuổi): Đóng góp tối thiểu 2.000 đồng/người/tháng áp dụng với lao động có hộkhẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn các phường, thị trấn; tối thiểu 1.000đồng/người/tháng áp dụng với lao động có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địabàn các xã.

2. Miễn, giảm đóng góp quỹ quốcphòng - an ninh

2.1. Các cá nhân được miễn đónggóp: Thương binh, bệnh binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Bàmẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng, quân nhân bị tai nạn nghềnghiệp; người bị nhiễm chất độc hóa học màu da cam, người tàn tật, người mắccác bệnh hiểm nghèo, người đang hưởng các chính sách bảo trợ xã hội của Nhànước.

2.2. Các cá nhân được giảm đónggóp: Người lao động trong các hộ gia đình nghèo theo chuẩn nghèo của Chính phủđược giảm 50% số tiền đóng góp.

3. Thời điểm thực hiện quỹ quốcphòng - an ninh: Từ ngày 01/01/2012.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnhgiao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu tráchnhiệm thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, cácBan Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệmgiám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ3, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 14/12/2011 và có hiệulực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường