HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2012/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 07 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨNQUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 CỦA TỈNH BÌNH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4167/TTr-UBND ngày01/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhànước năm 2011 của tỉnh Bình Thuận; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sáchHĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sáchđịa phương năm 2011 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2011 : 7.803.106 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2011 : 6.058.590triệu đồng.

3. Cân đối ngân sách địa phương năm 2011:

- Tổng số thu ngân sách địa phương : 6.141.243triệu đồng.

Bao gồm:

+ Thu NSNN điều tiết NS địa phương : 2.966.602triệu đồng;

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang : 52.998 triệuđồng;

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước : 1.047.177triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương : 2.045.603triệu đồng;

+ Thu vay đầu tư cơ sở hạ tầng : 25.000 triệu đồng;

+ Thu viện trợ : 3.863 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương : 6.058.590triệu đồng;

- Kết dư ngân sách địa phương : 82.653 triệuđồng.

Trong đó:

a) Cân đối ngân sách cấp tỉnh:

- Tổng số thu ngân sách tỉnh : 4.881.717 triệuđồng.

Bao gồm:

+ Thu NSNN điều tiết NS tỉnh : 1.850.818 triệuđồng;

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang : 6.120 triệuđồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương : 2.045.603triệu đồng;

+ Thu huy động đầu tư theo Khoản 3, Điều 8

Luật Ngân sách Nhà nước : 25.000 triệu đồng;

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước

chuyển sang : 948.200 triệu đồng;

+ Thu viện trợ : 3.863 triệu đồng;

+ Thu ngân sách cấp dưới nộp lên : 2.113 triệuđồng.

- Tổng chi ngân sách tỉnh : 4.880.157 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách tỉnh : 1.560 triệu đồng.

b) Cân đối ngân sách cấp huyện:

- Tổng số thu ngân sách huyện : 2.178.846 triệuđồng.

Bao gồm:

+ Thu điều tiết ngân sách huyện : 958.390 triệuđồng;

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang : 16.298triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh : 1.112.716triệu đồng;

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước : 91.288triệu đồng;

+ Thu ngân sách cấp dưới nộp lên : 154 triệuđồng.

- Tổng chi ngân sách huyện : 2.149.400 triệuđồng;

- Kết dư ngân sách huyện : 29.446 triệu đồng.

c) Cân đối ngân sách cấp xã:

- Tổng thu ngân sách xã : 405.730 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Thu NSNN điều tiết ngân sách xã : 57.394 triệuđồng;

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang : 30.580triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách huyện : 210.067 triệuđồng;

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước : 7.689triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách xã : 354.083 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách xã : 51.647 triệu đồng.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổchức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các vịđại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình giám sát việc thực hiệnNghị quyết này.

Nghị quyết nàyđã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 05 tháng 12năm 2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng