HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2014/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

QUYĐỊNH KHUNG MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP ĐỐI VỚI CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨMQUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII - KỲ HỌP LẦN THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phíngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc quy địnhchi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyềnquyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp dựthảo Nghị quyết quy định khung mức thu, chế độ thu, nộp đối với các loại phí,lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân Tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 47/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnhvà ý kiến của các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thốngnhất Quy định khung mức thu, chế độ thu, nộp đối với các loại phí, lệ phí thuộcthẩm quyền Hội đồng nhân dân Tỉnh (có danh mục kèm theo).

Điều 2.Việcquản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí thu được bảo đảm nguyên tắc quy định tạiĐiều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 17 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6năm 2002 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệphí; khoản 5, Điều 1 Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 củaChính phủ; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổsung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính.

Điều 3.Thờigian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015; thay thế Nghị quyết số 111/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc thông quaquy định khung mức thu, chế độ thu, nộp đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩmquyền Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Điều 4. GiaoỦy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quyết định quy định cụ thể mức thu, chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí phù hợp với tình hình thực tế tạiđịa phương.

Điều 5. Thườngtrực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồngnhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp lần thứ 9, thông qua ngày 05 tháng 12 năm2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.


Nơi nhận:
- VPQH; VPCP (I,II), Ban CTĐB;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ;
- TT/TU, UBND, UBMTTQ VN Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp;
- UBKT Tỉnh ủy;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đảng, Đoàn thể Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, các phòng nghiệp vụ.

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường