CHÍNH PHỦ
----------------

Số: 28/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐIỀU PHỐI ASEAN VỀ HỖ TRỢ NHÂN ĐẠO VÀ QUẢN LÝ THẢM HỌA

------------------------

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định thành lập Trung tâm điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo và quản lý thảm họa ký ngày 17 tháng 11 năm 2011 tại In-đô-nê-xia (dưới đây gọi tắt là Hiệp định).

Điều 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Hiệp định.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ quan liên quan của ta biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định.

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, UBQG Tìm kiếm cứu nạn (kèm theo Hiệp định);
- VPCP: các PCN , Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng