HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 280/2009/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỤC I, ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 155/2007/NQ-HĐND NGÀY 10/8/2007 CỦA HĐND TỈNH SƠN LA KHOÁ XII VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH CHO CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ khoản 6, Điều 10 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 67/2008/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 127/2008/TTLT /BTC-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Xét Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh về sửa đổi mục I, Điều 1 Nghị quyết số 155/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La khoá XII quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 480/BC-VHXH ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mục I, Điều 1 Nghị quyết số 155/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La khoá XII về quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao tỉnh Sơn La, như sau:

1. Đối với cấp tỉnh

a) Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện

- Đội tuyển tỉnh : 70.000 đồng/người/ngày.

- Đội tuyển trẻ tỉnh : 60.000 đồng/người/ngày.

- Đội tuyển năng khiếu : 50.000 đồng/người/ngày.

b) Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung thi đấu

- Đội tuyển tỉnh : 90.000 đồng/người/ngày.

- Đội tuyển trẻ tỉnh : 70.000 đồng/người/ngày.

- Đội tuyển năng khiếu : 70.000 đồng/người/ngày.

2. Đối với cấp huyện, ngành

a) Chế độ hỗ trợ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện

- Đội tuyển huyện, thành phố; ngành : 60.000 đồng/người/ngày.

- Đội tuyển năng khiếu huyện, thành phố : 50.000 đồng/người/ngày.

b) Chế độ hỗ trợ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung thi đấu

- Đội tuyển huyện, thành phố; ngành : 60.000 đồng/người/ngày.

- Đội tuyển năng khiếu huyện, thành phố : 60.000 đồng/người/ngày.

3. Vận động viên khuyết tật khi được cấp có thẩm quyền triệu tập tập huấn và thi đấu được hưởng chế độ dinh dưỡng theo nội dung tại khoản 1, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này.

4. Các vận động viên năng khiếu tập trung tại tỉnh (tại Trung tâm đào tạo huấn luyện vận động viên thể thao tỉnh) nếu được triệu tập vào đội tuyển hoặc đội dự tuyển quốc gia thì được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng.

5. Phương án ngân sách

Năm 2009, ngân sách tỉnh bổ sung dự toán kinh phí cho các cơ quan, đơn vị (cả cấp tỉnh và cấp huyện). Từ năm 2010, trên cơ sở kế hoạch luyện tập, thi đấu, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính thẩm định báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung trong dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh và ngân sách các huyện, thành phố.

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2009 và thay thế mục I, Điều 1 Nghị quyết số 155/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2007 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao tỉnh Sơn La.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. HĐND tỉnh giao Thường trực, các Ban và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các bộ: Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Thường trực Huyện uỷ, Thành uỷ; HĐND; UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Thường trực ĐU, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;

- -Trung tâm Công báo; Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, ĐP(01b) 450b.

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng