HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn định mức dự toán chi thường xuyên; phân bổ nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương; thời kỳ ổn định ngân sách địa phương; thời gian quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2007 - 2010

_____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHOÁ XIII KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007 và Quyết định số 219/2006/QĐ-TTg ngày 29/9/2006 về việc sửa đổi Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2007;

Sau khi xem xét Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 10/12/2006 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 36/BC-BKT &NS ngày 11/12/2006 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định thời kỳ ổn định ngân sách; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; định mức phân bổ dự toán chi ngân sách và thời gian quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương như sau:

1. Thời gian ổn định ngân sách: Thời gian ổn định ngân sách trong giai đoạn tới là 4 năm, từ năm 2007 đến năm 2010.

2. Phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương:

(Theo nội dung Phụ lục số 01 đính kèm)

3. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương:

(Theo nội dung Phụ lục số 02 đình kèm)

4. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP:

4.1. Tiêu chí phân bổ và hệ số điều chỉnh:

a) Các tiêu chí phân bổ: Dân số, biên chế, giường bệnh, học sinh, đơn vị hành chính.

b) Các tiêu chí bổ sung:

- Phân vùng theo huyện, thành phố: Vùng 1: thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng; Vùng 2: huyện Bảo Yên, huyện Văn Bàn; Vùng 3: huyện Sa Pa, huyện Bắc Hà, huyện Bát Xát; Vùng 4: huyện Mường Khương, huyện Si Ma Cai.

- Phân vùng theo xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã): Vùng 1: Các xã có phụ cấp khu vực từ 0,4 trở xuống; Vùng 2: Các xã có phụ cấp khu vực từ 0,5 đến 0,6; Vùng 3: Các xã có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên.

- Phân loại đơn vị dự toán ngân sách tỉnh theo số lượng biên chế được giao: Đơn vị có từ 5 biên chế trở xuống hưởng hệ số 1,3; đơn vị có từ 6 - 9 biên chế hưởng hệ số 1,2; đơn vị có từ 10 - 14 biên chế hưởng hệ số 1,1; đơn vị có từ 15 biên chế trở lên hưởng hệ số 1,0.

4.2. Nội dung định mức:

(Theo nội dung phụ lục số 03 đính kèm).

5. Thời gian quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán:

5.1. Phê chuẩn dự toán ngân sách:

- Căn cứ dự toán ngân sách được Chính phủ giao và đề nghị của UBND tỉnh, HĐND tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm sau tại kỳ họp cuối năm trước, thời gian cụ thể theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Sau khi HĐND tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện; HĐND cấp huyện quyết định dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện và số bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã trước ngày 20 tháng 12 của năm trước.

- Sau khi HĐND cấp huyện quyết định dự toán ngân sách địa phương và số bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã; HĐND cấp xã quyết định dự toán ngân sách cấp mình trước ngày 31 tháng 12 của năm trước.

Căn cứ vào thời hạn trên, Thường trực HĐND các cấp quy định thời gian gửi tài liệu đề nghị quyết định dự toán ngân sách đối với UBND cùng cấp.

5.2. Phê chuẩn quyết toán ngân sách:

- HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tại kỳ họp (thường kỳ) cuối cùng của năm sau.

- HĐND cấp huyện phê chuẩn quyết toán ngân sách tại kỳ họp (thường kỳ) giữa năm sau.

- HĐND cấp xã phê chuẩn quyết toán ngân sách tại kỳ họp giữa năm sau nhưng phải đảm bảo có thời gian để cơ quan tài chính huyện, thành phố kiểm tra trước khi tổng hợp báo cáo UBND trình HĐND huyện phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện.

Căn cứ vào thời hạn trên, Thường trực HĐND các cấp quy định thời gian tổ chức kỳ họp và thời gian UBND gửi tài liệu đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai giao cho:

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

3. HĐND huyện, thành phố quyết định định mức phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn đảm bảo phù hợp với Nghị quyết này và tình hình thực tế của địa phương.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII - Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/12/2006./.

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Sùng Chúng

Chủ tịch

(Đã ký)

Sùng Chúng