HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 29/2007/NQ-ND

Long Xun, ngày 07 tng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ NGOÀICÔNG LẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 10

(T ngày 05 đến ny 07/12/2007)

n c LutTchức Hi đồng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003;

n c Lut Banhành văn bn quy phm pháp lut ca Hi đồng nhân dân, yban nhân dân năm 2004;

n c Ngh đnh s 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2006 ca Chínhph v cnh ch phát trin ccơ s cung ng dch v ngoài công lp;

n c Thông tư s 91/2006/TT-BTC ngày 02 tháng10năm 2006 ca B Tàichính hưng dn Ngh đnh s 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng5 năm 2006ca Chính ph v chính sách khuyến khích phát trin c cơ s cung ng dch v ngoài cônglp;

Sau khi xem xét T trình s 72/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2007 cay ban nhân dân tỉnh v vic ban hành chính sách khuyến khích phát trin c cơ scung ng dch v ngoài công lp; Báo cáo thm tra ca Ban Kinh tế và Ngânch và ý kiến ca c đi biu Hi đng nhân dân tnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành việc ban hành chính sách khuyếnkhích phát triển các cơ sởcung ứng dịch vụ ngoài công lập, như sau:

1. Chính sách v h trợ lãi sut tiền vay:

a) Đi vi cơquan, đơn v, tchức cóchc năng kinh doanh nhà, cơsh tngcho cơ s ngoài công lp thuê dài hn vigiá ưu đãi:Nhànưc h tr lãi vay vn sửa cha, xây dng đi vi cơ quan, đơn v, t chức có chức nănh kinh doanhnhàbng vi mức tỉnh đang h trợ là 0,5% tháng ca s dư n vay đu tư; thi gian h trđưc xác định theo đc điểm ca tng d ánvà kh năng trả n ca ch đu tư nhưng kng quá 5 năm.

b) Đối với cơ sở ngoài công lập đã vay vốn đầu tư các dự án thuộc lĩnh vựctheo khoản 1, Mục I của Thông tư 91/2006/TT-BTC , hoặc các cơ sở phải đi vay đểchi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đất theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợvàtái định cư (nếu có): Mức hỗ trợ lãi suất tiền vay bằng 0,5% tháng của số dư nợvay đầu tư; thờigian hỗ trợ không quá 5 năm.

2. Chính sách v giá cho thuê nhà ưu đãi: c cơ s, đơn v có chức năng kinhdoanhnhà, cơ s h tng do nhà nưc qun lý, khi cho các cơ s ngoài công lp thuê theo ngành ngh quy định trên, áp dng mức giá cho thuê ưu đãi tối đa bng 80% mức giá cho thuê trong tng thi điểm (mức giá ti đa kngbao gm tiền thuê đt, tin đn bù gii phóng mt bng và tin lãi vay vn xây dng). Riêng nh vực giáo dc cho thuê giá ưu đãilà70% mức giá cho thuê trong tng thi điểm.

3. V chế đ miễn, gim phí xây dng và phí xây dng cơ s h tầng:

a) V phí xây dng:

Cơ s ngoài công lp xây dng nhà, cơ s vt cht thuc đi tưng phi nộp phí xây dng, đưc:

- Min thu phí xây dng đi vi các cơ s ngoài công lp hot động trong lĩnh vực giáo dc - đào to,y tế, văn hóa, th dc th thao, phc v li ích côngcng, lĩnhvựcxã hi (cơ s chăm sóc ngưi già cô đơn, chăm sóc ngưi tàn tật, cơ s cai nghiện matúy).

- Giảm 50% phí xây dng đi vi cơ s ngoài công lp hot động trong lĩnhvực khoa hc công ngh, môi tng (v sinh môi trưng, cp, thoát nưc và hotđộng môi tng khác), dân s, gia đình, bo v và chăm sóc trẻ em phục v lợi ích công cng và ccông trình khác.

b) V phí xây dng cơ s h tng:

Cơ s ngoài công lp xây dng nhà, cơ s vt cht nm trong c d án, khuđôth mi đã đưc xây dng cơ s h tng phi nộp phí xây dng cơ s h tầng,đưc:

- Min thu phí xâydng cơ s h tng đối vi c cơ s ngoài công lập hot động trong lĩnh vực go dc- đào to, y tế, văn hóa, th dcth thao, phc v li ích công cộng, xã hi (cơ s chăm sóc ngưi già cô đơn, chăm sóc ngưi tàn tật, cơ scai nghin matúy).

- Giảm 50% phí xây dng cơsh tng đi vi cơsngoài công lập hot đngtrong lĩnh vực khoa hc công ngh, môi tng (v sinh môi trưng, cp thoát nưc và hot động môi trưng khác), dân s, gia đình, bo v và chăm sóc tr em phc vlợi ích công cộng và ccông trình khác.

Điều 2. Giao y ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định c th v chínhchkhuyến khíchphát trin c cơ s cungứngdịch v ngoài công lậpđã đưc Hội đồng nhân dân tnh tán thành ti Điu 1 Ngh quyết này đúng vi quy định hin hành.

Ngh quyết này đã đưc Hi đồng nhân dân tnh An Giang khóa VII k hpth 10 tng qua ngày 07 tháng 12 năm 2007 và có hiu lực sau 10 ngàyk t ngày tng qua./.

CH TỊCH
Võ Thanh Khiết