HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2011/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2011-2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động củaHĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 củaỦy ban TV Quốc hội khoá XI;

Sau khi xem xét Tờ trình số 305/TTr- HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Thường trực HĐND tỉnh về việc đềnghị ban hành Nghị quyết về Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ2011-2016 và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Quy chếhoạt động của HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016.

Điều 2. Thường trực HĐNDtỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnhHà Tĩnh khóa XVI, kỳ họp thứ 2 thông qua./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Văn phòng Bộ Tư lệnh QK4;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo, chuyên viên VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP. HH200b

CHỦ TỊCH




Nguyễn Thanh Bình

QUY CHẾ

HOẠTĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHOÁ XVI, NHIỆM KỲ 2011 - 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2011/NQ- HĐND ngày 16/12/2011 của HĐNDtỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thường trực Hộiđồng nhân dân (HĐND), các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnhHà Tĩnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệmvụ và quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Nghịquyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội banhành Quy chế hoạt động của HĐND và các quy định tại Quy chế này.

Trong hoạt động của mình, Thườngtrực HĐND, các ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND vàcác cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và cáctổ chức chính trị xã hội nhằm chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhândân, vận động nhân dân thực hiện đường lối chính sách, pháp luật của nhà nước.

Chương II

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Điều 2. Nhiệm vụ, quyềnhạn của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh hoạt độngthường xuyên theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo việc tổ chức các hoạtđộng của HĐND, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước HĐND. Thường trựcHĐND tỉnh ban hành các quyết định cá biệt để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn củamình. Các thành viên Thường trực HĐND làm việc và chịu trách nhiệm tập thể vềthực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND trước HĐND; chịu trách nhiệmcá nhân trước Thường trực HĐND về nhiệm vụ, quyền hạn được Thường trực HĐNDphân công, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tham mưu, đề xuất với Tỉnhủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của HĐND tỉnhtheo quy định của pháp luật;

2. Chủ tọa các kỳ họp HĐND tỉnh;phân công, điều hòa, phối hợp hoạt động của các ban HĐND tỉnh; duyệt chươngtrình công tác tháng, quý, năm và các báo cáo quan trọng khác của HĐND, Thườngtrực HĐND và các ban HĐND tỉnh;

3. Chỉ đạo xây dựng chương trìnhhoạt động giám sát năm của HĐND tỉnh trình kỳ họp HĐND; tổ chức triển khai kếhoạch giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu và tổ đại biểuHĐND tỉnh theo chương trình giám sát năm của HĐND tỉnh; nghe các đoàn giám sátcủa HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh báo cáo: Báo cáo kếtquả giám sát, khảo sát; báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, đề án do UBNDtỉnh và các cơ quan chức năng trình HĐND tại các kỳ họp;

4. Xem xét, trả lời bằng văn bảncác đề nghị, báo cáo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và cácđoàn thể nhân dân, đơn vị liên quan khác gửi tới Thường trực HĐND tỉnh theo quyđịnh của pháp luật;

5. Đôn đốc hoạt động của các đạibiểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo xây dựng kếhoạch tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu HĐND tỉnh; tổng hợp báo cáo và giámsát việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri của các cấp, cácngành; chủ trì việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh;

6. Theo dõi, đôn đốc việc thựchiện chính sách, chế độ đối với đại biểu HĐND tỉnh, Hội thẩm nhân dân của Tòaán nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh. Thựchiện công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực hoạt động HĐND theo quy địnhcủa nhà nước;

7. Chỉ đạo xuất bản ấn phẩm “Thông tin Đại biểu nhân dân”, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm khác củaHĐND. Tổ chức các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND, cácđại biểu HĐND tỉnh, bàn biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh;

8. Tổ chức các đoàn công tác củaHĐND tỉnh. Phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức đón, tiếp các đoàn kháchđến thăm và làm việc với HĐND tỉnh.

9. Tổ chức cho đại biểu HĐNDtỉnh nghiên cứu, học tập Luật Tổ chức HĐND và UBND, Quy chế hoạt động của HĐND,các văn bản pháp luật, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; tổ chứclấy ý kiến của nhân dân, các cấp, các ngành vào dự thảo Luật, Pháp lệnh và cácvăn bản khác theo yêu cầu và kế hoạch của Trung ương;

10. Tiếp dân, đôn đốc và giámsát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnhtheo quy định của pháp luật;

11. Tham gia các cuộc họp vàhoạt động chung của tỉnh theo chương trình, kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, BanThường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

12. Giữ mối quan hệ và phối hợpcông tác với UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi đểĐoàn công tác của Quốc hội, của Chính phủ và các cơ quan Trung ương về địaphương công tác.

Điều 3. Hoạt động giámsát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Hoạt động giám sát của Thườngtrực HĐND tỉnh được thực hiện theo quy định từ Điều 66 đến Điều 73 Luật Tổ chứcHĐND và UBND năm 2003 và Quy chế hoạt động của HĐND do Ủy ban Thường vụ Quốchội ban hành kèm Nghị quyết 753/NQ-UBTVQH11 năm 2005.

Chương III

CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Điều 4. Nhiệm vụ, quyềnhạn của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh

HĐND tỉnh có 3 ban: Ban Kinh tế- Ngân sách, Ban Văn hoá - Xã hội và Ban Pháp chế, thực hiện các nhiệm vụ vàquyền hạn được quy định tại Điều 55 Luật Tổ chức HĐND và UBND và Quy chế hoạtđộng của HĐND do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm Nghị quyết753/NQ-UBTVQH11 năm 2005.

Trưởng ban, Phó Trưởng ban,thành viên các ban của HĐND tỉnh hoạt động theo nguyên tắc tập thể và chịutrách nhiệm cá nhân trước HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và tập thể Ban. Trưởng,Phó các ban của HĐND tỉnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chứcthực hiện chương trình giám sát, chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng vàcả năm của Ban theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của HĐND tỉnhtrong lĩnh vực được phân công;

2. Tham mưu cho HĐND tỉnh vàThường trực HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ của HĐND theo quy định của pháp luật.Xem xét, quyết định những vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Ban;

3. Giúp HĐND tỉnh giám sát hoạtđộng chấp hành của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, các tổ chứcxã hội, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị kinh tế, đơn vị vũ trang, các cơquan nhà nước và công dân trong việc thực thi pháp luật, các văn bản của cơquan nhà nước cấp trên và nghị quyết HĐND tỉnh;

4. Tổ chức khảo sát tình hìnhthực hiện quy định của pháp luật và lĩnh vực hoạt động của Ban; kiến nghị vớiThường trực HĐND tỉnh về những vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Ban;

5. Tổ chức đoàn giám sát thuộclĩnh vực Ban phụ trách; phân công các thành viên của Ban tham gia đoàn giám sátcủa Thường trực HĐND tỉnh và của Quốc hội khi có yêu cầu; tham gia tiếp dân,giải quyết khiếu nại, tố cáo về những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của Ban;

6. Tham gia chuẩn bị nội dung,chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh. Thẩm tra các báo cáo, các đề án của Ủyban nhân dân và các cơ quan chức năng của tỉnh trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnhtheo lĩnh vực chuyên môn của Ban và báo cáo kết quả thẩm tra đó bằng văn bảntại kỳ họp HĐND tỉnh; chuẩn bị thẩm tra các báo cáo, đề án khác do HĐND vàThường trực HĐND tỉnh phân công;

7. Các báo cáo kết quả giám sát,khảo sát, thẩm tra của các Ban trước khi báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh hoặctrình kỳ họp HĐND tỉnh phải thông qua tập thể Ban; trường hợp cần báo cáo gấp,không có thời gian họp Ban thì Trưởng ban và Phó Trưởng ban phải trao đổi thốngnhất và báo cáo với Ban vào buổi họp gần nhất;

8. Tham gia các cuộc họp, cáchoạt động chung của tỉnh theo kế hoạch và chương trình công tác của Tỉnh ủy,HĐND, UBND tỉnh.

Điều 5. Hoạt động giámsát của các ban

Các ban của HĐND tỉnh thực hiệnquyền giám sát theo quy định từ Điều 74 đến Điều 81 Luật Tổ chức HĐND và UBNDnăm 2003, Quy chế hoạt động của HĐND do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèmNghị quyết 753/NQ-UBTVQH11 năm 2005.

Điều 6. Chế độ làm việccủa các ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Trưởng ban chịu trách nhiệm duytrì các hoạt động, điều hành chương trình công tác của Ban; triệu tập và chủtọa các phiên họp của Ban; phân công công tác đối với Phó Trưởng ban và cácthành viên. Chấp hành sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, có trách nhiệmbáo cáo công tác với HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và tập thể Ban.

Phó Trưởng ban và các thành viêncủa các Ban HĐND tỉnh cùng với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểuHĐND tỉnh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu công tác của Ban, chấphành sự phân công và báo cáo công tác trước lãnh đạo Ban.

Các ban HĐND tỉnh họp ít nhất batháng một lần. Trưởng, Phó các ban hội ý công tác mỗi tháng ít nhất một lần bànnội dung thực hiện nhiệm vụ của Ban.

Chương IV

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Điều 7. Nhiệm vụ và quyềnhạn của đại biểu HĐND tỉnh

1. Đại biểu HĐND là người đạidiện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tỉnh, có trách nhiệm gương mẫu chấphành và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhànước, các nghị quyết của HĐND tỉnh, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công dân,đồng thời thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu nhândân theo quy định của pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao; giữ gìn phẩmchất đạo đức, xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân; nghiên cứu và nắm vữngcác chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các kiến thức về luật pháp, tìnhhình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tham gia có hiệu quả vào cáchoạt động của HĐND tỉnh;

2. Đại biểu HĐND tỉnh có tráchnhiệm tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh, các cuộc họp do Thường trực HĐNDtỉnh, Trưởng các ban HĐND tỉnh hoặc Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh triệu tậpmà đại biểu là thành viên. Khi có lý do chính đáng không tham dự họp được phảibáo cáo và được người chủ toạ kỳ họp, chủ trì cuộc họp chấp thuận;

3. Khi tham dự kỳ họp, đại biểuHĐND tỉnh phải đeo phù hiệu đại biểu HĐND; nghiên cứu các văn bản, báo cáo, đềán trình tại kỳ họp, chuẩn bị các ý kiến tham gia thảo luận và chất vấn tại kỳhọp;

4. Đại biểu HĐND tỉnh có tráchnhiệm tham gia các kỳ họp của HĐND cấp dưới trực tiếp nơi bầu ra mình để thamgia ý kiến về những biện pháp thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốcphòng - an ninh, đồng thời thông báo về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, của tổđại biểu và những vấn đề chung của tỉnh;

5. Đại biểu HĐND tỉnh có quyềnchất vấn Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch và các thành viên khác của UBND tỉnh,Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và thủ trưởng cơquan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Lãnh đạo các tổ chức hoặc cá nhân nhận đượcchất vấn có trách nhiệm trả lời đầy đủ, rõ ràng, đúng trọng tâm nội dung chấtvấn của đại biểu HĐND tỉnh.

Nếu xét thấy nội dung trả lờichất vấn chưa đạt yêu cầu, đại biểu có quyền yêu cầu được trả lời rõ hơn. Trongtrường hợp cần thiết, đại biểu HĐND tỉnh có quyền đề nghị chủ toạ kỳ họp đưavấn đề ra thảo luận tại kỳ họp hoặc tiếp tục giám sát sau kỳ họp;

6. Thực hiện nhiệm vụ tiếp xúccử tri của đại biểu HĐND tỉnh:

Giữa hai kỳ họp, đại biểu HĐNDphải dành thời gian thích đáng để tiếp xúc cử tri, lắng nghe, tìm hiểu tâm tư,nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Khi làm nhiệm vụ đại biểu, đại biểu HĐNDtỉnh xuất trình thẻ đại biểu.

Đại biểu HĐND có trách nhiệmtiếp xúc cử tri theo đơn vị bầu cử và ở xã, phường, thị trấn nơi ứng cử. Đạibiểu HĐND có thể đề nghị UBMTTQ nơi cư trú, thủ trưởng cơ quan nơi công tác tạođiều kiện, tổ chức để đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri. Chậm nhất là 3 ngày saubuổi tiếp xúc cử tri, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND (hoặc người được Tổ trưởng phâncông) tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việctrả lời ý kiến cử tri. Trong trường hợp cần thiết có thể đề nghị Thường trựcHĐND tỉnh đưa vấn đề ra xem xét thảo luận tại kỳ họp HĐND tỉnh;

7. Mỗi năm ít nhất một lần đạibiểu HĐND tỉnh báo cáo trước cử tri về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu củamình, gửi đến Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp chung.

Điều 8. Cung cấp thôngtin cho đại biểu HĐND tỉnh

Trong nhiệm kỳ hoạt động củamình, đại biểu HĐND tỉnh được cung cấp các thông tin sau:

1. Các văn bản có liên quan đếnhoạt động của HĐND tỉnh; các nghị quyết của HĐND tỉnh, các văn bản, báo cáo,các đề án có liên quan trước, trong và sau kỳ họp HĐND tỉnh;

2. Báo " Đại biểu nhân dân",Báo Hà Tĩnh đối với đại biểu không hưởng lương từ ngân sách, Tờ “Thông tin Đạibiểu nhân dân”;

3. Các thông tin liên quan khác.

Điều 9. Hoạt động của cácTổ đại biểu HĐND tỉnh

1. Các đại biểu HĐND tỉnh cùngđược bầu tại một đơn vị bầu cử, lập thành Tổ đại biểu, có Tổ trưởng, Tổ phó doThường trực HĐND tỉnh quyết định để điều hành công việc của Tổ;

2. Các thành viên trong Tổ đạibiểu chấp hành sự phân công của Tổ trưởng trong việc tiếp xúc cử tri, quan hệchặt chẽ với chính quyền, cơ quan đơn vị, nhân dân tại đơn vị bầu cử để nắmtình hình, nguyện vọng nhân dân và phản ánh trong các phiên họp Tổ đại biểu,đồng thời báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp HĐND tỉnh;

3. Tổ trưởng Tổ đại biểu cótrách nhiệm:

a. Chủ tọa các phiên họp Tổ;tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu trong Tổ để báo cáo với Thường trựcHĐND tỉnh;

b. Phối hợp với UBMTQ tỉnh,Thường trực HĐND cấp huyện tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri theo luật định vàtổng hợp báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri về Thường trực HĐND tỉnh;

c. Phối hợp với các Đoàn giámsát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ củaĐoàn giám sát khi được mời;

4. Trước kỳ họp HĐND tỉnh, Tổđại biểu sinh hoạt để nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị đóng góp ý kiến tại kỳ họp,đồng thời tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động của Tổ và bàn kếhoạch công tác của Tổ trong thời gian tới.

Các cuộc sinh hoạt của Tổ đạibiểu HĐND tỉnh phải ghi thành biên bản và gửi về Thường trực HĐND tỉnh.

Chương V

KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Điều 10. Chuẩn bị kỳ họpHĐND tỉnh

1. HĐND tỉnh họp thường lệ mỗinăm 2 kỳ, khi cần thiết có thể tổ chức kỳ họp bất thường hoặc kỳ họp chuyên đềtheo đề nghị của Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hoặc có ít nhất 1/3(một phần ba) số đại biểu yêu cầu;

2. Các tài liệu chính thức củakỳ họp HĐND tỉnh phải được gửi đến đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, cácban của HĐND muộn nhất là 5 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, các văn bản đóphải là văn bản chính thức trình tại kỳ họp;

3. Trong trường hợp các báo cáo,đề án gửi đến chậm hơn thời hạn quy định nêu trên hoặc văn bản gửi không phảilà văn bản chính thức theo quy định mà các ban HĐND tỉnh không thể thực hiệnnhiệm vụ thẩm tra thì các cơ quan dự thảo báo cáo, đề án phải chịu trách nhiệmtrước HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh có thể quyết định không đưa vào nội dungcủa kỳ họp;

4. Thành phần khách mời dự kỳhọp:

Lãnh đạo một số cơ quan của Quốchội, Chính phủ, Đại biểu Quốc hội được bầu tại tỉnh Hà Tĩnh, các đồng chí Ủyviên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đương nhiệm, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Thủ trưởng các cơquan nhà nước, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, đại diện Thường trực HĐND, Chủ tịchUBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Đại diện một số cơ quan thông tấn báochí và các thành phần khách mời khác tùy nội dung của từng kỳ họp do Thườngtrực HĐND tỉnh quyết định mời;

5. Thời gian, nội dung, chươngtrình kỳ họp HĐND do Thường trực HĐND quyết định trên cơ sở thống nhất vớiUBND, UBMTTQ tỉnh và các ban HĐND tại hội nghị liên tịch trước khi trình kỳ họpbiểu quyết thông qua. Thời gian dành cho mỗi kỳ họp HĐND tỉnh phải thoả đáng vàphù hợp với nội dung, yêu cầu của kỳ họp, trong đó thời gian dành cho việc thảoluận và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh ít nhất bằng 2/3 (hai phần ba) quỹ thờigian của toàn kỳ họp.

Điều 11. Chất vấn và thảoluận tại kỳ họp

1. Nội dung chất vấn của đạibiểu HĐND tỉnh, của người có trách nhiệm trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnhphải ngắn gọn, đúng trọng tâm;

2. Mỗi đại biểu HĐND được quyềnchất vấn một hoặc nhiều lần về một hoặc nhiều vấn đề, thời gian dành cho mỗilần phát biểu không quá 5 phút cho người chất vấn và không quá 15 phút chongười trả lời chất vấn. Ý kiến phát biểu tham gia thảo luận tại kỳ họp tối đakhông quá 15 phút;

3. Việc trả lời chất vấn của đạibiểu HĐND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh có thể được thực hiện bằng văn bản hoặc trảlời trực tiếp tại kỳ họp;

4. Những ý kiến chất vấn, trảlời chất vấn và phát biểu thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh phải được ghi đầy đủvào biên bản kỳ họp.

Điều 12. Thư ký kỳ họp

Thư ký kỳ họp có trách nhiệm ghichép biên bản kỳ họp và phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh trongviệc lập, theo dõi danh sách đại biểu HĐND trong các phiên họp; tổng hợp ý kiếnphát biểu của đại biểu tại các cuộc họp tổ và phiên họp toàn thể; giúp Chủ tọakỳ họp điều khiển thảo luận và biểu quyết; chỉnh lý dự thảo nghị quyết; cungcấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về kỳ họp.

Điều 13. Thông qua Nghịquyết kỳ họp

1. Nghị quyết kỳ họp của HĐNDtỉnh phải được quá nửa tổng số đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết tán thành, trừtrường hợp bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh phải được ít nhất hai phần ba tổng sốđại biểu biểu quyết tán thành;

2. Nghị quyết kỳ họp HĐND tỉnhphải do Chủ tịch HĐND hoặc Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực.

Điều 14. Triển khai côngviệc sau kỳ họp

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày bếmạc kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh có trách nhiệm:

1. Tổ chức họp liên tịch vớiUBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh đểđánh giá tình hình tổ chức và phục vụ kỳ họp, bàn biện pháp hướng dẫn, triểnkhai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh;

2. Đôn đốc các Tổ đại biểu HĐNDtỉnh tổ chức để các đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả của kỳ họp HĐND tỉnh vớicử tri ở đơn vị bầu cử, phổ biến Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Chương VI

QUAN HỆ GIỮA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH VỚIUBND, UBMTTQVN TỈNH, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH, THƯỜNG TRỰCHĐND CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ

Điều 15. Quan hệ vớiUBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh

1. Thường trực HĐND tỉnh, cácban của HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộcUBND tỉnh trong việc chuẩn bị dự kiến chương trình làm việc của kỳ họp, các báocáo, đề án trình ra HĐND tỉnh; giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiệnNghị quyết của HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp về nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh;theo dõi việc tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; thựchiện chức năng kiểm tra, đôn đốc UBND tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết HĐNDtỉnh theo luật định;

2. Thường trực HĐND tỉnh đượcmời dự các cuộc họp hàng tháng của UBND tỉnh bàn về việc thực hiện nhiệm vụkinh tế - xã hội, các nhiệm vụ khác liên quan đến HĐND tỉnh và các cuộc họptổng kết công tác của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Trưởng ban, PhóTrưởng ban các ban HĐND tỉnh được mời dự các cuộc họp của các cơ quan chuyênmôn thuộc UBND tỉnh về những vấn đề có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụcủa Ban;

3. Chậm nhất 40 ngày trước ngàykhai mạc kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND họp với UBND tỉnh để thông báo nộidung trình tại kỳ họp và phân công các cơ quan chức năng chuẩn bị báo cáo, đềán;

4. Thường trực HĐND tỉnh phốihợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức xãhội khác; xây dựng mối quan hệ làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình theoquy định của pháp luật.

Trong kỳ họp thường lệ của HĐND,UBMTTQVN tỉnh báo cáo về hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền,về những ý kiến kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND tỉnh;

5. Ủy ban MTTQVN tỉnh chỉ đạo Ủyban MTTQVN cấp huyện, xã phối hợp với Thường trực HĐND cấp huyện, xã tổ chứccho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, nguyện vọng của cử triđể báo cáo HĐND tỉnh.

Ủy ban MTTQVN tỉnh thông qua hệthống Mặt trận và các đoàn thể nhân dân ở các cấp, giám sát việc thực hiệnnhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh, của tổ đại biểu, các ban của HĐND và Thườngtrực HĐND tỉnh; trao đổi với Thường trực HĐND tỉnh những ý kiến, kiến nghị vànguyện vọng của nhân dân; phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh trong việc tổ chứclấy ý kiến nhân dân về các dự thảo văn bản pháp luật và những vấn đề quan trọngcủa tỉnh.

Điều 16. Trách nhiệm củaUBND, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên mônthuộc UBND tỉnh, các đơn vị, tổ chức hữu quan trong quan hệ với HĐND tỉnh

1. Xây dựng các báo cáo, đề ántrình tại kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo yêu cầu chất lượng và thời gian quy định;gửi báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng anninh định kỳ hàng tháng, quý, năm và các báo cáo liên quan theo yêu cầu củaThường trực HĐND tỉnh;

2. Tham gia các đoàn giám sátcủa HĐND tỉnh về các vấn đề có liên quan khi có yêu cầu;

3. Cung cấp đầy đủ thông tin,tài liệu cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh khicó yêu cầu;

4. Tạo điều kiện thuận lợi đểcác đoàn kiểm tra, giám sát do Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND, các tổ đạibiểu HĐND tỉnh hoặc chủ trì hoàn thành nhiệm vụ;

5. Trả lời bằng văn bản các yêucầu của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND, đại biểu HĐND. Trong quá trìnhphối hợp hoạt động, các văn bản của UBND tỉnh cần sự thống nhất của Thường trựcHĐND tỉnh, phải được gửi sớm để tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo thực hiện.

Điều 17. Phối hợp hoạtđộng với HĐND huyện, thị, thành phố

Thường trực HĐND tỉnh, Trưởngban, Phó Trưởng ban các ban của HĐND tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tham dự kỳ họp HĐND huyện,thị, thành phố;

2. Phối hợp với Thường trựcHĐND, các ban của HĐND huyện, thị, thành phố trong các hoạt động kiểm tra, giámsát;

3. Thông báo kết quả kiểm tra,giám sát của HĐND tỉnh về các vấn đề có liên quan đến Thường trực HĐND cáchuyện, thị, thành phố;

4. Giám sát việc ban hành vănbản Quy phạm pháp luật của HĐND cấp dưới;

5. Theo dõi, tổng hợp các nộidung trong báo cáo của Thường trực HĐND huyện, thị, thành phố theo quy định củapháp luật, gồm:

a. Các nghị quyết HĐND huyện,thị, thành phố;

b. Biên bản kỳ họp HĐND huyện,thị, thành phố;

c. Các báo cáo về tình hình hoạtđộng HĐND huyện, thị, thành phố hàng tháng, quý, năm.

Chương VII

NHỮNG ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH

Điều 18. Kinh phí hoạt độngcủa HĐND tỉnh

1. Kinh phí hoạt động của HĐNDtỉnh được bố trí từ ngân sách tỉnh, do HĐND tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghịcủa Thường trực HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo việc sử dụng kinh phíphục vụ hoạt động của HĐND theo đúng quy định của pháp luật;

2. Thường trực HĐND chỉ đạo Vănphòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đảm bảo các điều kiện tổ chức, hoạtđộng và các chế độ theo quy định của pháp luật đối với các ban HĐND, các tổ đạibiểu và đại biểu HĐND tỉnh.

Điều 19. Chế độ, chínhsách, khen thưởng

1. Đại biểu của HĐND tỉnh đượchưởng các chế độ, chính sách do pháp luật quy định; được cấp và sử dụng thẻ đạibiểu HĐND tỉnh;

2. Thường trực HĐND, các banHĐND, các tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụđược xét khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Bộ máy giúp việccủa HĐND, Thường trực HĐND tỉnh

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐNDtỉnh là cơ quan tham mưu và giúp việc cho Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Văn phòng cóchức năng tham mưu và phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các banHĐND, các đại biểu HĐND tỉnh trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Chương VIII

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 21. Hiệu lực của Quychế

1. Quy chế hoạt động của HĐNDtỉnh Hà Tĩnh có hiệu lực kể từ ngày kí cho đến hết nhiệm kỳ 2011- 2016 HĐNDtỉnh khoá XVI. Khi Ủy Ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ ban hành những quyđịnh khác với Quy chế này thì thực hiện theo các văn bản của Uỷ ban Thường vụQuốc hội hoặc Chính phủ;

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chếdo HĐND tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Thường trực HĐND hoặc có ít nhấtmột phần ba đại biểu HĐND tỉnh đề xuất.

Điều 22. Trách nhiệm thựchiện Quy chế

1. Thường trực HĐND, các banHĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan, tổchức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện Quy chế này;

2. Định kỳ mỗi năm một lần Vănphòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐNDtỉnh về tình hình thực hiện Quy chế./.

HỘIĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH