HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2011/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2011

NGHỊQUYẾT

VỀ CƠ CHẾ,CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHỦ ĐỘNG KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH TRÊN GIASÚC, GIA CẦM

HỘI ĐỒNGNHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia vềxây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Nghị quyết số 02/NQ-TU ngày28/4/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình về xây dựng nông thôn mớiThái Bình giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ bannhân dân tỉnh tại Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2011; Báo cáothẩm tra số 42/BC-KTNS ngày 09/12/2011 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồngnhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾTNGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt cơ chế, chính sách hỗ trợtăng cường năng lực chủ động kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm theo đềnghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 05/12/2011, cụthể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân thamgia thực hiện kiểm soát dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

2. Nội dung cơ chế, chính sách hỗ trợ

2.1. Hỗ trợ tiêm vắc xin phòng bệnhhàng năm:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinhphí mua vắc xin tiêm phòng các bệnh nguy hiểm ở vật nuôi tại các hộ gia đình,gia trại (đối với chăn nuôi trang trại, chủ trang trại tự mua vắc xin tiêmphòng); bao gồm:

+ Vắc xin phòng các bệnh đỏ cho đànlợn (dịch tả, tụ huyết trùng, đóng dấu và phó thương hàn);

+ Vắc xin phòng bệnh lở mồm longmóng cho đàn trâu bò và đàn lợn nái, đực giống.

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ công tiêmphòng vắc xin cúm gia cầm với mức hỗ trợ 200 đồng/lần tiêm theo quy định tạiThông tư 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010 của Bộ Tài chính.

- Kinh phí triển khai, tổ chức côngtác tiêm phòng (họp, kiểm tra, mua sắm vật tư, dụng cụ bảo hộ lao động...) hàngnăm ở cấp nào, ngân sách cấp đó đảm nhiệm.

2.2. Hỗ trợ kinh phí giám sát dịch bệnh,hoạt động chốt kiểm dịch, vệ sinh khử trùng tiêu độc hàng năm:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 300 triệu đồng/nămcho kinh phí giám sát, xác minh dịch bệnh (chi phí trang thiết bị, dụng cụ vậttư chuyên ngành, hoá chất phục vụ chuẩn đoán xác minh dịch bệnh. Kinh phí nàyđược ngân sách tỉnh cấp bổ sung hàng năm cho Chi cục Thú y);

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinhphí hoạt động của các chốt kiểm dịch động vật liên ngành tại các đầu mối giaothông của tỉnh. Kinh phí hoạt động của đội kiểm soát dịch lưu động, chốt kiểm dịchđộng vật được thành lập theo quyết định của cấp huyện, cấp xã do cấp huyện, cấpxã đảm nhiệm;

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinhphí mua hoá chất dự phòng. Ngân sách huyện, xã đảm nhiệm kinh phí mua vôi bột,hoá chất xử lý vệ sinh khử trùng tiêu độc ở những nơi có nguy cơ cao về dịch bệnh.

2.3. Công tác tuyên truyền tập huấnhàng năm: Kinh phí thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đạichúng về tăng cường năng lực chủ động kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầmở cấp nào do ngân sách cấp đó chịu trách nhiệm.

2.4. Hỗ trợ kinh phí tiêu huỷ giasúc, gia cầm:

Được hỗ trợ theo quy định tại Quyếtđịnh số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 và Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 củaThủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 về chính sách hỗ trợ, phòng, chống dịch bệnh gia súc,gia cầm. Ngân sách huyện, thành phố chủ động trong công tác hỗ trợ tiêu huỷ giasúc, gia cầm khi chưa đủ điều kiện công bố dịch.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giámsát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Thái Bình khoá XV, kỳ họp thứ ba thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên