HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

Số: 29/2012/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 14 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Bản Qua, mở rộng thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

_______________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Quyết định 46/2008/QĐ-TTg ngày 31/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định 64b/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với xã, huyện có địa giới hành chính chưa hợp lý;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị ;

Xét Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 16/11/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Bản Qua, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 81/BC-HĐND ngày 05/12/2012 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Bản Qua, mở rộng thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh 638 ha đất, 753 nhân khẩu ở thôn Châu Giàng, thôn Bản Trung và một phần thôn Bản Qua thuộc xã Bản Qua về thị trấn Bát Xát quản lý. Xã Bản Qua sau khi điều chỉnh có tổng diện tích tự nhiên là 4.754,32 ha với 16 thôn, 4.929 nhân khẩu. Vị trí địa lý xã Bản Qua:

- Phía Đông Nam giáp với thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát.

- Phía Tây giáp với xã Pa Cheo, Mường Vi, huyện Bát Xát.

- Phía Nam giáp với xã Pa Cheo, Phìn Ngan, Quang Kim, huyện Bát Xát.

- Phía Bắc giáp với nước CHND Trung Hoa.

2. Thị trấn Bát Xát sau điều chỉnh địa giới hành chính có tổng diện tích tự nhiên là 973 ha với 13 tổ dân phố, 5.271 nhân khẩu. Vị trí địa lý thị trấn Bát Xát:

- Phía Đông giáp với xã Quang Kim, huyện Bát Xát.

- Phía Tây, Tây Nam giáp với xã Bản Qua, huyện Bát Xát.

- Phía Nam giáp với xã Quang Kim, huyện Bát Xát.

- Phía Bắc, Đông Bắc giáp với nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.

3. Huyện Bát Xát sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Bản Qua, mở rộng thị trấn Bát Xát vẫn giữ nguyên 23 đơn vị hành chính trực thuộc (gồm 01 thị trấn, 22 xã).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Văn Cường