HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2014/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI BẢOĐẢM CHO CÔNG TÁC HÒA GIẢI CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂNDÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ngân sáchNhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật hòa giải ở cơsở, ngày 20 tháng 06 năm 2013;

Căn cứ Thông tư liêntịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sửdụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơsở;

Sau khi xem xét Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 27tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi bảo đảm cho côngtác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Báo cáo thẩm tra của Ban phápchế; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân và giải trình của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi bảo đảmcho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh vàđối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy địnhmức chi bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

b) Đối tượng áp dụng

Các tổ hòa giải, hòagiải viên ở cơ sở, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến cho công táchòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Mức chi cụ thể

a) Chi thù lao cho hòagiải viên (đối với các hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải):

- Chi thù lao hòa giảithành: 200.000 đồng/vụ, việc/tổ hòa giải.

- Chi thù lao hòa giảikhông thành: 100.000 đồng/vụ, việc/tổ hòa giải.

b) Hỗ trợ chi phí mai táng cho người tổ chức mai táng hòagiải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro bị thiệt hại về tính mạng trong khi thực hiệnhoạt động hòa giải ở cơ sở: 05 tháng lương cơ sở.

c) Chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải (chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uốngphục vụ các cuộc họp của tổ hòa giải): 100.000 đồng/tổ hòa giải/tháng.

d) Chi bồi dưỡng thànhviên Ban tổ chức bầu hòa giải viên tham gia họp chuẩn bị cho việc bầu hòa giảiviên: 70.000 đồng/người/buổi.

đ) Chi tiền nước uốngcho người tham dự cuộc họp bầu hòa giải viên: 10.000 đồng/người/buổi.

e) Các mức chi kháckhông quy định tại Nghị quyết này, thì áp dụng Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP , ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tàichính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toánkinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổchức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các BanHội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụthường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hộiđồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua và có hiệu lựcsau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu;
- VP. Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP. Chủ tịch nước;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính;
- TT. TU, TT. HÐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ðại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Ðại biểu HÐND tỉnh;
- TT. HÐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Mai Khương