HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUABẢNG GIÁ ĐẤT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 05 NĂM (2015 - 2019)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân năm số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 114 Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Căn cứ Điều 10, 11, 12, 13 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày14/11/2014 quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2010/TTLT-BTNMT ngày 30/6/2014của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xâydựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Sau khi xem xét Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày27/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phốthông qua Bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm 2015 - 2019; Báo cáo thẩm trasố 32/BC-KTVNS ngày 06/12/2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dânthành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều1.

Thông qua Bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm(2015-2019) tại Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 27/11/2014 của Ủy ban nhân dânthành phố, gồm 08 bảng giá đất về: giá đất trồng lúa nước và đất trồng cây hàngnăm còn lại; giá đất trồng cây lâu năm; giá đất nuôi trồng thủy sản; giá đấtrừng sản xuất; giá đất làm muối; giá đất ở, đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuấtkinh doanh phi nông nghiệp không phải thương mại, dịch vụ tại đô thị và tạinông thôn; giá đất mặt nước (có các bảng giá chi tiết kèm theo).

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ quy địnhcủa pháp luật và Nghị quyết này, quyết định ban hành Bảng giá đất thành phốHảiPhòng 05 năm (2015 - 2019) đảm bảo đúng luật, thực hiện từ ngày 01/01/2015.

2. Kịp thời điều chỉnh bảng giá đất theo quy địnhtại Điều 14 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định vềgiá đất.

Điều 3. Giao Th­ường trực Hội đồng nhân dânthành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhândân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã đ­ược Hội đồng nhân dân thành phố khóaXIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014./.

CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ
Dương Anh Điền