NGHị QUYếT

NGHỊ QUYẾT

CỦA UỶBAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 290NQ/UBTVQH10 NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 2002 VỀ VIỆC CÔNGBỐ NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG NHIỆM KỲ 1994-2004

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào Điều 60 củaLuật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 1994;

Xét đề nghị của Thườngtrực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang tại Tờ trình số 37/TTHĐND ngày 21 tháng02 năm 2002;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Tỉnh Tiền Giang được tiến hành bầu bổ sung đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh vào Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2002.

Điều 2

Cuộc bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hànhcùng ngày cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI bảo đảm dân chủ, đúng phápluật, an toàn và tiết kiệm.

Điều 3

Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vàHội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giangchịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.