HĐND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Về việc tăng thêm 01 Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc

ở một số địa bàn cấp xã

_______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

khoá XV, kỳ họp thứ 17

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 50/2001/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về số lượng và một số chế độ cho cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 8278/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2009;

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành đề nghị của UBND tỉnh (tại Tờ trình số 8278/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2009) về việc tăng thêm 01 Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc ở những xã, phường, thị trấn có 01 trong 3 tiêu chí sau:

1. Là đơn vị hành chính loại I ;

2. Có trên 20% dân số là các tín đồ Công giáo;

3. Có trên 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số.

Điều 2.Các xã, phường, thị trấn được bố trí tăng thêm 01 Phó Chủ tịch UBMTTQ ở cấp xã nhưng không được vượt quá số lượng những người hoạt động không chuyên trách theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

Điều 3.Phó Chủ tịch UBMTTQ cấp xã thuộc đối tượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 0,65 mức lương tối thiểu chung của nhà nước theo quy định tại Nghị quyết số 113/2004/NQ-HĐND-XV ngày 16 tháng 12 năm 2004 của HĐND tỉnh.

Điều 4. Giao UBND tỉnh chủ trì phối hợp với UBMTTQ tỉnh hướng dẫn thực hiện và giải quyết chế độ chính sách cho các chức danh Phó Chủ tịch MTTQ xã tăng thêm theo Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hồng Châu