HĐND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức

là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao

_____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Khoá XV, kỳ họp thứ 17

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 04 năm 2003;

Xét Tờ trình số 8240/TTr .UBND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh đề nghị thông qua một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao từ 30 năm trở lên;

Trên cơ sở thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao.

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

Cán bộ, công chức, viên chức trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập là người miền xuôi có thời gian công tác tại vùng cao, nam có thời gian công tác từ 30 năm trở lên, nữ có thời gian công tác 25 năm trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hiện đang làm việc và cư trú tại vùng cao.

2. Chế độ, chính sách:

a) Được xem xét đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích công tác lâu năm ở vùng cao;

b) Được xem xét đề nghị Uỷ ban Dân tộc Trung ương tặng kỷ niệm chương vì sự phát triển các dân tộc;

c) Nếu làm nhà ở tại vùng cao thì được hỗ trợ 15.000.000 đồng (mười lăm triệu) để xây dựng, củng cố nhà ở.

d) Đối với con của cán bộ, công chức, viên chức được tham gia thi tuyển vào các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc huyện, tỉnh; sau khi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp nếu có nguyện vọng về công tác tại địa phương nơi cư trú thì được cơ quan có thẩm quyền ưu tiên xem xét, tiếp nhận, bố trí công tác phù hợp với chuyên môn đào tạo.

3. Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh chi trả.

Điều 2. Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hồng Châu