HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 2c/ 2000/NQ-HĐND4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2000

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2000

_______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chứcHĐND và UBND các cấp năm 1994;

- Căn cứ Luật đất đai năm 1993;

- Sau khi xem xét báo cáo của UBND tỉnh về kế hoạch sử dụng đất năm 2000; thuyết trình của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2000 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Đất sử dụng vào các mục đích chuyên dùng và đất ở là 1048 ha, gồm:

- Đất xây dựng:82 ha

- Đất giao thông:320 ha

- Đất thủy lợi:38 ha

- Đất khai thác làm vật liệu xây dựng:70 ha

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa:57 ha

- Đất quốc phòng:8,5 ha

- Đất chuyên dùng khác và đất di tích lịch sử:22,5 ha

- Đất nông thôn:400 ha

- Đất đô thị:50 ha

2. Diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp có rừng chuyển sang sử dụng vào các mục đích trên là 221,5 ha, gồm:

- Đất nông nghiệp: 216 ha, trong đó có 102 ha đất đang trồng lúa.

- Đất lâm nghiệp có rừng: 5,5 ha.

3. Khai hoang đưa vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp là 8000 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp: 4000 ha

- Đất lâm nghiệp: 4000 ha

II. Để thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2000, HĐND tỉnh lưu ý một số điểm sau đây:

- Sau khi có Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ, việc giao đất, cho thuê đất cho từng công trình, dự án phải theo đúng quy định của Luật đất đai, Luật phát triển và bảo vệ rừng.

- Việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp sang mục đích khác phải đảm bảo có hiệu quả theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Khẩn trương triển khai công tác quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đến năm 2010, nhằm tạo cơ sở để xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm của tỉnh. Trong năm 2000, bố trí vốn lập 2 dự án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

- UBND tỉnh các cấp có trách nhiệm công bố quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt; công bố quỹ đất chưa sử dụng; quỹ đất có nhu cầu cho thuê, niêm yết công khai tại trụ sở để các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đăng ký thuê sử dụng.

- Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra việc lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai. Kiên quyết thu hồi đất đai không sử dụng và sử dụng không đúng mục đích để tránh lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

III. Giao cho UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo, triển khai, điều hành các cơ quan, ban ngành, địa phương thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2000.

IV. Giao cho Thường trực HĐND, các Ban, Các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2000 theo phạm vi thuộc trách nhiệm đã được luật quy định.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa IV, kỳ họp thứ 2 thông qua lúc 15 giờ 50 phút ngày 25 tháng 2 năm 2000.

Chủ tịch

(Đã ký)

Hồ Xuân Mãn