HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2006/NQ-HĐND

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THỦ DẦU MỘT ĐẾN NĂM2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII – KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26tháng 11 năm 2003 và Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 củaChính phủ về quy hoạch xây dựng và Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2005/NQ-HĐND7 ngày 29 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việcthông qua tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương thời kỳ 2006 –2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6058/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đềnghị thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn2006 – 2020; Báo cáo thẩm tra số 52/BC-HĐND-KTNS ngày 04 tháng 12 năm 2006 củaBan Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận điềuchỉnh nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Thủ Dầu Một đến năm 2020 với cácnội dung chủ yếu như sau:

1. Quan điểm, mục tiêu:

- Đầu tư phát triển đô thị ThủDầu Một theo hướng văn minh, hiện đại, mang đậm nét đặc thù của Bình Dương, gắnvới quy hoạch Khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ - đô thị Bình Dương và các khucông nghiệp lân cận, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hộitỉnh Bình Dương thời kỳ 2006 – 2020, quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ ChíMinh và các định hướng quy hoạch ngành của tỉnh và của Trung ương.

- Tập trung đầu tư xây dựng vàphát triển hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – xã hội theo hướng huy độngnhiều nguồn vốn để vừa cải tạo, nâng cấp, vừa xây dựng mới; đầu tư có trọngđiểm với quy mô phù hợp và đảm bảo chất lượng cao, bền vững, nhằm tạo ra bướcđột phá về phát triển đô thị để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội củatỉnh. Định hướng xây dựng đô thị Thủ Dầu Một được thực hiện theo Nghị quyết số 57/2005/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quyhoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

- Thực hiện xã hội hóa, tuyêntruyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia xây dựng và phát triển đô thị ThủDầu Một mới trong tương lai, thực hiện nếp sống văn minh đô thị hiện đại.

2. Ranh giới quy hoạch và địnhhướng phát triển:

- Ranh giới quy hoạch xây dựngđô thị Thủ Dầu Một có diện tích 138,54 km2 (bao gồm 87,87 km2 thị xã Thủ DầuMột hiện nay và 50,67 km2 của một số xã thuộc các huyện Tân Uyên, Bến Cát).

- Định hướng phát triển: khônggian đô thị Thủ Dầu Một sẽ phát triển mạnh về phía Bắc và phía Đông thị xã ThủDầu Một hiện nay để gắn kết với Khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ – đô thị,một bộ phận sẽ phát triển dọc sông Sài Gòn và phía Nam để gắn kết với hệ thốnghạ tầng kỹ thuật vùng thành phố Hồ Chí Minh và hệ thống đô thị Nam Bình Dương.

3. Tính chất đô thị:

Căn cứ tiềm năng, động lực pháttriển trong tương lai của từng đô thị Thủ Dầu Một mới (diện tích 47,28 km2) vàđô thị mới Tân Định An – Phú Chánh (diện tích 91,26 km2), giao Uỷ ban nhân dântỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo cho Sở Xây dựng cùng đơn vị tư vấn lập đồ án quyhoạch trên cơ sở phân tích đánh giá hiện trạng và yêu cầu phát triển để đề xuấttính chất, chức năng của từng đô thị, các phương án bố trí trung tâm hành chínhcủa thành phố Bình Dương vào năm 2020 trước khi triển khai các bước tiếp theocủa trình tự lập đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhândân tỉnh:

- Bổ sung vào nhiệm vụ quy hoạchkhu vực phải giải tỏa (nghĩa địa, nhà ở lấn chiếm hành lang sông, suối, đườngbộ,…), khu vực được giữ lại để chỉnh trang (chủ yếu ở các phường nội ô thị xãhiện nay), khu vực phát triển đô thị theo hướng Bắc, hướng Đông, vùng ven sôngSài Gòn, những khu vực phải bảo vệ và những yêu cầu cụ thể khác theo đặc điểmcủa từng đô thị để có cơ sở lập các phương án phát triển không gian đô thịtrong khâu lập đồ án quy hoạch theo quy định tại Điều 19 của Luật Xây dựng vềviệc quy hoạch cải tạo đô thị.

- Chỉ đạo cho các cơ quan chuyênmôn hoàn chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Thủ Dầu Một đến năm2020 để phê duyệt theo thẩm quyền; đồng thời, khẩn trương tiến hành lập đồ ánquy hoạch chung xây dựng đô thị Thủ Dầu Một theo đúng thời gian quy định củaLuật Xây dựng để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kỳ họp cuối năm 2007.

- Xem xét phê duyệt cụ thể kinhphí lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Thủ Dầu Một theo cácquy định của Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính đã ban hành.

- Tăng cường công tác quản lýnhà nước về quy hoạch xây dựng, nhất là việc công khai và cung cấp thông tin vềquy hoạch, kịp thời ban hành các quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thịThủ Dầu Một.

- Nghiên cứu ban hành hoặc phốihợp với các Bộ, ngành Trung ương kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ ban hành cơchế chính sách để thu hút đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế tham giađầu tư xây dựng đô thị Thủ Dầu Một theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Thường trực Hộiđồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồngnhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2006./.

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang