HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp
và thông qua tổng biên chế hành chính tỉnh Lào Cai năm 2007

____________________
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước và Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị phê duyệt tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính tỉnh Lào Cai năm 2007; Báo cáo thẩm tra số 45/BC-BVHXH ngày 11 tháng 12 năm 2006 của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính tỉnh Lào Cai năm 2007.

1. Tổng biên chế sự nghiệp: 15.405 chỉ tiêu (Trong đó: 14.653 chỉ tiêu biên chế, 696 chỉ tiêu hợp đồng sự nghiệp giáo dục đào tạo, 56 chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ .CP). Tăng 401 chỉ tiêu so với năm 2006.

a) Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 12.614 chỉ tiêu (Trong đó: 11.918 chỉ tiêu biên chế, 696 chỉ tiêu hợp đồng). Tăng 13 chỉ tiêu biên chế bổ sung cho Trung tâm dạy nghề huyện Bảo Thắng và Trung tâm dạy nghề huyện Bắc Hà. Còn lại sau khi kết thúc năm học 2006 - 2007, sẽ xem xét bổ sung chỉ tiêu biên chế năm học 2007 - 2008.

b) Sự nghiệp Y tế: 1.267 chỉ tiêu. Tăng 169 chỉ tiêu so với năm 2006. Trong đó:

- Y tế dự phòng (Kể cả tuyến tỉnh, tuyến huyện): 524 chỉ tiêu. Tăng 101 chỉ tiêu so với năm 2006.

- Y tế xã: 743 chỉ tiêu. Tăng 68 chỉ tiêu so với năm 2006.

(Riêng các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện định mức biên chế theo chỉ tiêu giường bệnh).

c) Sự nghiệp Văn hoá - Thông tin - Thể thao: 575 chỉ tiêu. Tăng 32 chỉ tiêu biên chế so với năm 2006. Trong đó:

- Văn hoá - Thông tin: 337 chỉ tiêu (Tăng 10 chỉ tiêu)

- Phát thanh - Truyền hình: 238 chỉ tiêu (Tăng 22 chỉ tiêu).

d) Sự nghiệp khác: 893 chỉ tiêu (Tăng 131 chỉ tiêu so với năm 2006)

đ) Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ .CP: 56 chỉ tiêu.

2. Thông qua tổng biên chế hành chính: 2.239 chỉ tiêu (Trong đó: 2.174 chỉ tiêu biên chế QLNN, 65 chỉ tiêu công chức dự bị). Tăng 95 chỉ tiêu so với năm 2006 (Trong đó: 91 chỉ tiêu QLNN, 4 chỉ tiêu công chức dự bị).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh văn bản đề nghị Bộ Nội vụ giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2007 của tỉnh, đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị quyết định chỉ tiêu biên chế HCSN theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII - Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2006./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Sùng Chúng