HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2008/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 16 tháng 12 năm 2008.

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐỂPHÁT TRIỂN CAO SU ĐỐI VỚI HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO TRỒNG CAO SU TRONGVÙNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CAO SU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KONTUM
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ về phát triển kinh tế trang trại;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chínhsách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Tây nguyên đếnnăm 2010;

Căn cứ Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội 5 năm 2006-2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số 93/TT-UBND ngày 18/11/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc xin phêduyệt Đề án về chính sách hỗ trợ kinh phí để phát triển cao su tiểu điền đốivới hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trồng cao su trong vùng quy hoạch pháttriển cao su tiểu điền; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồngnhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳhọp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ 50% lãi suất vốn vay Chinhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh trong thời gian 6 năm với mức vay khôngquá 20 triệu đồng/hộ cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trồng cao su trongvùng quy hoạch phát triển cao su.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chứctriển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ban của Hội đồngnhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung, giao cho Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họpgần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tumkhóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Anh Linh