HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 30/2011/NQ-HĐND

Thành phố Hồ chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

PHÊCHUẨN TỔNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BA

(Từngày 06 tháng 12 đến ngày 9 tháng 12 năm 2011)

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Xét Tờ trình số 569/TTr-UBND-M ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về kếhoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2012 của các sở, ban, ngành, Ủy bannhân dân các quận - huyện và Báo cáo thẩm tra số 346 /BC-PC ngày 02 tháng 12năm 2011 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến của đại biểuHội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổngbiên chế sự nghiệp năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố là 116.385 người:

- Khối sở, ban, ngành 45.052biên chế

- Khối quận huyện: 70.333biên chế

- Biên chế dự phòng 1.000biên chế

Giao Ủy ban nhân dân thành phốcăn cứ kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2012 đã được Hội đồng nhân dân thành phốthông qua, ban hành Quyết định và hướng dẫn việc thực hiện định mức biên chế sựnghiệp đối với các đơn vị theo quy định.

Điều 2. Về tổng biên chếhành chính năm 2012 là 12. 605 biên chế, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phốnghiên cứu ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố để xem xét quyếtđịnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 07 tháng 12 năm2011./.

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm