HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2014/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA BẢNG GIÁ ĐẤT ĐỊNH KỲ 5 NĂM (2015 - 2019)TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứLuật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứNghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định vềgiá đất;

Căn cứNghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chỉnh phủ quy định vềkhung giá đất;

Căn cứThông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môitrường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảnggiá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Sau khixem xét Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạnvề việc thông qua dự thảo bảng giá đất tỉnh Bắc Kạn (áp dụng từ ngày 01/01/2015- 31/12/2019); Báo cáo thẩm tra số 59/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của BanKinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Nhất tríthông qua bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015 – 2019) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(Có bảng giá đất kèm theo).

Điều 2.

1. Bảng giáđất được áp dụng trong 05 năm và bắt đầu được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

2. Nghịquyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnhthông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủyban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. GiaoThường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sátviệc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyếtnày đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VIII, kỳ họp thứ 9 thông quangày 10 tháng 12 năm 2014./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ TN&MT;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ và các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT Huyện (thị) uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thị xã;
-Trung tâm Công báo tỉnh;
- LĐVP;
- Phòng Công tác ĐBQH, HĐND, TT-DN;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hà Văn Khoát